รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด พิษณุโลก
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ชาติตระการ ชาติตระการ ระดับดี
2 ชาติตระการ ท่าสะแก ระดับดี
3 ชาติตระการ บ่อภาค ระดับดี
4 ชาติตระการ บ้านดง ระดับดี
5 ชาติตระการ ป่าแดง ระดับดีเยี่ยม
6 ชาติตระการ สวนเมี่ยง ระดับดี
7 นครไทย นครชุม ระดับดีเยี่ยม
8 นครไทย นครไทย ระดับดีเยี่ยม
9 นครไทย นาบัว ระดับดีเยี่ยม
10 นครไทย น้ำกุ่ม ระดับดีเยี่ยม
11 นครไทย เนินเพิ่ม ระดับดีเยี่ยม
12 นครไทย บ่อโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
13 นครไทย บ้านพร้าว ระดับดีเยี่ยม
14 นครไทย บ้านแยง ระดับดีเยี่ยม
15 นครไทย ยางโกลน ระดับดีเยี่ยม
16 นครไทย หนองกะท้าว ระดับดีมาก
17 นครไทย ห้วยเฮี้ย ระดับดีเยี่ยม
18 เนินมะปราง ชมพู ระดับดีมาก
19 เนินมะปราง ไทรย้อย ระดับดี
20 เนินมะปราง เนินมะปราง ระดับดี
21 เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
22 เนินมะปราง บ้านมุง ระดับพัฒนา
23 เนินมะปราง วังโพรง ระดับดี
24 เนินมะปราง วังยาง ระดับดี
25 บางกระทุ่ม โคกสลุด ระดับดีมาก
26 บางกระทุ่ม ท่าตาล ระดับดีมาก
27 บางกระทุ่ม นครป่าหมาก ระดับดี
28 บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ระดับดีเยี่ยม
29 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม ระดับดีมาก
30 บางกระทุ่ม บ้านไร่ ระดับดีเยี่ยม
31 บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม ระดับดีมาก
32 บางกระทุ่ม วัดตายม ระดับดีเยี่ยม
33 บางกระทุ่ม สนามคลี ระดับดีมาก
34 บางระกำ คุยม่วง ระดับดี
35 บางระกำ ชุมแสงสงคราม ระดับดีมาก
36 บางระกำ ท่านางงาม ระดับดี
37 บางระกำ นิคมพัฒนา ระดับดี
38 บางระกำ บ่อทอง ระดับดี
39 บางระกำ บางระกำ ระดับดีมาก
40 บางระกำ บึงกอก ระดับดีมาก
41 บางระกำ ปลักแรด ระดับดี
42 บางระกำ พันเสา ระดับดี
43 บางระกำ วังอิทก ระดับดี
44 บางระกำ หนองกุลา ระดับดี
45 พรหมพิราม ดงประคำ ระดับดี
46 พรหมพิราม ตลุกเทียม ระดับดี
47 พรหมพิราม ทับยายเชียง ระดับดี
48 พรหมพิราม ท่าช้าง ระดับดี
49 พรหมพิราม พรหมพิราม ระดับพัฒนา
50 พรหมพิราม มะต้อง ระดับดี
51 พรหมพิราม มะตูม ระดับดี
52 พรหมพิราม วงฆ้อง ระดับดี
53 พรหมพิราม วังวน ระดับดี
54 พรหมพิราม ศรีภิรมย์ ระดับดี
55 พรหมพิราม หนองแขม ระดับดี
56 พรหมพิราม หอกลอง ระดับดี
57 เมืองพิษณุโลก งิ้วงาม ระดับพัฒนา
58 เมืองพิษณุโลก จอมทอง ระดับดี
59 เมืองพิษณุโลก ดอนทอง ระดับดี
60 เมืองพิษณุโลก ท่าทอง ระดับดี
61 เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ ระดับดี
62 เมืองพิษณุโลก ในเมือง ระดับดี
63 เมืองพิษณุโลก บ้านกร่าง ระดับดีเยี่ยม
64 เมืองพิษณุโลก บ้านคลอง ระดับดีมาก
65 เมืองพิษณุโลก บ้านป่า ระดับดี
66 เมืองพิษณุโลก บึงพระ ระดับดีมาก
67 เมืองพิษณุโลก ปากโทก ระดับดีมาก
68 เมืองพิษณุโลก ไผ่ขอดอน ระดับดีมาก
69 เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล ระดับพัฒนา
70 เมืองพิษณุโลก มะขามสูง ระดับดีเยี่ยม
71 เมืองพิษณุโลก วังน้ำคู้ ระดับดี
72 เมืองพิษณุโลก วัดจันทร์ ระดับดีมาก
73 เมืองพิษณุโลก วัดพริก ระดับดี
74 เมืองพิษณุโลก สมอแข ระดับดีมาก
75 เมืองพิษณุโลก หัวรอ ระดับดีเยี่ยม
76 เมืองพิษณุโลก อรัญญิก ระดับดีเยี่ยม
77 วังทอง แก่งโสภา ระดับพัฒนา
78 วังทอง ชัยนาม ระดับดีเยี่ยม
79 วังทอง ดินทอง ระดับดี
80 วังทอง ท่าหมื่นราม ระดับดี
81 วังทอง บ้านกลาง ระดับดีเยี่ยม
82 วังทอง พันชาลี ระดับดีมาก
83 วังทอง แม่ระกา ไม่ผ่านเกณฑ์
84 วังทอง วังทอง ระดับพัฒนา
85 วังทอง วังนกแอ่น ระดับพื้นฐาน
86 วังทอง วังพิกุล ระดับพื้นฐาน
87 วังทอง หนองพระ ระดับดีเยี่ยม
88 วัดโบสถ์ คันโช้ง ระดับดี
89 วัดโบสถ์ ท้อแท้ ระดับดีเยี่ยม
90 วัดโบสถ์ ท่างาม ระดับดีเยี่ยม
91 วัดโบสถ์ บ้านยาง ระดับพัฒนา
92 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ ระดับดีเยี่ยม
93 วัดโบสถ์ หินลาด ระดับดีเยี่ยม