รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ยะลา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กรงปินัง กรงปินัง ระดับดีมาก
2 กรงปินัง ปุโรง ระดับดีมาก
3 กรงปินัง สะเอะ ระดับดี
4 กรงปินัง ห้วยกระทิง ระดับดี
5 กาบัง กาบัง ระดับพัฒนา
6 กาบัง บาละ ระดับดีเยี่ยม
7 ธารโต คีรีเขต ระดับดี
8 ธารโต ธารโต ระดับดีมาก
9 ธารโต บ้านแหร ระดับดี
10 ธารโต แม่หวาด ระดับดีมาก
11 บันนังสตา เขื่อนบางลาง ระดับดี
12 บันนังสตา ตลิ่งชัน ระดับพัฒนา
13 บันนังสตา ตาเนาะปูเต๊ะ ระดับดี
14 บันนังสตา ถ้ำทะลุ ระดับดีเยี่ยม
15 บันนังสตา บันนังสตา ระดับดี
16 บันนังสตา บาเจาะ ระดับดี
17 เบตง ตาเนาะแมเราะ ระดับดี
18 เบตง ธารน้ำทิพย์ ระดับดีมาก
19 เบตง เบตง ระดับดี
20 เบตง ยะรม ระดับดี
21 เบตง อัยเยอร์เวง ระดับพัฒนา
22 เมืองยะลา ตาเซะ ระดับดี
23 เมืองยะลา ท่าสาป ระดับดี
24 เมืองยะลา บันนังสาเรง ระดับดี
25 เมืองยะลา บุดี ระดับดี
26 เมืองยะลา เปาะเส้ง ระดับดี
27 เมืองยะลา พร่อน ระดับดี
28 เมืองยะลา ยะลา ระดับดี
29 เมืองยะลา ยุโป ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองยะลา ลำพะยา ระดับดี
31 เมืองยะลา ลำใหม่ ระดับดีเยี่ยม
32 เมืองยะลา ลิดล ระดับดี
33 เมืองยะลา สะเตง ระดับดีมาก
34 เมืองยะลา สะเตงนอก ระดับดีมาก
35 เมืองยะลา หน้าถ้ำ ระดับดีเยี่ยม
36 ยะหา กาตอง ระดับดี
37 ยะหา ตาชี ระดับดีมาก
38 ยะหา บาโงยซิแน ระดับดีมาก
39 ยะหา บาโร๊ะ ระดับดีมาก
40 ยะหา ปะแต ระดับดี
41 ยะหา ยะหา ระดับดี
42 ยะหา ละแอ ระดับดี
43 รามัน กอตอตือร๊ะ ระดับดีมาก
44 รามัน กายูบอเกาะ ระดับดีมาก
45 รามัน กาลอ ระดับดีมาก
46 รามัน กาลูปัง ระดับดีมาก
47 รามัน เกะรอ ระดับดีมาก
48 รามัน โกตาบารู ระดับดีเยี่ยม
49 รามัน จะกว๊ะ ระดับดีมาก
50 รามัน ตะโล๊ะหะลอ ระดับดีเยี่ยม
51 รามัน ท่าธง ระดับดีมาก
52 รามัน เนินงาม ระดับดีมาก
53 รามัน บาโงย ระดับดีเยี่ยม
54 รามัน บาลอ ระดับดีมาก
55 รามัน บือมัง ระดับดีมาก
56 รามัน ยะต๊ะ ระดับดีมาก
57 รามัน วังพญา ระดับดีมาก
58 รามัน อาซ่อง ระดับดีมาก