รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ลพบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองลพบุรี 224 61 17 7.59 0 0.00 0 0.00 1 0.45 15 6.70 1 0.45 0 0.00 16 7.14
พัฒนานิคม 89 0 89 100.00 9 10.11 3 3.37 24 26.97 43 48.31 7 7.87 3 3.37 53 59.55
โคกสำโรง 131 0 54 41.22 0 0.00 0 0.00 24 18.32 21 16.03 1 0.76 8 6.11 30 22.90
ชัยบาดาล 136 0 31 22.79 0 0.00 0 0.00 16 11.76 8 5.88 1 0.74 6 4.41 15 11.03
ท่าวุ้ง 128 0 23 17.97 8 6.25 1 0.78 14 10.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านหมี่ 157 7 48 30.57 7 4.46 0 0.00 7 4.46 19 12.10 0 0.00 15 9.55 34 21.66
ท่าหลวง 45 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระโบสถ์ 46 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โคกเจริญ 53 0 7 13.21 1 1.89 0 0.00 2 3.77 4 7.55 0 0.00 0 0.00 4 7.55
ลำสนธิ 49 0 19 38.78 1 2.04 0 0.00 0 0.00 17 34.69 0 0.00 1 2.04 18 36.73
หนองม่วง 66 0 34 51.52 3 4.55 11 16.67 1 1.52 18 27.27 0 0.00 1 1.52 19 28.79
รวม 1,124 68 322 28.65 29 2.58 15 1.33 89 7.92 145 12.90 10 0.89 34 3.02 189 16.81