รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองฉะเชิงเทรา 193 21 70 36.27 0 0.00 2 1.04 8 4.15 50 25.91 10 5.18 0 0.00 60 31.09
บางคล้า 56 10 8 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 14.29 0 0.00 0 0.00 8 14.29
บางน้ำเปรี้ยว 148 0 18 12.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 8.78 1 0.68 4 2.70 18 12.16
บางปะกง 108 0 55 50.93 1 0.93 0 0.00 9 8.33 25 23.15 0 0.00 20 18.52 45 41.67
บ้านโพธิ์ 73 0 26 35.62 0 0.00 0 0.00 4 5.48 22 30.14 0 0.00 0 0.00 22 30.14
พนมสารคาม 85 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราชสาส์น 31 0 6 19.35 0 0.00 0 0.00 5 16.13 1 3.23 0 0.00 0 0.00 1 3.23
สนามชัยเขต 70 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แปลงยาว 48 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าตะเกียบ 47 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คลองเขื่อน 32 0 26 81.25 0 0.00 2 6.25 11 34.38 7 21.88 6 18.75 0 0.00 13 40.63
รวม 891 51 209 23.46 1 0.11 4 0.45 37 4.15 126 14.14 17 1.91 24 2.69 167 18.74