รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ปัตตานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กะพ้อ กะรุบี ระดับดี
2 กะพ้อ ตะโละดือรามัน ระดับดี
3 กะพ้อ ปล่องหอย ระดับดี
4 โคกโพธิ์ ควนโนรี ระดับดี
5 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ระดับดี
6 โคกโพธิ์ ช้างให้ตก ระดับดี
7 โคกโพธิ์ ทรายขาว ระดับดี
8 โคกโพธิ์ ท่าเรือ ระดับดี
9 โคกโพธิ์ ทุ่งพลา ระดับดี
10 โคกโพธิ์ นาเกตุ ระดับดี
11 โคกโพธิ์ นาประดู่ ระดับดี
12 โคกโพธิ์ บางโกระ ระดับดี
13 โคกโพธิ์ ปากล่อ ระดับดี
14 โคกโพธิ์ ป่าบอน ระดับดี
15 โคกโพธิ์ มะกรูด ระดับดี
16 ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา ระดับดี
17 ทุ่งยางแดง น้ำดำ ระดับดี
18 ทุ่งยางแดง ปากู ระดับดี
19 ทุ่งยางแดง พิเทน ระดับดี
20 ปะนาเระ ควน ระดับดีมาก
21 ปะนาเระ คอกกระบือ ระดับพัฒนา
22 ปะนาเระ ดอน ระดับดี
23 ปะนาเระ ท่าข้าม ระดับดี
24 ปะนาเระ ท่าน้ำ ระดับพัฒนา
25 ปะนาเระ บ้านกลาง ระดับพัฒนา
26 ปะนาเระ บ้านนอก ระดับดี
27 ปะนาเระ บ้านน้ำบ่อ ระดับดี
28 ปะนาเระ ปะนาเระ ระดับดี
29 ปะนาเระ พ่อมิ่ง ระดับพัฒนา
30 มายอ กระเสาะ ระดับดี
31 มายอ กระหวะ ระดับดี
32 มายอ เกาะจัน ระดับดี
33 มายอ ตรัง ระดับดี
34 มายอ ถนน ระดับดี
35 มายอ ปะโด ระดับดีมาก
36 มายอ ปานัน ระดับดี
37 มายอ มายอ ระดับดี
38 มายอ ลางา ระดับดี
39 มายอ ลุโบะยิไร ระดับดี
40 มายอ สะกำ ระดับดี
41 มายอ สาคอใต้ ระดับดี
42 มายอ สาคอบน ระดับดี
43 เมืองปัตตานี กะมิยอ ระดับดี
44 เมืองปัตตานี คลองมานิง ระดับดี
45 เมืองปัตตานี จะบังติกอ ระดับดี
46 เมืองปัตตานี ตะลุโบะ ระดับดีมาก
47 เมืองปัตตานี ตันหยงลุโละ ระดับดีเยี่ยม
48 เมืองปัตตานี บานา ระดับดีมาก
49 เมืองปัตตานี บาราโหม ระดับดี
50 เมืองปัตตานี บาราเฮาะ ระดับดี
51 เมืองปัตตานี ปะกาฮะรัง ระดับดี
52 เมืองปัตตานี ปุยุด ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองปัตตานี รูสะมิแล ระดับดี
54 เมืองปัตตานี สะบารัง ระดับดี
55 เมืองปัตตานี อาเนาะรู ระดับดี
56 แม่ลาน ป่าไร่ ระดับดีมาก
57 แม่ลาน ม่วงเตี้ย ระดับดีมาก
58 แม่ลาน แม่ลาน ระดับดีเยี่ยม
59 ไม้แก่น ดอนทราย ระดับดี
60 ไม้แก่น ตะโละไกรทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
61 ไม้แก่น ไทรทอง ระดับดี
62 ไม้แก่น ไม้แก่น ระดับดีมาก
63 ยะรัง กระโด ระดับดี
64 ยะรัง กอลำ ระดับดี
65 ยะรัง เขาตูม ระดับดี
66 ยะรัง คลองใหม่ ระดับดีเยี่ยม
67 ยะรัง ประจัน ระดับดี
68 ยะรัง ปิตูมุดี ระดับดีเยี่ยม
69 ยะรัง เมาะมาวี ระดับดี
70 ยะรัง ยะรัง ระดับดี
71 ยะรัง ระแว้ง ระดับดี
72 ยะรัง วัด ระดับดีมาก
73 ยะรัง สะดาวา ระดับดี
74 ยะรัง สะนอ ระดับดี
75 ยะหริ่ง จะรัง ระดับดี
76 ยะหริ่ง ตอหลัง ระดับดี
77 ยะหริ่ง ตะโละ ระดับดี
78 ยะหริ่ง ตะโละกาโปร์ ระดับดี
79 ยะหริ่ง ตันหยงจึงงา ระดับดี
80 ยะหริ่ง ตันหยงดาลอ ระดับดีมาก
81 ยะหริ่ง ตาแกะ ระดับดีเยี่ยม
82 ยะหริ่ง ตาลีอายร์ ระดับดี
83 ยะหริ่ง บางปู ระดับดี
84 ยะหริ่ง บาโลย ระดับดี
85 ยะหริ่ง ปิยามุมัง ระดับดี
86 ยะหริ่ง ปุลากง ระดับดี
87 ยะหริ่ง มะนังยง ระดับดี
88 ยะหริ่ง ยามู ระดับดีเยี่ยม
89 ยะหริ่ง ราตาปันยัง ระดับดี
90 ยะหริ่ง สาบัน ระดับดี
91 ยะหริ่ง หนองแรต ระดับดีมาก
92 ยะหริ่ง แหลมโพธิ์ ระดับดี
93 สายบุรี กะดุนง ระดับดี
94 สายบุรี ตะบิ้ง ระดับดี
95 สายบุรี ตะลุบัน ระดับดี
96 สายบุรี เตราะบอน ระดับดี
97 สายบุรี ทุ่งคล้า ระดับดี
98 สายบุรี บางเก่า ระดับดี
99 สายบุรี บือเระ ระดับดีมาก
100 สายบุรี ปะเสยะวอ ระดับดีมาก
101 สายบุรี แป้น ระดับดีมาก
102 สายบุรี มะนังดาลำ ระดับดี
103 สายบุรี ละหาร ระดับดี
104 หนองจิก เกาะเปาะ ระดับดีมาก
105 หนองจิก คอลอตันหยง ระดับดีมาก
106 หนองจิก ดอนรัก ระดับดี
107 หนองจิก ดาโต๊ะ ระดับดีเยี่ยม
108 หนองจิก ตุยง ระดับดีมาก
109 หนองจิก ท่ากำชำ ระดับดีมาก
110 หนองจิก บ่อทอง ระดับดีมาก
111 หนองจิก บางเขา ระดับดีมาก
112 หนองจิก บางตาวา ระดับดี
113 หนองจิก ปุโละปุโย ระดับดีเยี่ยม
114 หนองจิก ยาบี ระดับดีเยี่ยม
115 หนองจิก ลิปะสะโง ระดับดีมาก