รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กาญจนดิษฐ์ กรูด ระดับดี
2 กาญจนดิษฐ์ กะแดะ ระดับดี
3 กาญจนดิษฐ์ คลองสระ ระดับดีมาก
4 กาญจนดิษฐ์ ช้างขวา ระดับดีมาก
5 กาญจนดิษฐ์ ช้างซ้าย ระดับดีมาก
6 กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง ระดับดีมาก
7 กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่ ไม่ผ่านเกณฑ์
8 กาญจนดิษฐ์ ท่าทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
9 กาญจนดิษฐ์ ท่าอุแท ระดับดีเยี่ยม
10 กาญจนดิษฐ์ ทุ่งกง ระดับดีเยี่ยม
11 กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง ระดับดีเยี่ยม
12 กาญจนดิษฐ์ ป่าร่อน ไม่ผ่านเกณฑ์
13 กาญจนดิษฐ์ พลายวาส ไม่ผ่านเกณฑ์
14 เกาะพะงัน เกาะเต่า ระดับพัฒนา
15 เกาะพะงัน เกาะพะงัน ระดับพัฒนา
16 เกาะพะงัน บ้านใต้ ระดับดี
17 เกาะสมุย ตลิ่งงาม ระดับดีเยี่ยม
18 เกาะสมุย บ่อผุด ระดับดีเยี่ยม
19 เกาะสมุย มะเร็ต ระดับดีเยี่ยม
20 เกาะสมุย แม่น้ำ ระดับดีเยี่ยม
21 เกาะสมุย ลิปะน้อย ระดับดี
22 เกาะสมุย หน้าเมือง ระดับดีเยี่ยม
23 เกาะสมุย อ่างทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
24 คีรีรัฐนิคม กะเปา ระดับดีเยี่ยม
25 คีรีรัฐนิคม ถ้ำสิงขร ระดับดีเยี่ยม
26 คีรีรัฐนิคม ท่ากระดาน ระดับดีเยี่ยม
27 คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน ระดับดีเยี่ยม
28 คีรีรัฐนิคม น้ำหัก ระดับดี
29 คีรีรัฐนิคม บ้านทำเนียบ ระดับดี
30 คีรีรัฐนิคม บ้านยาง ระดับดี
31 คีรีรัฐนิคม ย่านยาว ระดับดีเยี่ยม
32 เคียนซา เขาตอก ระดับดี
33 เคียนซา เคียนซา ระดับดี
34 เคียนซา บ้านเสด็จ ระดับดีเยี่ยม
35 เคียนซา พ่วงพรมคร ไม่ผ่านเกณฑ์
36 เคียนซา อรัญคามวารี ระดับดีเยี่ยม
37 ชัยบุรี คลองน้อย ระดับดีเยี่ยม
38 ชัยบุรี ชัยบุรี ระดับดีเยี่ยม
39 ชัยบุรี ไทรทอง ระดับดีเยี่ยม
40 ชัยบุรี สองแพรก ระดับดีเยี่ยม
41 ไชยา ตลาดไชยา ระดับดี
42 ไชยา ตะกรบ ระดับดี
43 ไชยา ทุ่ง ระดับดีมาก
44 ไชยา ปากหมาก ไม่ผ่านเกณฑ์
45 ไชยา ป่าเว ระดับดีเยี่ยม
46 ไชยา พุมเรียง ระดับดีเยี่ยม
47 ไชยา โมถ่าย ระดับดีเยี่ยม
48 ไชยา เลม็ด ระดับดีมาก
49 ไชยา เวียง ระดับดี
50 ดอนสัก ชลคราม ระดับดีมาก
51 ดอนสัก ไชยคราม ระดับดีมาก
52 ดอนสัก ดอนสัก ระดับดีมาก
53 ดอนสัก ปากแพรก ระดับดีมาก
54 ท่าฉาง เขาถ่าน ระดับพื้นฐาน
55 ท่าฉาง คลองไทร ระดับพื้นฐาน
56 ท่าฉาง ท่าเคย ระดับดีเยี่ยม
57 ท่าฉาง ท่าฉาง ระดับดีเยี่ยม
58 ท่าฉาง ปากฉลุย ระดับดี
59 ท่าฉาง เสวียด ระดับพัฒนา
60 ท่าชนะ คลองพา ระดับดี
61 ท่าชนะ คันธุลี ระดับพัฒนา
62 ท่าชนะ ท่าชนะ ระดับดี
63 ท่าชนะ ประสงค์ ระดับดี
64 ท่าชนะ วัง ระดับดี
65 ท่าชนะ สมอทอง ระดับพัฒนา
66 บ้านตาขุน เขาพัง ระดับดีเยี่ยม
67 บ้านตาขุน เขาวง ระดับดีเยี่ยม
68 บ้านตาขุน พรุไทย ระดับดีเยี่ยม
69 บ้านตาขุน พะแสง ระดับดีเยี่ยม
70 บ้านนาเดิม ทรัพย์ทวี ระดับดีเยี่ยม
71 บ้านนาเดิม ท่าเรือ ระดับดีมาก
72 บ้านนาเดิม นาใต้ ระดับดีเยี่ยม
73 บ้านนาเดิม บ้านนา ระดับดี
74 บ้านนาสาร คลองปราบ ระดับดีเยี่ยม
75 บ้านนาสาร ควนศรี ระดับดีมาก
76 บ้านนาสาร ควนสุบรรณ ระดับพัฒนา
77 บ้านนาสาร ท่าชี ระดับพื้นฐาน
78 บ้านนาสาร ทุ่งเตาใหม่ ระดับดี
79 บ้านนาสาร ทุ่งเตา ระดับดีเยี่ยม
80 บ้านนาสาร นาสาร ระดับดีเยี่ยม
81 บ้านนาสาร น้ำพุ ระดับดีมาก
82 บ้านนาสาร พรุพี ระดับดี
83 บ้านนาสาร เพิ่มพูนทรัพย์ ระดับดีเยี่ยม
84 บ้านนาสาร ลำพูน ระดับดี
85 พนม คลองชะอุ่น ระดับดี
86 พนม คลองศก ระดับพื้นฐาน
87 พนม ต้นยวน ระดับดี
88 พนม พนม ระดับดี
89 พนม พลูเถื่อน ระดับดี
90 พนม พังกาญจน์ ระดับดี
91 พระแสง ไทรขึง ระดับดีเยี่ยม
92 พระแสง ไทรโสภา ระดับดีเยี่ยม
93 พระแสง บางสวรรค์ ระดับดีมาก
94 พระแสง สาคู ระดับดีเยี่ยม
95 พระแสง สินเจริญ ระดับดีเยี่ยม
96 พระแสง สินปุน ระดับดีมาก
97 พระแสง อิปัน ระดับดีมาก
98 พุนพิน กรูด ระดับดีเยี่ยม
99 พุนพิน เขาหัวควาย ระดับพัฒนา
100 พุนพิน ตะปาน ระดับดี
101 พุนพิน ท่าข้าม ระดับพัฒนา
102 พุนพิน ท่าโรงช้าง ระดับดีเยี่ยม
103 พุนพิน ท่าสะท้อน ระดับดีเยี่ยม
104 พุนพิน น้ำรอบ ระดับพัฒนา
105 พุนพิน บางงอน ระดับดีเยี่ยม
106 พุนพิน บางเดือน ระดับดี
107 พุนพิน บางมะเดื่อ ระดับดีมาก
108 พุนพิน พุนพิน ระดับดี
109 พุนพิน มะลวน ระดับดีมาก
110 พุนพิน ลีเล็ด ระดับดี
111 พุนพิน ศรีวิชัย ระดับพัฒนา
112 พุนพิน หนองไทร ระดับดีมาก
113 พุนพิน หัวเตย ระดับดี
114 เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล ระดับดี
115 เมืองสุราษฎร์ธานี คลองฉนาก ระดับดี
116 เมืองสุราษฎร์ธานี คลองน้อย ระดับดีเยี่ยม
117 เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด ระดับดีเยี่ยม
118 เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง ระดับดีเยี่ยม
119 เมืองสุราษฎร์ธานี บางชนะ ระดับดีมาก
120 เมืองสุราษฎร์ธานี บางไทร ระดับดีมาก
121 เมืองสุราษฎร์ธานี บางใบไม้ ระดับดีเยี่ยม
122 เมืองสุราษฎร์ธานี บางโพธิ์ ระดับดี
123 เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย ระดับดีเยี่ยม
124 เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่ ระดับดีเยี่ยม
125 วิภาวดี ตะกุกใต้ ระดับดีเยี่ยม
126 วิภาวดี ตะกุกเหนือ ระดับดีเยี่ยม
127 เวียงสระ เขานิพันธ์ ระดับดีเยี่ยม
128 เวียงสระ คลองฉนวน ระดับดี
129 เวียงสระ ทุ่งหลวง ระดับดีมาก
130 เวียงสระ บ้านส้อง ระดับดีมาก
131 เวียงสระ เวียงสระ ระดับดี