รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด พิจิตร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ดงเจริญ วังงิ้วใต้ ระดับดี
2 ดงเจริญ วังงิ้ว ระดับดีมาก
3 ดงเจริญ สำนักขุนเณร ระดับดี
4 ดงเจริญ ห้วยพุก ไม่ผ่านเกณฑ์
5 ดงเจริญ ห้วยร่วม ระดับดี
6 ตะพานหิน คลองคูณ ระดับดี
7 ตะพานหิน งิ้วราย ระดับดี
8 ตะพานหิน ดงตะขบ ระดับดี
9 ตะพานหิน ตะพานหิน ระดับดี
10 ตะพานหิน ทับหมัน ไม่ผ่านเกณฑ์
11 ตะพานหิน ทุ่งโพธิ์ ระดับดี
12 ตะพานหิน ไทรโรงโขน ไม่ผ่านเกณฑ์
13 ตะพานหิน ไผ่หลวง ระดับดี
14 ตะพานหิน วังสำโรง ระดับดี
15 ตะพานหิน วังหลุม ระดับดี
16 ตะพานหิน วังหว้า ระดับดี
17 ตะพานหิน หนองพยอม ระดับดี
18 ตะพานหิน ห้วยเกตุ ระดับดี
19 ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก ไม่ผ่านเกณฑ์
20 ทับคล้อ เขาทราย ไม่ผ่านเกณฑ์
21 ทับคล้อ ทับคล้อ ระดับดีเยี่ยม
22 ทับคล้อ ท้ายทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
23 บางมูลนาก เนินมะกอก ไม่ผ่านเกณฑ์
24 บางมูลนาก บางไผ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
25 บางมูลนาก บางมูลนาก ระดับพัฒนา
26 บางมูลนาก ภูมิ ไม่ผ่านเกณฑ์
27 บางมูลนาก ลำประดา ระดับดี
28 บางมูลนาก วังกรด ระดับดี
29 บางมูลนาก วังตะกู ระดับพื้นฐาน
30 บางมูลนาก วังสำโรง ระดับพื้นฐาน
31 บางมูลนาก ห้วยเขน ระดับดีเยี่ยม
32 บางมูลนาก หอไกร ระดับพัฒนา
33 บึงนาราง บางลาย ระดับดี
34 บึงนาราง บึงนาราง ระดับดี
35 บึงนาราง โพธิ์ไทรงาม ระดับดี
36 บึงนาราง ห้วยแก้ว ระดับดี
37 บึงนาราง แหลมรัง ระดับดี
38 โพทะเล ทะนง ระดับดีเยี่ยม
39 โพทะเล ท่าขมิ้น ระดับดีมาก
40 โพทะเล ท่านั่ง ระดับดีเยี่ยม
41 โพทะเล ท่าบัว ระดับดีมาก
42 โพทะเล ท้ายน้ำ ระดับดีเยี่ยม
43 โพทะเล ท่าเสา ระดับดีเยี่ยม
44 โพทะเล ทุ่งน้อย ระดับดีมาก
45 โพทะเล บางคลาน ไม่ผ่านเกณฑ์
46 โพทะเล บ้านน้อย ระดับดีเยี่ยม
47 โพทะเล โพทะเล ระดับดีมาก
48 โพทะเล วัดขวาง ระดับดีเยี่ยม
49 โพธิ์ประทับช้าง ดงเสือเหลือง ระดับดีเยี่ยม
50 โพธิ์ประทับช้าง ทุ่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
51 โพธิ์ประทับช้าง เนินสว่าง ระดับดีเยี่ยม
52 โพธิ์ประทับช้าง ไผ่ท่าโพ ระดับดีเยี่ยม
53 โพธิ์ประทับช้าง ไผ่รอบ ระดับดีเยี่ยม
54 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง ระดับพัฒนา
55 โพธิ์ประทับช้าง วังจิก ระดับดีเยี่ยม
56 เมืองพิจิตร คลองคะเชนทร์ ไม่ผ่านเกณฑ์
57 เมืองพิจิตร ฆะมัง ระดับดี
58 เมืองพิจิตร ดงกลาง ระดับดีมาก
59 เมืองพิจิตร ดงป่าคำ ระดับพัฒนา
60 เมืองพิจิตร ท่าฬ่อ ไม่ผ่านเกณฑ์
61 เมืองพิจิตร ในเมือง ระดับดี
62 เมืองพิจิตร บ้านบุ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์
63 เมืองพิจิตร ปากทาง ไม่ผ่านเกณฑ์
64 เมืองพิจิตร ป่ามะคาบ ระดับดี
65 เมืองพิจิตร ไผ่ขวาง ระดับดี
66 เมืองพิจิตร เมืองเก่า ไม่ผ่านเกณฑ์
67 เมืองพิจิตร ย่านยาว ไม่ผ่านเกณฑ์
68 เมืองพิจิตร โรงช้าง ระดับดี
69 เมืองพิจิตร สายคำโห้ ระดับดีมาก
70 เมืองพิจิตร หัวดง ระดับดี
71 วชิรบารมี บ้านนา ระดับดีมาก
72 วชิรบารมี บึงบัว ระดับดีเยี่ยม
73 วชิรบารมี วังโมกข์ ระดับดีเยี่ยม
74 วชิรบารมี หนองหลุม ระดับดีเยี่ยม
75 วังทรายพูน วังทรายพูน ระดับพัฒนา
76 วังทรายพูน หนองปล้อง ไม่ผ่านเกณฑ์
77 วังทรายพูน หนองปลาไหล ระดับพัฒนา
78 วังทรายพูน หนองพระ ไม่ผ่านเกณฑ์
79 สากเหล็ก คลองทราย ระดับพัฒนา
80 สากเหล็ก ท่าเยี่ยม ไม่ผ่านเกณฑ์
81 สากเหล็ก วังทับไทร ไม่ผ่านเกณฑ์
82 สากเหล็ก สากเหล็ก ไม่ผ่านเกณฑ์
83 สากเหล็ก หนองหญ้าไทร ไม่ผ่านเกณฑ์
84 สามง่าม กำแพงดิน ระดับดีเยี่ยม
85 สามง่าม เนินปอ ระดับดีเยี่ยม
86 สามง่าม รังนก ระดับพัฒนา
87 สามง่าม สามง่าม ระดับดี
88 สามง่าม หนองโสน ระดับพัฒนา