รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สงขลา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
2 กระแสสินธุ์ เกาะใหญ่ ระดับดี
3 กระแสสินธุ์ เชิงแส ระดับพัฒนา
4 กระแสสินธุ์ โรง ระดับพัฒนา
5 คลองหอยโข่ง คลองหลา ระดับดี
6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง ระดับดีมาก
7 คลองหอยโข่ง โคกม่วง ระดับดีเยี่ยม
8 คลองหอยโข่ง ทุ่งลาน ระดับดีมาก
9 ควนเนียง ควนโส ระดับดีเยี่ยม
10 ควนเนียง บางเหรียง ระดับดีมาก
11 ควนเนียง รัตภูมิ ระดับดีมาก
12 ควนเนียง ห้วยลึก ระดับดี
13 จะนะ ขุนตัดหวาย ระดับดี
14 จะนะ คลองเปียะ ระดับดี
15 จะนะ คู ระดับดีมาก
16 จะนะ แค ระดับดี
17 จะนะ จะโหนง ระดับดีมาก
18 จะนะ ตลิ่งชัน ระดับดีเยี่ยม
19 จะนะ ท่าหมอไทร ระดับดี
20 จะนะ นาทับ ระดับดี
21 จะนะ นาหว้า ระดับดี
22 จะนะ น้ำขาว ระดับดี
23 จะนะ บ้านนา ระดับดีเยี่ยม
24 จะนะ ป่าชิง ระดับดี
25 จะนะ สะกอม ระดับดีมาก
26 จะนะ สะพานไม้แก่น ระดับดีเยี่ยม
27 เทพา เกาะสะบ้า ระดับดีเยี่ยม
28 เทพา ท่าม่วง ไม่ผ่านเกณฑ์
29 เทพา เทพา ระดับดี
30 เทพา ปากบาง ระดับดีเยี่ยม
31 เทพา ลำไพล ไม่ผ่านเกณฑ์
32 เทพา วังใหญ่ ระดับดี
33 เทพา สะกอม ระดับดีเยี่ยม
34 นาทวี คลองกวาง ระดับพัฒนา
35 นาทวี คลองทราย ระดับพัฒนา
36 นาทวี ฉาง ระดับดีเยี่ยม
37 นาทวี ทับช้าง ระดับดี
38 นาทวี ท่าประดู่ ระดับดี
39 นาทวี นาทวี ระดับพัฒนา
40 นาทวี นาหมอศรี ระดับดี
41 นาทวี ประกอบ ระดับดี
42 นาทวี ปลักหนู ระดับดี
43 นาทวี สะท้อน ระดับดี
44 นาหม่อม คลองหรัง ระดับดีมาก
45 นาหม่อม ทุ่งขมิ้น ระดับดี
46 นาหม่อม นาหม่อม ระดับดีเยี่ยม
47 นาหม่อม พิจิตร ระดับดีเยี่ยม
48 บางกล่ำ ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
49 บางกล่ำ บางกล่ำ ระดับดีเยี่ยม
50 บางกล่ำ บ้านหาร ระดับดีเยี่ยม
51 บางกล่ำ แม่ทอม ระดับดี
52 เมืองสงขลา เกาะแต้ว ระดับดี
53 เมืองสงขลา เกาะยอ ระดับดี
54 เมืองสงขลา เขารูปช้าง ระดับดี
55 เมืองสงขลา ทุ่งหวัง ระดับดี
56 เมืองสงขลา บ่อยาง ระดับดี
57 เมืองสงขลา พะวง ระดับดี
58 ระโนด คลองแดน ระดับดี
59 ระโนด แดนสงวน ระดับดี
60 ระโนด ตะเครียะ ระดับดี
61 ระโนด ท่าบอน ไม่ผ่านเกณฑ์
62 ระโนด บ่อตรุ ระดับดี
63 ระโนด บ้านขาว ระดับดี
64 ระโนด บ้านใหม่ ไม่ผ่านเกณฑ์
65 ระโนด ปากแตระ ระดับดี
66 ระโนด พังยาง ระดับดี
67 ระโนด ระโนด ระดับดี
68 ระโนด ระวะ ระดับดี
69 ระโนด วัดสน ระดับดี
70 รัตภูมิ กำแพงเพชร ระดับดี
71 รัตภูมิ เขาพระ ระดับดี
72 รัตภูมิ ควนรู ระดับดีเยี่ยม
73 รัตภูมิ คูหาใต้ ระดับดีเยี่ยม
74 รัตภูมิ ท่าชะมวง ระดับดีเยี่ยม
75 สทิงพระ กระดังงา ระดับดีมาก
76 สทิงพระ คลองรี ระดับดีมาก
77 สทิงพระ คูขุด ระดับดีเยี่ยม
78 สทิงพระ จะทิ้งพระ ระดับดีมาก
79 สทิงพระ ชุมพล ระดับดีมาก
80 สทิงพระ ดีหลวง ระดับดี
81 สทิงพระ ท่าหิน ระดับดีมาก
82 สทิงพระ บ่อดาน ระดับดี
83 สทิงพระ บ่อแดง ระดับดี
84 สทิงพระ วัดจันทร์ ระดับดีมาก
85 สทิงพระ สนามชัย ระดับดี
86 สะเดา เขามีเกียรติ ระดับดี
87 สะเดา ท่าโพธิ์ ระดับดี
88 สะเดา ทุ่งหมอ ระดับดี
89 สะเดา ปริก ระดับพัฒนา
90 สะเดา ปาดังเบซาร์ ระดับดี
91 สะเดา พังลา ระดับดี
92 สะเดา สะเดา ระดับพัฒนา
93 สะเดา สำนักขาม ระดับดี
94 สะบ้าย้อย เขาแดง ระดับดี
95 สะบ้าย้อย คูหา ระดับดี
96 สะบ้าย้อย จะแหน ระดับดี
97 สะบ้าย้อย ทุ่งพอ ระดับดีมาก
98 สะบ้าย้อย ธารคีรี ระดับดีเยี่ยม
99 สะบ้าย้อย บ้านโหนด ระดับดี
100 สะบ้าย้อย บาโหย ระดับดี
101 สะบ้าย้อย เปียน ระดับดีเยี่ยม
102 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย ระดับดีเยี่ยม
103 สิงหนคร ชะแล้ ระดับดีมาก
104 สิงหนคร ชิงโค ระดับดี
105 สิงหนคร ทำนบ ระดับดี
106 สิงหนคร บางเขียด ระดับดี
107 สิงหนคร ปากรอ ระดับดี
108 สิงหนคร ป่าขาด ระดับดีมาก
109 สิงหนคร ม่วงงาม ระดับดี
110 สิงหนคร รำแดง ระดับดีเยี่ยม
111 สิงหนคร วัดขนุน ระดับดี
112 สิงหนคร สทิงหม้อ ระดับดี
113 สิงหนคร หัวเขา ระดับดีมาก
114 หาดใหญ่ คลองแห ระดับดี
115 หาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา ระดับดี
116 หาดใหญ่ ควนลัง ระดับดีมาก
117 หาดใหญ่ คอหงส์ ระดับดี
118 หาดใหญ่ คูเต่า ระดับดี
119 หาดใหญ่ ฉลุง ระดับดี
120 หาดใหญ่ ท่าข้าม ระดับดีเยี่ยม
121 หาดใหญ่ ทุ่งตำเสา ระดับดี
122 หาดใหญ่ ทุ่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
123 หาดใหญ่ น้ำน้อย ระดับดี
124 หาดใหญ่ บ้านพรุ ระดับดี
125 หาดใหญ่ พะตง ระดับดี
126 หาดใหญ่ หาดใหญ่ ระดับดี