รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด อุทัยธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ทัพทัน เขาขี้ฝอย ระดับพัฒนา
2 ทัพทัน โคกหม้อ ระดับดี
3 ทัพทัน ตลุกดู่ ระดับดี
4 ทัพทัน ทัพทัน ระดับดีเยี่ยม
5 ทัพทัน ทุ่งนาไทย ระดับดี
6 ทัพทัน หนองกระทุ่ม ระดับดี
7 ทัพทัน หนองกลางดง ระดับดีมาก
8 ทัพทัน หนองยายดา ระดับดี
9 ทัพทัน หนองสระ ระดับดี
10 ทัพทัน หนองหญ้าปล้อง ระดับพัฒนา
11 บ้านไร่ แก่นมะกรูด ระดับพื้นฐาน
12 บ้านไร่ คอกควาย ระดับดี
13 บ้านไร่ เจ้าวัด ระดับดี
14 บ้านไร่ ทัพหลวง ระดับดี
15 บ้านไร่ บ้านบึง ระดับดี
16 บ้านไร่ บ้านไร่ ระดับดีเยี่ยม
17 บ้านไร่ บ้านใหม่คลองเคียน ระดับพัฒนา
18 บ้านไร่ เมืองการุ้ง ระดับดี
19 บ้านไร่ วังหิน ระดับดี
20 บ้านไร่ หนองจอก ไม่ผ่านเกณฑ์
21 บ้านไร่ หนองบ่มกล้วย ระดับพัฒนา
22 บ้านไร่ ห้วยแห้ง ระดับพัฒนา
23 บ้านไร่ หูช้าง ระดับดี
24 เมืองอุทัยธานี เกาะเทโพ ระดับดีมาก
25 เมืองอุทัยธานี ดอนขวาง ระดับดี
26 เมืองอุทัยธานี ท่าซุง ระดับดีมาก
27 เมืองอุทัยธานี ทุ่งใหญ่ ระดับพัฒนา
28 เมืองอุทัยธานี น้ำซึม ระดับดีเยี่ยม
29 เมืองอุทัยธานี เนินแจง ระดับดี
30 เมืองอุทัยธานี โนนเหล็ก ระดับพัฒนา
31 เมืองอุทัยธานี สะแกกรัง ระดับพื้นฐาน
32 เมืองอุทัยธานี หนองแก ระดับดี
33 เมืองอุทัยธานี หนองเต่า ระดับดี
34 เมืองอุทัยธานี หนองไผ่แบน ระดับดี
35 เมืองอุทัยธานี หนองพังค่า ระดับพัฒนา
36 เมืองอุทัยธานี หาดทนง ระดับดีมาก
37 เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ ระดับดี
38 ลานสัก ทุ่งนางาม ระดับดีมาก
39 ลานสัก น้ำรอบ ระดับดี
40 ลานสัก ประดู่ยืน ระดับดี
41 ลานสัก ป่าอ้อ ระดับดีมาก
42 ลานสัก ระบำ ระดับดีมาก
43 ลานสัก ลานสัก ระดับดีเยี่ยม
44 สว่างอารมณ์ บ่อยาง ระดับดี
45 สว่างอารมณ์ ไผ่เขียว ระดับดี
46 สว่างอารมณ์ พลวงสองนาง ระดับดี
47 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ ระดับดีเยี่ยม
48 สว่างอารมณ์ หนองหลวง ระดับดี
49 หนองขาหย่าง ดงขวาง ระดับดี
50 หนองขาหย่าง ดอนกลอย ระดับดี
51 หนองขาหย่าง ท่าโพ ระดับดี
52 หนองขาหย่าง ทุ่งพึ่ง ระดับดี
53 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง ระดับดีเยี่ยม
54 หนองขาหย่าง หนองไผ่ ระดับดี
55 หนองขาหย่าง หมกแถว ระดับดี
56 หนองขาหย่าง หลุมเข้า ไม่ผ่านเกณฑ์
57 หนองขาหย่าง ห้วยรอบ ระดับพัฒนา
58 หนองฉาง เขากวางทอง ระดับพัฒนา
59 หนองฉาง เขาบางแกรก ระดับดีมาก
60 หนองฉาง ทุ่งพง ระดับพัฒนา
61 หนองฉาง ทุ่งโพ ระดับดี
62 หนองฉาง บ้านเก่า ระดับพัฒนา
63 หนองฉาง หนองฉาง ระดับดีเยี่ยม
64 หนองฉาง หนองนางนวล ระดับดี
65 หนองฉาง หนองยาง ระดับดี
66 หนองฉาง หนองสรวง ระดับดี
67 หนองฉาง อุทัยเก่า ระดับดี
68 ห้วยคต ทองหลาง ระดับดี
69 ห้วยคต สุขฤทัย ระดับดีเยี่ยม
70 ห้วยคต ห้วยคต ระดับพัฒนา