รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด เชียงราย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ขุนตาล ต้า ระดับดี
2 ขุนตาล ป่าตาล ระดับดีมาก
3 ขุนตาล ยางฮอม ระดับพื้นฐาน
4 เชียงของ ครึ่ง ระดับดีเยี่ยม
5 เชียงของ บุญเรือง ระดับดีเยี่ยม
6 เชียงของ ริมโขง ไม่ผ่านเกณฑ์
7 เชียงของ เวียง ระดับดีเยี่ยม
8 เชียงของ ศรีดอนชัย ระดับดีเยี่ยม
9 เชียงของ สถาน ระดับดี
10 เชียงของ ห้วยซ้อ ระดับพื้นฐาน
11 เชียงแสน บ้านแซว ระดับดีเยี่ยม
12 เชียงแสน ป่าสัก ระดับดีเยี่ยม
13 เชียงแสน แม่เงิน ระดับดีเยี่ยม
14 เชียงแสน โยนก ระดับดี
15 เชียงแสน เวียง ระดับดีเยี่ยม
16 เชียงแสน ศรีดอนมูล ระดับดีเยี่ยม
17 ดอยหลวง โชคชัย ระดับดี
18 ดอยหลวง ปงน้อย ระดับดีเยี่ยม
19 ดอยหลวง หนองป่าก่อ ระดับพื้นฐาน
20 เทิง งิ้ว ระดับพื้นฐาน
21 เทิง เชียงเคี่ยน ระดับดีมาก
22 เทิง ตับเต่า ระดับดีเยี่ยม
23 เทิง ปล้อง ระดับดีเยี่ยม
24 เทิง แม่ลอย ระดับดี
25 เทิง เวียง ระดับดีเยี่ยม
26 เทิง ศรีดอนไชย ระดับดี
27 เทิง สันทรายงาม ระดับดีมาก
28 เทิง หงาว ระดับดีเยี่ยม
29 เทิง หนองแรด ระดับดี
30 ป่าแดด ป่าแงะ ระดับพื้นฐาน
31 ป่าแดด ป่าแดด ไม่ผ่านเกณฑ์
32 ป่าแดด โรงช้าง ระดับพัฒนา
33 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ระดับดี
34 ป่าแดด สันมะค่า ไม่ผ่านเกณฑ์
35 พญาเม็งราย ตาดควัน ไม่ผ่านเกณฑ์
36 พญาเม็งราย เม็งราย ระดับพื้นฐาน
37 พญาเม็งราย แม่ต๋ำ ไม่ผ่านเกณฑ์
38 พญาเม็งราย แม่เปา ระดับพัฒนา
39 พญาเม็งราย ไม้ยา ระดับดีมาก
40 พาน เจริญเมือง ระดับดี
41 พาน ดอยงาม ระดับพัฒนา
42 พาน ทรายขาว ระดับดี
43 พาน ทานตะวัน ระดับพื้นฐาน
44 พาน ธารทอง ระดับดีมาก
45 พาน ป่าหุ่ง ระดับดี
46 พาน ม่วงคำ ระดับดีมาก
47 พาน เมืองพาน ระดับดี
48 พาน แม่เย็น ระดับดี
49 พาน แม่อ้อ ระดับพื้นฐาน
50 พาน เวียงห้าว ระดับดีมาก
51 พาน สันกลาง ระดับดีเยี่ยม
52 พาน สันติสุข ระดับพื้นฐาน
53 พาน สันมะเค็ด ระดับดี
54 พาน หัวง้ม ระดับพื้นฐาน
55 เมืองเชียงราย ดอยลาน ระดับดีมาก
56 เมืองเชียงราย ดอยฮาง ระดับพื้นฐาน
57 เมืองเชียงราย ท่าสาย ระดับดี
58 เมืองเชียงราย ท่าสุด ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองเชียงราย นางแล ระดับพัฒนา
60 เมืองเชียงราย บ้านดู่ ระดับดี
61 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ระดับดี
62 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ ระดับพื้นฐาน
63 เมืองเชียงราย แม่ข้าวต้ม ระดับดีมาก
64 เมืองเชียงราย แม่ยาว ระดับพื้นฐาน
65 เมืองเชียงราย รอบเวียง ระดับพัฒนา
66 เมืองเชียงราย ริมกก ระดับพื้นฐาน
67 เมืองเชียงราย เวียง ระดับพัฒนา
68 เมืองเชียงราย สันทราย ระดับพื้นฐาน
69 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู ระดับพื้นฐาน
70 เมืองเชียงราย ห้วยสัก ระดับดีมาก
71 แม่จัน จอมสวรรค์ ระดับดี
72 แม่จัน จันจว้าใต้ ระดับดีเยี่ยม
73 แม่จัน จันจว้า ระดับดีมาก
74 แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ระดับดีเยี่ยม
75 แม่จัน ป่าซาง ระดับดีเยี่ยม
76 แม่จัน ป่าตึง ระดับดีเยี่ยม
77 แม่จัน แม่คำ ระดับพื้นฐาน
78 แม่จัน แม่จัน ระดับดี
79 แม่จัน แม่ไร่ ระดับดี
80 แม่จัน ศรีค้ำ ระดับดี
81 แม่จัน สันทราย ระดับดี
82 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย ไม่ผ่านเกณฑ์
83 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ไม่ผ่านเกณฑ์
84 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก ไม่ผ่านเกณฑ์
85 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน ไม่ผ่านเกณฑ์
86 แม่ลาว จอมหมอกแก้ว ระดับดี
87 แม่ลาว ดงมะดะ ระดับดี
88 แม่ลาว บัวสลี ระดับดีเยี่ยม
89 แม่ลาว ป่าก่อดำ ระดับดีเยี่ยม
90 แม่ลาว โป่งแพร่ ระดับดี
91 แม่สรวย เจดีย์หลวง ระดับพื้นฐาน
92 แม่สรวย ท่าก๊อ ระดับพื้นฐาน
93 แม่สรวย ป่าแดด ระดับดีเยี่ยม
94 แม่สรวย แม่พริก ระดับดีมาก
95 แม่สรวย แม่สรวย ระดับพื้นฐาน
96 แม่สรวย วาวี ระดับดี
97 แม่สรวย ศรีถ้อย ระดับดีเยี่ยม
98 แม่สาย เกาะช้าง ระดับดี
99 แม่สาย บ้านด้าย ระดับดี
100 แม่สาย โป่งงาม ระดับดี
101 แม่สาย โป่งผา ระดับดี
102 แม่สาย แม่สาย ระดับดี
103 แม่สาย เวียงพางคำ ระดับดี
104 แม่สาย ศรีเมืองชุม ระดับดี
105 แม่สาย ห้วยไคร้ ระดับดี
106 เวียงแก่น ท่าข้าม ระดับพื้นฐาน
107 เวียงแก่น ปอ ระดับพัฒนา
108 เวียงแก่น ม่วงยาย ระดับดีเยี่ยม
109 เวียงแก่น หล่ายงาว ระดับดี
110 เวียงชัย ดอนศิลา ระดับดี
111 เวียงชัย ผางาม ระดับดี
112 เวียงชัย เมืองชุม ระดับดี
113 เวียงชัย เวียงชัย ระดับดี
114 เวียงชัย เวียงเหนือ ระดับดี
115 เวียงเชียงรุ้ง ดงมหาวัน ระดับดี
116 เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ ระดับดีมาก
117 เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง ระดับพื้นฐาน
118 เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง ระดับดี
119 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ระดับพัฒนา
120 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ ระดับดี
121 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ ระดับพัฒนา
122 เวียงป่าเป้า เวียง ระดับพัฒนา
123 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง ระดับดี
124 เวียงป่าเป้า สันสลี ระดับพื้นฐาน