รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สุโขทัย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กงไกรลาศ กกแรต ระดับดี
2 กงไกรลาศ กง ระดับดี
3 กงไกรลาศ ไกรกลาง ระดับดี
4 กงไกรลาศ ไกรนอก ระดับดีเยี่ยม
5 กงไกรลาศ ไกรใน ระดับพื้นฐาน
6 กงไกรลาศ ดงเดือย ระดับพัฒนา
7 กงไกรลาศ ท่าฉนวน ระดับดีเยี่ยม
8 กงไกรลาศ บ้านกร่าง ระดับดี
9 กงไกรลาศ บ้านใหม่สุขเกษม ระดับดี
10 กงไกรลาศ ป่าแฝก ระดับพื้นฐาน
11 กงไกรลาศ หนองตูม ระดับดี
12 คีรีมาศ โตนด ระดับดี
13 คีรีมาศ ทุ่งยางเมือง ระดับดี
14 คีรีมาศ ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
15 คีรีมาศ นาเชิงคีรี ระดับดีเยี่ยม
16 คีรีมาศ บ้านน้ำพุ ระดับดีมาก
17 คีรีมาศ บ้านป้อม ระดับดี
18 คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ ระดับดีเยี่ยม
19 คีรีมาศ สามพวง ระดับดี
20 คีรีมาศ หนองกระดิ่ง ระดับดีเยี่ยม
21 คีรีมาศ หนองจิก ระดับดี
22 ทุ่งเสลี่ยม กลางดง ระดับดีมาก
23 ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ระดับดี
24 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม ระดับดี
25 ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก ระดับดี
26 ทุ่งเสลี่ยม บ้านใหม่ไชยมงคล ระดับดี
27 บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน ระดับดี
28 บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน ระดับดีมาก
29 บ้านด่านลานหอย ลานหอย ระดับดีมาก
30 บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ ระดับดี
31 บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว ระดับดี
32 บ้านด่านลานหอย วังลึก ระดับพื้นฐาน
33 บ้านด่านลานหอย หนองหญ้าปล้อง ระดับดี
34 เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย ระดับดีมาก
35 เมืองสุโขทัย ธานี ระดับดี
36 เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย ไม่ผ่านเกณฑ์
37 เมืองสุโขทัย บ้านสวน ระดับดี
38 เมืองสุโขทัย บ้านหลุม ระดับดี
39 เมืองสุโขทัย ปากแคว ระดับดีมาก
40 เมืองสุโขทัย ปากพระ ระดับดี
41 เมืองสุโขทัย เมืองเก่า ระดับดี
42 เมืองสุโขทัย ยางซ้าย ระดับดีเยี่ยม
43 เมืองสุโขทัย วังทองแดง ระดับดี
44 ศรีนคร คลองมะพลับ ระดับดี
45 ศรีนคร นครเดิฐ ระดับดี
46 ศรีนคร น้ำขุม ระดับดี
47 ศรีนคร ศรีนคร ระดับดี
48 ศรีนคร หนองบัว ระดับดี
49 ศรีสัชนาลัย ดงคู่ ระดับดีเยี่ยม
50 ศรีสัชนาลัย ท่าชัย ระดับดี
51 ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง ระดับดี
52 ศรีสัชนาลัย บ้านตึก ระดับดีเยี่ยม
53 ศรีสัชนาลัย ป่างิ้ว ระดับดี
54 ศรีสัชนาลัย แม่สำ ไม่ผ่านเกณฑ์
55 ศรีสัชนาลัย แม่สิน ระดับดีเยี่ยม
56 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย ระดับดีเยี่ยม
57 ศรีสัชนาลัย สารจิตร ระดับดีเยี่ยม
58 ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ระดับดีเยี่ยม
59 ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว ระดับดี
60 ศรีสำโรง เกาะตาเลี้ยง ระดับดีมาก
61 ศรีสำโรง คลองตาล ระดับพัฒนา
62 ศรีสำโรง ทับผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
63 ศรีสำโรง นาขุนไกร ระดับพื้นฐาน
64 ศรีสำโรง บ้านซ่าน ระดับดีมาก
65 ศรีสำโรง บ้านนา ระดับดีเยี่ยม
66 ศรีสำโรง บ้านไร่ ระดับดีเยี่ยม
67 ศรีสำโรง ราวต้นจันทร์ ระดับดี
68 ศรีสำโรง วังทอง ระดับดี
69 ศรีสำโรง วังลึก ระดับดีมาก
70 ศรีสำโรง วังใหญ่ ระดับดีมาก
71 ศรีสำโรง วัดเกาะ ระดับพัฒนา
72 ศรีสำโรง สามเรือน ระดับดีเยี่ยม
73 สวรรคโลก คลองกระจง ระดับดี
74 สวรรคโลก คลองยาง ระดับดี
75 สวรรคโลก ท่าทอง ระดับดีมาก
76 สวรรคโลก นาทุ่ง ระดับดีมาก
77 สวรรคโลก ในเมือง ระดับดี
78 สวรรคโลก ปากน้ำ ระดับดี
79 สวรรคโลก ป่ากุมเกาะ ระดับดี
80 สวรรคโลก เมืองบางขลัง ระดับดีมาก
81 สวรรคโลก เมืองบางยม ระดับดี
82 สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก ไม่ผ่านเกณฑ์
83 สวรรคโลก ย่านยาว ระดับดีเยี่ยม
84 สวรรคโลก วังพิณพาทย์ ระดับดีมาก
85 สวรรคโลก วังไม้ขอน ระดับดีมาก
86 สวรรคโลก หนองกลับ ระดับดีมาก