รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด เพชรบูรณ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เขาค้อ เข็กน้อย ระดับพื้นฐาน
2 เขาค้อ เขาค้อ ระดับดีมาก
3 เขาค้อ แคมป์สน ระดับดี
4 เขาค้อ ทุ่งสมอ ระดับดี
5 เขาค้อ ริมสีม่วง ระดับดีเยี่ยม
6 เขาค้อ สะเดาะพง ระดับดีมาก
7 เขาค้อ หนองแม่นา ระดับดี
8 ชนแดน ชนแดน ระดับดีมาก
9 ชนแดน ซับพุทรา ระดับดีมาก
10 ชนแดน ดงขุย ระดับดีมาก
11 ชนแดน ตะกุดไร ระดับพัฒนา
12 ชนแดน ท่าข้าม ระดับดี
13 ชนแดน บ้านกล้วย ระดับพัฒนา
14 ชนแดน พุทธบาท ระดับดี
15 ชนแดน ลาดแค ระดับดีเยี่ยม
16 ชนแดน ศาลาลาย ระดับดีเยี่ยม
17 น้ำหนาว โคกมน ระดับดี
18 น้ำหนาว น้ำหนาว ระดับดี
19 น้ำหนาว วังกวาง ระดับดี
20 น้ำหนาว หลักด่าน ระดับดี
21 บึงสามพัน กันจุ ระดับดี
22 บึงสามพัน ซับไม้แดง ระดับดีมาก
23 บึงสามพัน ซับสมอทอด ระดับพัฒนา
24 บึงสามพัน บึงสามพัน ระดับดี
25 บึงสามพัน พญาวัง ระดับดีเยี่ยม
26 บึงสามพัน วังพิกุล ระดับดีมาก
27 บึงสามพัน ศรีมงคล ระดับดี
28 บึงสามพัน สระแก้ว ระดับพัฒนา
29 บึงสามพัน หนองแจง ระดับดีมาก
30 เมืองเพชรบูรณ์ ชอนไพร ระดับดี
31 เมืองเพชรบูรณ์ ดงมูลเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
32 เมืองเพชรบูรณ์ ตะเบาะ ระดับดี
33 เมืองเพชรบูรณ์ ท่าพล ระดับดี
34 เมืองเพชรบูรณ์ นางั่ว ระดับดีเยี่ยม
35 เมืองเพชรบูรณ์ นาป่า ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองเพชรบูรณ์ นายม ระดับดีมาก
37 เมืองเพชรบูรณ์ น้ำร้อน ระดับดีมาก
38 เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง ระดับพัฒนา
39 เมืองเพชรบูรณ์ บ้านโคก ระดับดีมาก
40 เมืองเพชรบูรณ์ บ้านโตก ระดับดี
41 เมืองเพชรบูรณ์ ป่าเลา ระดับดี
42 เมืองเพชรบูรณ์ ระวิง ระดับดี
43 เมืองเพชรบูรณ์ วังชมภู ระดับดี
44 เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง ระดับดี
45 เมืองเพชรบูรณ์ ห้วยสะแก ระดับดี
46 เมืองเพชรบูรณ์ ห้วยใหญ่ ระดับดี
47 วังโป่ง ซับเปิบ ระดับดี
48 วังโป่ง ท้ายดง ระดับดีเยี่ยม
49 วังโป่ง วังโป่ง ระดับดี
50 วังโป่ง วังศาล ระดับพัฒนา
51 วังโป่ง วังหิน ระดับดีเยี่ยม
52 วิเชียรบุรี โคกปรง ระดับดีเยี่ยม
53 วิเชียรบุรี ซับน้อย ระดับดี
54 วิเชียรบุรี ซับสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
55 วิเชียรบุรี ท่าโรง ระดับดีเยี่ยม
56 วิเชียรบุรี น้ำร้อน ระดับดี
57 วิเชียรบุรี บ่อรัง ระดับดี
58 วิเชียรบุรี บึงกระจับ ระดับพัฒนา
59 วิเชียรบุรี พุขาม ระดับดีมาก
60 วิเชียรบุรี พุเตย ระดับดีเยี่ยม
61 วิเชียรบุรี ภูน้ำหยด ระดับดี
62 วิเชียรบุรี ยางสาว ระดับดี
63 วิเชียรบุรี วังใหญ่ ระดับพัฒนา
64 วิเชียรบุรี สระประดู่ ระดับดี
65 วิเชียรบุรี สามแยก ระดับดีเยี่ยม
66 ศรีเทพ คลองกระจัง ระดับดีเยี่ยม
67 ศรีเทพ โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
68 ศรีเทพ นาสนุ่น ระดับดี
69 ศรีเทพ ประดู่งาม ระดับดีเยี่ยม
70 ศรีเทพ ศรีเทพ ระดับดี
71 ศรีเทพ สระกรวด ระดับดีเยี่ยม
72 ศรีเทพ หนองย่างทอย ระดับพื้นฐาน
73 หนองไผ่ กองทูล ระดับพื้นฐาน
74 หนองไผ่ ท่าด้วง ระดับพื้นฐาน
75 หนองไผ่ ท่าแดง ระดับดี
76 หนองไผ่ นาเฉลียง ระดับดี
77 หนองไผ่ บ่อไทย ระดับพื้นฐาน
78 หนองไผ่ บัววัฒนา ระดับดีมาก
79 หนองไผ่ บ้านโภชน์ ระดับดีเยี่ยม
80 หนองไผ่ เพชรละคร ระดับดี
81 หนองไผ่ ยางงาม ระดับดี
82 หนองไผ่ วังท่าดี ระดับดีเยี่ยม
83 หนองไผ่ วังโบสถ์ ระดับพัฒนา
84 หนองไผ่ หนองไผ่ ระดับพื้นฐาน
85 หนองไผ่ ห้วยโป่ง ระดับดี
86 หล่มเก่า ตาดกลอย ระดับดี
87 หล่มเก่า นาเกาะ ระดับดีมาก
88 หล่มเก่า นาซำ ระดับดีมาก
89 หล่มเก่า นาแซง ระดับดีมาก
90 หล่มเก่า บ้านเนิน ระดับดี
91 หล่มเก่า วังบาล ระดับดีมาก
92 หล่มเก่า ศิลา ระดับดี
93 หล่มเก่า หล่มเก่า ระดับดี
94 หล่มเก่า หินฮาว ระดับดี
95 หล่มสัก ช้างตะลูด ระดับดีมาก
96 หล่มสัก ตาลเดี่ยว ระดับดี
97 หล่มสัก ท่าอิบุญ ระดับดี
98 หล่มสัก น้ำก้อ ระดับดี
99 หล่มสัก น้ำชุน ระดับดี
100 หล่มสัก น้ำเฮี้ย ระดับดี
101 หล่มสัก บ้านกลาง ระดับดี
102 หล่มสัก บ้านติ้ว ระดับดีเยี่ยม
103 หล่มสัก บ้านไร่ ระดับดี
104 หล่มสัก บ้านโสก ระดับดีมาก
105 หล่มสัก บ้านหวาย ระดับดี
106 หล่มสัก บุ่งคล้า ระดับดีมาก
107 หล่มสัก บุ่งน้ำเต้า ระดับดี
108 หล่มสัก ปากช่อง ระดับดีมาก
109 หล่มสัก ปากดุก ระดับดีมาก
110 หล่มสัก ฝายนาแซง ระดับดี
111 หล่มสัก ลานบ่า ระดับดีมาก
112 หล่มสัก วัดป่า ระดับดี
113 หล่มสัก สักหลง ระดับดีเยี่ยม
114 หล่มสัก หนองไขว่ ระดับดีเยี่ยม
115 หล่มสัก หนองสว่าง ระดับดี
116 หล่มสัก หล่มสัก ระดับพัฒนา
117 หล่มสัก ห้วยไร่ ระดับดีเยี่ยม