รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด แม่ฮ่องสอน
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ขุนยวม ขุนยวม ไม่ผ่านเกณฑ์
2 ขุนยวม แม่กิ๊ ไม่ผ่านเกณฑ์
3 ปางมะผ้า ถ้ำลอด ไม่ผ่านเกณฑ์
4 ปางมะผ้า นาปู่ป้อม ไม่ผ่านเกณฑ์
5 ปางมะผ้า ปางมะผ้า ระดับดีมาก
6 ปางมะผ้า สบป่อง ระดับดี
7 ปาย ทุ่งยาว ระดับพัฒนา
8 ปาย โป่งสา ระดับดี
9 ปาย เมืองแปง ระดับดี
10 ปาย แม่นาเติง ระดับดี
11 ปาย แม่ฮี้ ระดับดีเยี่ยม
12 ปาย เวียงใต้ ระดับดี
13 ปาย เวียงเหนือ ระดับพัฒนา
14 เมืองแม่ฮ่องสอน ผาบ่อง ระดับดี
15 เมืองแม่ฮ่องสอน ห้วยโป่ง ระดับดีมาก
16 แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย ระดับพัฒนา
17 แม่ลาน้อย ท่าผาปุ้ม ระดับดีมาก
18 แม่ลาน้อย แม่โถ ระดับดี
19 แม่ลาน้อย แม่นาจาง ระดับดี
20 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ระดับดี
21 แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง ระดับดี
22 แม่ลาน้อย สันติคีรี ระดับดี
23 แม่ลาน้อย ห้วยห้อม ระดับดี
24 แม่สะเรียง บ้านกาศ ไม่ผ่านเกณฑ์
25 แม่สะเรียง ป่าแป๋ ระดับดี
26 แม่สะเรียง แม่คง ระดับพัฒนา
27 แม่สะเรียง แม่ยวม ระดับดีเยี่ยม
28 แม่สะเรียง แม่สะเรียง ระดับดี
29 แม่สะเรียง แม่เหาะ ไม่ผ่านเกณฑ์
30 แม่สะเรียง เสาหิน ไม่ผ่านเกณฑ์
31 สบเมย ป่าโปง ไม่ผ่านเกณฑ์
32 สบเมย แม่คะตวน ไม่ผ่านเกณฑ์
33 สบเมย แม่สวด ไม่ผ่านเกณฑ์
34 สบเมย สบเมย ไม่ผ่านเกณฑ์