รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ราชบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 จอมบึง แก้มอ้น ระดับดีมาก
2 จอมบึง จอมบึง ระดับดี
3 จอมบึง ด่านทับตะโก ระดับดีมาก
4 จอมบึง เบิกไพร ระดับดีมาก
5 จอมบึง ปากช่อง ระดับดีเยี่ยม
6 จอมบึง รางบัว ระดับดีมาก
7 ดำเนินสะดวก ขุนพิทักษ์ ระดับดี
8 ดำเนินสะดวก ดอนกรวย ระดับดี
9 ดำเนินสะดวก ดอนคลัง ระดับดี
10 ดำเนินสะดวก ดอนไผ่ ระดับดีมาก
11 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ระดับดีเยี่ยม
12 ดำเนินสะดวก ตาหลวง ระดับดี
13 ดำเนินสะดวก ท่านัด ระดับดีเยี่ยม
14 ดำเนินสะดวก บัวงาม ระดับดีมาก
15 ดำเนินสะดวก บ้านไร่ ระดับดี
16 ดำเนินสะดวก ประสาทสิทธิ์ ระดับดีมาก
17 ดำเนินสะดวก แพงพวย ระดับดีมาก
18 ดำเนินสะดวก ศรีสุราษฎร์ ระดับดี
19 ดำเนินสะดวก สี่หมื่น ระดับดีเยี่ยม
20 บางแพ ดอนคา ระดับดีเยี่ยม
21 บางแพ ดอนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
22 บางแพ บางแพ ระดับดี
23 บางแพ โพหัก ระดับดี
24 บางแพ วังเย็น ระดับดีเยี่ยม
25 บางแพ วัดแก้ว ระดับดีเยี่ยม
26 บางแพ หัวโพ ระดับดีเยี่ยม
27 บ้านคา บ้านคา ระดับดีเยี่ยม
28 บ้านคา บ้านบึง ระดับดีเยี่ยม
29 บ้านคา หนองพันจันทร์ ระดับดี
30 บ้านโป่ง กรับใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
31 บ้านโป่ง เขาขลุง ระดับดีมาก
32 บ้านโป่ง คุ้งพยอม ระดับดี
33 บ้านโป่ง ดอนกระเบื้อง ระดับดีเยี่ยม
34 บ้านโป่ง ท่าผา ระดับดีเยี่ยม
35 บ้านโป่ง นครชุมน์ ระดับดีมาก
36 บ้านโป่ง บ้านโป่ง ระดับดี
37 บ้านโป่ง บ้านม่วง ระดับดีมาก
38 บ้านโป่ง เบิกไพร ระดับดีเยี่ยม
39 บ้านโป่ง ปากแรต ระดับดีเยี่ยม
40 บ้านโป่ง ลาดบัวขาว ระดับดีมาก
41 บ้านโป่ง สวนกล้วย ระดับดีมาก
42 บ้านโป่ง หนองกบ ระดับดีเยี่ยม
43 บ้านโป่ง หนองปลาหมอ ระดับดีมาก
44 บ้านโป่ง หนองอ้อ ระดับดีเยี่ยม
45 ปากท่อ ดอนทราย ระดับดีเยี่ยม
46 ปากท่อ ทุ่งหลวง ระดับดีมาก
47 ปากท่อ บ่อกระดาน ระดับดีมาก
48 ปากท่อ ปากท่อ ระดับดีมาก
49 ปากท่อ ป่าไก่ ระดับดีมาก
50 ปากท่อ ยางหัก ระดับดีมาก
51 ปากท่อ วังมะนาว ระดับดีมาก
52 ปากท่อ วัดยางงาม ระดับดีมาก
53 ปากท่อ วันดาว ระดับดี
54 ปากท่อ หนองกระทุ่ม ระดับดีมาก
55 ปากท่อ ห้วยยางโทน ระดับดีเยี่ยม
56 ปากท่อ อ่างหิน ระดับดีมาก
57 โพธาราม เขาชะงุ้ม ระดับดี
58 โพธาราม คลองข่อย ระดับดี
59 โพธาราม คลองตาคต ระดับดี
60 โพธาราม เจ็ดเสมียน ระดับดี
61 โพธาราม ชำแระ ระดับดี
62 โพธาราม ดอนกระเบื้อง ระดับดี
63 โพธาราม ดอนทราย ระดับดีมาก
64 โพธาราม เตาปูน ระดับดีเยี่ยม
65 โพธาราม ท่าชุมพล ระดับดีเยี่ยม
66 โพธาราม ธรรมเสน ระดับดีมาก
67 โพธาราม นางแก้ว ระดับดี
68 โพธาราม บางโตนด ระดับดี
69 โพธาราม บ้านฆ้อง ระดับดี
70 โพธาราม บ้านเลือก ระดับดีเยี่ยม
71 โพธาราม บ้านสิงห์ ระดับดี
72 โพธาราม โพธาราม ระดับดี
73 โพธาราม สร้อยฟ้า ระดับดีเยี่ยม
74 โพธาราม หนองกวาง ระดับดี
75 โพธาราม หนองโพ ระดับดีเยี่ยม
76 เมืองราชบุรี เกาะพลับพลา ระดับดีเยี่ยม
77 เมืองราชบุรี เขาแร้ง ระดับดี
78 เมืองราชบุรี คุ้งกระถิน ระดับดีเยี่ยม
79 เมืองราชบุรี คุ้งน้ำวน ระดับดีเยี่ยม
80 เมืองราชบุรี คูบัว ระดับดี
81 เมืองราชบุรี โคกหม้อ ระดับดี
82 เมืองราชบุรี เจดีย์หัก ระดับดีเยี่ยม
83 เมืองราชบุรี ดอนตะโก ระดับดี
84 เมืองราชบุรี ดอนแร่ ระดับดีเยี่ยม
85 เมืองราชบุรี ท่าราบ ระดับดี
86 เมืองราชบุรี น้ำพุ ระดับดี
87 เมืองราชบุรี บางป่า ระดับดี
88 เมืองราชบุรี บ้านไร่ ระดับดี
89 เมืองราชบุรี พงสวาย ระดับดี
90 เมืองราชบุรี พิกุลทอง ระดับดีเยี่ยม
91 เมืองราชบุรี สามเรือน ระดับดี
92 เมืองราชบุรี หนองกลางนา ระดับดี
93 เมืองราชบุรี หน้าเมือง ระดับดี
94 เมืองราชบุรี หลุมดิน ระดับดี
95 เมืองราชบุรี ห้วยไผ่ ระดับดีเยี่ยม
96 เมืองราชบุรี หินกอง ระดับดีเยี่ยม
97 เมืองราชบุรี อ่างทอง ระดับดีเยี่ยม
98 วัดเพลง เกาะศาลพระ ระดับดี
99 วัดเพลง จอมประทัด ระดับดี
100 วัดเพลง วัดเพลง ระดับดีเยี่ยม
101 สวนผึ้ง ตะนาวศรี ระดับดีมาก
102 สวนผึ้ง ท่าเคย ระดับดีเยี่ยม
103 สวนผึ้ง ป่าหวาย ระดับดีมาก
104 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ระดับดี