รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สมุทรสาคร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
2 กระทุ่มแบน แคราย ระดับดีมาก
3 กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี ระดับดี
4 กระทุ่มแบน ตลาดกระทุ่มแบน ระดับดี
5 กระทุ่มแบน ท่าไม้ ระดับพัฒนา
6 กระทุ่มแบน ท่าเสา ระดับดี
7 กระทุ่มแบน บางยาง ระดับดีเยี่ยม
8 กระทุ่มแบน สวนหลวง ระดับดี
9 กระทุ่มแบน หนองนกไข่ ระดับดี
10 กระทุ่มแบน อ้อมน้อย ระดับดีเยี่ยม
11 บ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
12 บ้านแพ้ว คลองตัน ระดับดี
13 บ้านแพ้ว เจ็ดริ้ว ระดับดี
14 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว ระดับดี
15 บ้านแพ้ว ยกกระบัตร ระดับดี
16 บ้านแพ้ว โรงเข้ ระดับพัฒนา
17 บ้านแพ้ว สวนส้ม ระดับดี
18 บ้านแพ้ว หนองบัว ระดับดี
19 บ้านแพ้ว หนองสองห้อง ระดับดีมาก
20 บ้านแพ้ว หลักสอง ระดับดีมาก
21 บ้านแพ้ว หลักสาม ระดับดี
22 บ้านแพ้ว อำแพง ระดับดี
23 เมืองสมุทรสาคร กาหลง ระดับดีมาก
24 เมืองสมุทรสาคร โกรกกราก ระดับดี
25 เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ ระดับดีมาก
26 เมืองสมุทรสาคร โคกขาม ระดับดีมาก
27 เมืองสมุทรสาคร ชัยมงคล ระดับดี
28 เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน ระดับดีเยี่ยม
29 เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม ระดับดี
30 เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย ระดับพื้นฐาน
31 เมืองสมุทรสาคร นาโคก ระดับดี
32 เมืองสมุทรสาคร นาดี ระดับดี
33 เมืองสมุทรสาคร บางกระเจ้า ระดับดี
34 เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด ไม่ผ่านเกณฑ์
35 เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด ระดับพัฒนา
36 เมืองสมุทรสาคร บางหญ้าแพรก ระดับดี
37 เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ ระดับดี
38 เมืองสมุทรสาคร บ้านบ่อ ระดับพัฒนา
39 เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ ระดับดี
40 เมืองสมุทรสาคร มหาชัย ระดับดี