รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ปทุมธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปทุมธานี 81 0 20 24.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 17.28 1 1.23 5 6.17 20 24.69
คลองหลวง 106 0 45 42.45 0 0.00 1 0.94 12 11.32 14 13.21 1 0.94 17 16.04 32 30.19
ธัญบุรี 28 0 4 14.29 0 0.00 0 0.00 1 3.57 3 10.71 0 0.00 0 0.00 3 10.71
หนองเสือ 69 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลาดหลุมแก้ว 61 0 61 100.00 1 1.64 1 1.64 6 9.84 46 75.41 4 6.56 3 4.92 53 86.89
ลำลูกกา 115 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สามโคก 58 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 518 4 130 25.10 1 0.19 2 0.39 19 3.67 77 14.86 6 1.16 25 4.83 108 20.85