รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด กำแพงเพชร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 โกสัมพีนคร โกสัมพี ระดับดี
2 โกสัมพีนคร เพชรชมภู ระดับดี
3 โกสัมพีนคร ลานดอกไม้ตก ระดับดีเยี่ยม
4 ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล ระดับดี
5 ขาณุวรลักษบุรี โค้งไผ่ ระดับดี
6 ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง ระดับดีเยี่ยม
7 ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ ระดับดี
8 ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ระดับดีมาก
9 ขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา ระดับดี
10 ขาณุวรลักษบุรี ยางสูง ระดับดี
11 ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู ระดับดี
12 ขาณุวรลักษบุรี วังหามแห ระดับดีเยี่ยม
13 ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ระดับดี
14 คลองขลุง คลองสมบูรณ์ ระดับดีมาก
15 คลองขลุง ท่าพุทรา ระดับดี
16 คลองขลุง ท่ามะเขือ ระดับดี
17 คลองขลุง แม่ลาด ระดับดีเยี่ยม
18 คลองขลุง วังแขม ระดับดีเยี่ยม
19 คลองขลุง วังไทร ระดับดีมาก
20 คลองขลุง วังบัว ระดับดี
21 คลองขลุง วังยาง ระดับดีมาก
22 คลองขลุง หัวถนน ระดับดีเยี่ยม
23 คลองลาน คลองน้ำไหล ระดับดี
24 คลองลาน คลองลานพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
25 คลองลาน โป่งน้ำร้อน ระดับดี
26 คลองลาน สักงาม ระดับดีเยี่ยม
27 ทรายทองวัฒนา ถาวรวัฒนา ระดับดีมาก
28 ทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย ระดับดีเยี่ยม
29 ทรายทองวัฒนา ทุ่งทอง ระดับดีเยี่ยม
30 ไทรงาม ไทรงาม ระดับดี
31 ไทรงาม พานทอง ระดับดีมาก
32 ไทรงาม มหาชัย ระดับดี
33 ไทรงาม หนองคล้า ระดับดี
34 ไทรงาม หนองทอง ระดับดี
35 ไทรงาม หนองแม่แตง ระดับดีเยี่ยม
36 ไทรงาม หนองไม้กอง ระดับดีเยี่ยม
37 บึงสามัคคี เทพนิมิต ระดับดี
38 บึงสามัคคี บึงสามัคคี ระดับดี
39 บึงสามัคคี ระหาน ระดับดีเยี่ยม
40 บึงสามัคคี วังชะโอน ไม่ผ่านเกณฑ์
41 ปางศิลาทอง ปางตาไว ระดับดี
42 ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง ระดับดีเยี่ยม
43 ปางศิลาทอง หินดาต ระดับดี
44 พรานกระต่าย เขาคีริส ระดับดีเยี่ยม
45 พรานกระต่าย คลองพิไกร ระดับดีมาก
46 พรานกระต่าย คุยบ้านโอง ระดับดี
47 พรานกระต่าย ท่าไม้ ระดับดีเยี่ยม
48 พรานกระต่าย วังควง ระดับดี
49 พรานกระต่าย วังตะแบก ระดับดี
50 พรานกระต่าย หนองหัววัว ระดับดีเยี่ยม
51 พรานกระต่าย ห้วยยั้ง ระดับดีเยี่ยม
52 เมืองกำแพงเพชร คณฑี ระดับดี
53 เมืองกำแพงเพชร คลองแม่ลาย ระดับดี
54 เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ ระดับดีเยี่ยม
55 เมืองกำแพงเพชร ทรงธรรม ระดับดีมาก
56 เมืองกำแพงเพชร ท่าขุนราม ระดับดีมาก
57 เมืองกำแพงเพชร เทพนคร ระดับดี
58 เมืองกำแพงเพชร นครชุม ระดับดีมาก
59 เมืองกำแพงเพชร นาบ่อคำ ระดับดีมาก
60 เมืองกำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ระดับดี
61 เมืองกำแพงเพชร ลานดอกไม้ ระดับดี
62 เมืองกำแพงเพชร วังทอง ระดับดี
63 เมืองกำแพงเพชร สระแก้ว ระดับดี
64 เมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ระดับดีมาก
65 เมืองกำแพงเพชร อ่างทอง ระดับดี
66 ลานกระบือ จันทิมา ระดับดีเยี่ยม
67 ลานกระบือ ช่องลม ระดับดีเยี่ยม
68 ลานกระบือ โนนพลวง ระดับดีเยี่ยม
69 ลานกระบือ บึงทับแรต ระดับดีเยี่ยม
70 ลานกระบือ ประชาสุขสันต์ ระดับดีเยี่ยม
71 ลานกระบือ ลานกระบือ ระดับดี
72 ลานกระบือ หนองหลวง ระดับดีมาก