รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด พังงา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กะปง กะปง ระดับดีมาก
2 กะปง ท่านา ระดับดีเยี่ยม
3 กะปง รมณีย์ ระดับดีเยี่ยม
4 กะปง เหมาะ ระดับดีมาก
5 กะปง เหล ระดับดีเยี่ยม
6 เกาะยาว เกาะยาวน้อย ระดับดีมาก
7 เกาะยาว เกาะยาวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
8 เกาะยาว พรุใน ระดับดีมาก
9 คุระบุรี เกาะพระทอง ระดับดี
10 คุระบุรี คุระ ระดับดีเยี่ยม
11 คุระบุรี บางวัน ระดับดีเยี่ยม
12 คุระบุรี แม่นางขาว ระดับดีเยี่ยม
13 ตะกั่วทุ่ง กระโสม ระดับดีเยี่ยม
14 ตะกั่วทุ่ง กะไหล ระดับดีมาก
15 ตะกั่วทุ่ง คลองเคียน ระดับดีมาก
16 ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย ระดับดีเยี่ยม
17 ตะกั่วทุ่ง ถ้ำ ระดับดีเยี่ยม
18 ตะกั่วทุ่ง ท่าอยู่ ระดับดีมาก
19 ตะกั่วทุ่ง หล่อยูง ระดับดีเยี่ยม
20 ตะกั่วป่า เกาะคอเขา ระดับดีมาก
21 ตะกั่วป่า คึกคัก ระดับดีเยี่ยม
22 ตะกั่วป่า โคกเคียน ระดับดีเยี่ยม
23 ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ระดับดีเยี่ยม
24 ตะกั่วป่า ตำตัว ระดับดีเยี่ยม
25 ตะกั่วป่า บางไทร ระดับดีเยี่ยม
26 ตะกั่วป่า บางนายสี ระดับดีเยี่ยม
27 ตะกั่วป่า บางม่วง ระดับดีเยี่ยม
28 ทับปุด โคกเจริญ ระดับดีเยี่ยม
29 ทับปุด ถ้ำทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
30 ทับปุด ทับปุด ระดับดีเยี่ยม
31 ทับปุด บ่อแสน ระดับดีเยี่ยม
32 ทับปุด บางเหรียง ระดับดีเยี่ยม
33 ทับปุด มะรุ่ย ระดับดีเยี่ยม
34 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ระดับดีเยี่ยม
35 ท้ายเหมือง ทุ่งมะพร้าว ระดับดีเยี่ยม
36 ท้ายเหมือง นาเตย ระดับดีมาก
37 ท้ายเหมือง บางทอง ระดับดีเยี่ยม
38 ท้ายเหมือง ลำแก่น ระดับดีมาก
39 ท้ายเหมือง ลำภี ระดับดีเยี่ยม
40 เมืองพังงา เกาะปันหยี ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองพังงา ตากแดด ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองพังงา ถ้ำน้ำผุด ระดับดีเยี่ยม
43 เมืองพังงา ท้ายช้าง ระดับดีมาก
44 เมืองพังงา ทุ่งคาโงก ระดับดีเยี่ยม
45 เมืองพังงา นบปริง ระดับดีเยี่ยม
46 เมืองพังงา บางเตย ระดับดีมาก
47 เมืองพังงา ป่ากอ ระดับดีเยี่ยม
48 เมืองพังงา สองแพรก ระดับดี