รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สมุทรสงคราม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 บางคนที กระดังงา ระดับดีเยี่ยม
2 บางคนที จอมปลวก ระดับดี
3 บางคนที ดอนมะโนรา ระดับดี
4 บางคนที บางกระบือ ระดับดี
5 บางคนที บางกุ้ง ระดับดี
6 บางคนที บางคนที ระดับดีมาก
7 บางคนที บางนกแขวก ระดับดีมาก
8 บางคนที บางพรม ระดับดีมาก
9 บางคนที บางยี่รงค์ ระดับดีเยี่ยม
10 บางคนที บางสะแก ระดับดี
11 บางคนที บ้านปราโมทย์ ระดับดีมาก
12 บางคนที ยายแพง ระดับดีมาก
13 บางคนที โรงหีบ ระดับดีมาก
14 เมืองสมุทรสงคราม คลองเขิน ระดับดี
15 เมืองสมุทรสงคราม คลองโคน ระดับดี
16 เมืองสมุทรสงคราม ท้ายหาด ระดับดี
17 เมืองสมุทรสงคราม นางตะเคียน ระดับดี
18 เมืองสมุทรสงคราม บางแก้ว ระดับดีเยี่ยม
19 เมืองสมุทรสงคราม บางขันแตก ระดับดี
20 เมืองสมุทรสงคราม บางจะเกร็ง ระดับดี
21 เมืองสมุทรสงคราม บ้านปรก ระดับพื้นฐาน
22 เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง ไม่ผ่านเกณฑ์
23 เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ ระดับดี
24 เมืองสมุทรสงคราม แหลมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
25 อัมพวา แควอ้อม ระดับดี
26 อัมพวา ท่าคา ระดับดีเยี่ยม
27 อัมพวา บางแค ระดับดี
28 อัมพวา บางช้าง ระดับดี
29 อัมพวา บางนางลี่ ระดับดีมาก
30 อัมพวา ปลายโพงพาง ระดับดี
31 อัมพวา แพรกหนามแดง ระดับดี
32 อัมพวา ยี่สาร ระดับดีเยี่ยม
33 อัมพวา วัดประดู่ ระดับดี
34 อัมพวา สวนหลวง ระดับดีเยี่ยม
35 อัมพวา เหมืองใหม่ ระดับดี
36 อัมพวา อัมพวา ระดับดี