รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด เพชรบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก่งกระจาน แก่งกระจาน ระดับดี
2 แก่งกระจาน ป่าเด็ง ระดับดี
3 แก่งกระจาน พุสวรรค์ ระดับดี
4 แก่งกระจาน วังจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
5 แก่งกระจาน สองพี่น้อง ระดับดีเยี่ยม
6 แก่งกระจาน ห้วยแม่เพรียง ระดับดี
7 เขาย้อย เขาย้อย ระดับดี
8 เขาย้อย ทับคาง ระดับดีมาก
9 เขาย้อย บางเค็ม ระดับดี
10 เขาย้อย สระพัง ระดับดี
11 เขาย้อย หนองชุมพล ระดับดี
12 เขาย้อย หนองชุมพลเหนือ ระดับดีเยี่ยม
13 เขาย้อย หนองปรง ระดับดี
14 เขาย้อย หนองปลาไหล ระดับดีมาก
15 เขาย้อย ห้วยท่าช้าง ระดับดีมาก
16 เขาย้อย ห้วยโรง ระดับดี
17 ชะอำ เขาใหญ่ ระดับดี
18 ชะอำ ชะอำ ระดับดีเยี่ยม
19 ชะอำ ดอนขุนห้วย ระดับดี
20 ชะอำ นายาง ระดับดี
21 ชะอำ บางเก่า ระดับดี
22 ชะอำ ไร่ใหม่พัฒนา ระดับดี
23 ชะอำ สามพระยา ระดับดีเยี่ยม
24 ชะอำ หนองศาลา ระดับดีเยี่ยม
25 ชะอำ ห้วยทรายเหนือ ระดับดี
26 ท่ายาง กลัดหลวง ระดับดี
27 ท่ายาง เขากระปุก ระดับดี
28 ท่ายาง ท่าคอย ระดับดีเยี่ยม
29 ท่ายาง ท่าไม้รวก ระดับดีเยี่ยม
30 ท่ายาง ท่ายาง ระดับดี
31 ท่ายาง ท่าแลง ระดับดีเยี่ยม
32 ท่ายาง บ้านในดง ระดับดีเยี่ยม
33 ท่ายาง ปึกเตียน ระดับดี
34 ท่ายาง มาบปลาเค้า ระดับดี
35 ท่ายาง ยางหย่อง ระดับดี
36 ท่ายาง วังไคร้ ระดับดีมาก
37 ท่ายาง หนองจอก ระดับดีมาก
38 บ้านลาด ตำหรุ ระดับดี
39 บ้านลาด ถ้ำรงค์ ระดับดี
40 บ้านลาด ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
41 บ้านลาด ท่าเสน ระดับดีเยี่ยม
42 บ้านลาด บ้านทาน ระดับดี
43 บ้านลาด บ้านลาด ระดับดีเยี่ยม
44 บ้านลาด บ้านหาด ระดับดี
45 บ้านลาด โรงเข้ ระดับดี
46 บ้านลาด ไร่โคก ระดับดี
47 บ้านลาด ไร่มะขาม ระดับดี
48 บ้านลาด ไร่สะท้อน ระดับดี
49 บ้านลาด ลาดโพธิ์ ระดับดี
50 บ้านลาด สมอพลือ ระดับดีเยี่ยม
51 บ้านลาด สะพานไกร ระดับดี
52 บ้านลาด หนองกระเจ็ด ระดับดี
53 บ้านลาด หนองกะปุ ระดับดี
54 บ้านลาด ห้วยข้อง ระดับดี
55 บ้านลาด ห้วยลึก ระดับดี
56 บ้านแหลม ท่าแร้ง ระดับดี
57 บ้านแหลม ท่าแร้งออก ระดับดีมาก
58 บ้านแหลม บางแก้ว ระดับดี
59 บ้านแหลม บางขุนไทร ระดับดีมาก
60 บ้านแหลม บางครก ระดับดี
61 บ้านแหลม บางตะบูน ระดับดี
62 บ้านแหลม บางตะบูนออก ระดับดี
63 บ้านแหลม บ้านแหลม ระดับดีมาก
64 บ้านแหลม ปากทะเล ระดับดี
65 บ้านแหลม แหลมผักเบี้ย ระดับดีเยี่ยม
66 เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง ระดับดี
67 เมืองเพชรบุรี ช่องสะแก ระดับดี
68 เมืองเพชรบุรี ดอนยาง ระดับดีเยี่ยม
69 เมืองเพชรบุรี ต้นมะพร้าว ระดับดีมาก
70 เมืองเพชรบุรี ต้นมะม่วง ระดับดี
71 เมืองเพชรบุรี ท่าราบ ระดับดี
72 เมืองเพชรบุรี ธงชัย ระดับดีเยี่ยม
73 เมืองเพชรบุรี นาพันสาม ระดับดีเยี่ยม
74 เมืองเพชรบุรี นาวุ้ง ระดับดี
75 เมืองเพชรบุรี บางจาก ระดับดี
76 เมืองเพชรบุรี บางจาน ระดับดี
77 เมืองเพชรบุรี บ้านกุ่ม ระดับดี
78 เมืองเพชรบุรี บ้านหม้อ ระดับดีเยี่ยม
79 เมืองเพชรบุรี โพพระ ระดับดี
80 เมืองเพชรบุรี โพไร่หวาน ระดับดีเยี่ยม
81 เมืองเพชรบุรี ไร่ส้ม ระดับดี
82 เมืองเพชรบุรี วังตะโก ระดับดี
83 เมืองเพชรบุรี เวียงคอย ระดับดี
84 เมืองเพชรบุรี สำมะโรง ระดับดีเยี่ยม
85 เมืองเพชรบุรี หนองขนาน ระดับดี
86 เมืองเพชรบุรี หนองพลับ ระดับดี
87 เมืองเพชรบุรี หนองโสน ระดับดี
88 เมืองเพชรบุรี หัวสะพาน ระดับดี
89 เมืองเพชรบุรี หาดเจ้าสำราญ ระดับดี
90 หนองหญ้าปล้อง ท่าตะคร้อ ระดับดีมาก
91 หนองหญ้าปล้อง ยางน้ำกลัดใต้ ระดับดี
92 หนองหญ้าปล้อง ยางน้ำกลัดเหนือ ระดับดี
93 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง ระดับดีเยี่ยม