รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด พัทลุง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กงหรา กงหรา ระดับดีมาก
2 กงหรา คลองเฉลิม ระดับดีมาก
3 กงหรา คลองทรายขาว ระดับดีเยี่ยม
4 กงหรา ชะรัด ระดับดีมาก
5 กงหรา สมหวัง ระดับดีมาก
6 เขาชัยสน เขาชัยสน ระดับดีเยี่ยม
7 เขาชัยสน ควนขนุน ระดับดีมาก
8 เขาชัยสน โคกม่วง ระดับดี
9 เขาชัยสน จองถนน ระดับดี
10 เขาชัยสน หานโพธิ์ ระดับดี
11 ควนขนุน ควนขนุน ระดับดี
12 ควนขนุน ชะมวง ระดับดี
13 ควนขนุน ดอนทราย ระดับดี
14 ควนขนุน โตนดด้วน ระดับดี
15 ควนขนุน ทะเลน้อย ระดับดี
16 ควนขนุน นาขยาด ระดับดี
17 ควนขนุน ปันแต ระดับดี
18 ควนขนุน พนมวังก์ ระดับดี
19 ควนขนุน พนางตุง ระดับดี
20 ควนขนุน แพรกหา ระดับดี
21 ควนขนุน มะกอกเหนือ ระดับดี
22 ควนขนุน แหลมโตนด ระดับดี
23 ตะโหมด คลองใหญ่ ระดับดี
24 ตะโหมด ตะโหมด ระดับดี
25 ตะโหมด แม่ขรี ระดับดี
26 บางแก้ว โคกสัก ระดับดีมาก
27 บางแก้ว ท่ามะเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
28 บางแก้ว นาปะขอ ระดับดีมาก
29 ปากพะยูน เกาะนางคำ ระดับดีมาก
30 ปากพะยูน เกาะหมาก ระดับดี
31 ปากพะยูน ดอนทราย ระดับดีมาก
32 ปากพะยูน ดอนประดู่ ระดับดี
33 ปากพะยูน ปากพะยูน ระดับดีเยี่ยม
34 ปากพะยูน ฝาละมี ระดับดีมาก
35 ปากพะยูน หารเทา ระดับดีมาก
36 ป่าบอน โคกทราย ระดับดี
37 ป่าบอน ทุ่งนารี ระดับดีมาก
38 ป่าบอน ป่าบอน ระดับดีเยี่ยม
39 ป่าบอน วังใหม่ ระดับดี
40 ป่าบอน หนองธง ระดับดี
41 ป่าพะยอม เกาะเต่า ระดับดี
42 ป่าพะยอม บ้านพร้าว ระดับดีเยี่ยม
43 ป่าพะยอม ป่าพะยอม ระดับดี
44 ป่าพะยอม ลานข่อย ระดับดี
45 เมืองพัทลุง เขาเจียก ระดับดีมาก
46 เมืองพัทลุง ควนมะพร้าว ระดับดีเยี่ยม
47 เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ ระดับดี
48 เมืองพัทลุง โคกชะงาย ระดับดีเยี่ยม
49 เมืองพัทลุง ชัยบุรี ระดับดีเยี่ยม
50 เมืองพัทลุง ตำนาน ระดับดีมาก
51 เมืองพัทลุง ท่าแค ระดับดี
52 เมืองพัทลุง ท่ามิหรำ ระดับดีมาก
53 เมืองพัทลุง นาท่อม ระดับดี
54 เมืองพัทลุง นาโหนด ระดับดีเยี่ยม
55 เมืองพัทลุง ปรางหมู่ ระดับดีเยี่ยม
56 เมืองพัทลุง พญาขัน ระดับดีเยี่ยม
57 เมืองพัทลุง ร่มเมือง ระดับดีมาก
58 เมืองพัทลุง ลำปำ ระดับดีมาก
59 ศรีนครินทร์ ชุมพล ระดับดีมาก
60 ศรีนครินทร์ บ้านนา ระดับดีเยี่ยม
61 ศรีนครินทร์ ลำสินธุ์ ระดับดีเยี่ยม
62 ศรีนครินทร์ อ่างทอง ระดับดีมาก
63 ศรีบรรพต เขาปู่ ระดับดีมาก
64 ศรีบรรพต เขาย่า ระดับดีเยี่ยม
65 ศรีบรรพต ตะแพน ระดับดีเยี่ยม