รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด กระบี่
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะลันตา เกาะกลาง ระดับดีมาก
2 เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย ระดับดี
3 เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ ระดับพัฒนา
4 เกาะลันตา คลองยาง ระดับดีเยี่ยม
5 เกาะลันตา ศาลาด่าน ระดับดี
6 เขาพนม เขาดิน ระดับดีมาก
7 เขาพนม เขาพนม ระดับดี
8 เขาพนม โคกหาร ระดับดี
9 เขาพนม พรุเตียว ระดับดี
10 เขาพนม สินปุน ระดับดี
11 เขาพนม หน้าเขา ระดับดีเยี่ยม
12 คลองท่อม คลองท่อมใต้ ระดับดีเยี่ยม
13 คลองท่อม คลองท่อมเหนือ ระดับดีเยี่ยม
14 คลองท่อม คลองพน ระดับดีเยี่ยม
15 คลองท่อม ทรายขาว ระดับดี
16 คลองท่อม พรุดินนา ระดับดี
17 คลองท่อม เพหลา ระดับดี
18 คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ระดับดีเยี่ยม
19 ปลายพระยา เขาเขน ระดับดีเยี่ยม
20 ปลายพระยา เขาต่อ ระดับดีเยี่ยม
21 ปลายพระยา คีรีวง ระดับดีเยี่ยม
22 ปลายพระยา ปลายพระยา ระดับดีเยี่ยม
23 เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ ระดับพื้นฐาน
24 เมืองกระบี่ เขาคราม ระดับดี
25 เมืองกระบี่ เขาทอง ระดับดี
26 เมืองกระบี่ คลองประสงค์ ระดับดีมาก
27 เมืองกระบี่ ทับปริก ระดับดีเยี่ยม
28 เมืองกระบี่ ปากน้ำ ระดับพัฒนา
29 เมืองกระบี่ ไสไทย ระดับดี
30 เมืองกระบี่ หนองทะเล ระดับดีเยี่ยม
31 เมืองกระบี่ อ่าวนาง ระดับดีมาก
32 ลำทับ ดินแดง ระดับดี
33 ลำทับ ดินอุดม ระดับดีเยี่ยม
34 ลำทับ ลำทับ ระดับดีเยี่ยม
35 เหนือคลอง เกาะศรีบอยา ระดับดี
36 เหนือคลอง คลองขนาน ระดับดีมาก
37 เหนือคลอง คลองเขม้า ระดับดี
38 เหนือคลอง โคกยาง ระดับดีเยี่ยม
39 เหนือคลอง ตลิ่งชัน ระดับพื้นฐาน
40 เหนือคลอง ปกาสัย ระดับดีมาก
41 เหนือคลอง ห้วยยูง ระดับดีเยี่ยม
42 เหนือคลอง เหนือคลอง ระดับดี
43 อ่าวลึก เขาใหญ่ ระดับดี
44 อ่าวลึก คลองยา ระดับดีเยี่ยม
45 อ่าวลึก คลองหิน ระดับดีเยี่ยม
46 อ่าวลึก นาเหนือ ระดับดีเยี่ยม
47 อ่าวลึก บ้านกลาง ระดับดีเยี่ยม
48 อ่าวลึก แหลมสัก ระดับดีเยี่ยม
49 อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ ระดับดีมาก
50 อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย ระดับดี
51 อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ ระดับดี