รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ปราจีนบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปราจีนบุรี 160 4 30 18.75 0 0.00 2 1.25 6 3.75 3 1.88 3 1.88 16 10.00 22 13.75
กบินทร์บุรี 193 19 147 76.17 0 0.00 1 0.52 32 16.58 38 19.69 3 1.55 73 37.82 114 59.07
นาดี 63 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านสร้าง 89 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจันตคาม 106 0 35 33.02 7 6.60 0 0.00 13 12.26 3 2.83 2 1.89 10 9.43 15 14.15
ศรีมหาโพธิ 90 0 11 12.22 0 0.00 0 0.00 7 7.78 2 2.22 2 2.22 0 0.00 4 4.44
ศรีมโหสถ 24 1 8 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 12.50 1 4.17 4 16.67 8 33.33
รวม 725 24 231 31.86 7 0.97 3 0.41 58 8.00 49 6.76 11 1.52 103 14.21 163 22.48