รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ชุมพร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าแซะ คุริง ระดับดีมาก
2 ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์ ระดับดีมาก
3 ท่าแซะ ท่าข้าม ระดับดีมาก
4 ท่าแซะ ท่าแซะ ระดับดีมาก
5 ท่าแซะ นากระตาม ระดับดีเยี่ยม
6 ท่าแซะ รับร่อ ระดับดีมาก
7 ท่าแซะ สลุย ระดับดีเยี่ยม
8 ท่าแซะ สองพี่น้อง ระดับดี
9 ท่าแซะ หงษ์เจริญ ระดับดีเยี่ยม
10 ท่าแซะ หินแก้ว ระดับดี
11 ทุ่งตะโก ช่องไม้แก้ว ระดับดี
12 ทุ่งตะโก ตะโก ระดับดีเยี่ยม
13 ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ระดับดีเยี่ยม
14 ทุ่งตะโก ปากตะโก ระดับดี
15 ปะทิว เขาไชยราช ระดับดี
16 ปะทิว ชุมโค ระดับดีเยี่ยม
17 ปะทิว ดอนยาง ระดับดี
18 ปะทิว ทะเลทรัพย์ ระดับดีเยี่ยม
19 ปะทิว บางสน ระดับดีมาก
20 ปะทิว ปากคลอง ระดับดี
21 ปะทิว สะพลี ระดับดีเยี่ยม
22 พะโต๊ะ ปังหวาน ระดับดีเยี่ยม
23 พะโต๊ะ ปากทรง ระดับดีมาก
24 พะโต๊ะ พระรักษ์ ระดับดีเยี่ยม
25 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ระดับดีเยี่ยม
26 เมืองชุมพร ขุนกระทิง ระดับดีเยี่ยม
27 เมืองชุมพร ตากแดด ระดับดี
28 เมืองชุมพร ถ้ำสิงห์ ระดับดีมาก
29 เมืองชุมพร ท่าตะเภา ระดับดี
30 เมืองชุมพร ท่ายาง ระดับดีมาก
31 เมืองชุมพร ทุ่งคา ระดับดี
32 เมืองชุมพร นาชะอัง ไม่ผ่านเกณฑ์
33 เมืองชุมพร นาทุ่ง ระดับดี
34 เมืองชุมพร บางลึก ระดับดีเยี่ยม
35 เมืองชุมพร บางหมาก ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองชุมพร บ้านนา ระดับดี
37 เมืองชุมพร ปากน้ำ ระดับพัฒนา
38 เมืองชุมพร วังไผ่ ระดับดีมาก
39 เมืองชุมพร วังใหม่ ระดับดี
40 เมืองชุมพร วิสัยเหนือ ระดับดี
41 เมืองชุมพร หาดทรายรี ระดับดี
42 เมืองชุมพร หาดพันไกร ระดับพื้นฐาน
43 ละแม ทุ่งคาวัด ไม่ผ่านเกณฑ์
44 ละแม ทุ่งหลวง ระดับดี
45 ละแม ละแม ไม่ผ่านเกณฑ์
46 ละแม สวนแตง ไม่ผ่านเกณฑ์
47 สวี เขาค่าย ไม่ผ่านเกณฑ์
48 สวี เขาทะลุ ไม่ผ่านเกณฑ์
49 สวี ครน ระดับดี
50 สวี ด่านสวี ระดับดี
51 สวี ท่าหิน ระดับดี
52 สวี ทุ่งระยะ ระดับดี
53 สวี นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
54 สวี นาสัก ไม่ผ่านเกณฑ์
55 สวี ปากแพรก ไม่ผ่านเกณฑ์
56 สวี วิสัยใต้ ระดับดีมาก
57 สวี สวี ระดับดี
58 หลังสวน ขันเงิน ระดับดี
59 หลังสวน ท่ามะพลา ระดับดีเยี่ยม
60 หลังสวน นาขา ระดับดีเยี่ยม
61 หลังสวน นาพญา ระดับดี
62 หลังสวน บางน้ำจืด ระดับดีเยี่ยม
63 หลังสวน บางมะพร้าว ระดับดีมาก
64 หลังสวน บ้านควน ระดับดีเยี่ยม
65 หลังสวน ปากน้ำ ระดับพัฒนา
66 หลังสวน พ้อแดง ระดับดี
67 หลังสวน วังตะกอ ระดับดี
68 หลังสวน หลังสวน ระดับดีมาก
69 หลังสวน หาดยาย ระดับดีเยี่ยม
70 หลังสวน แหลมทราย ระดับดี