รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด พะเยา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 จุน จุน ระดับดีมาก
2 จุน ทุ่งรวงทอง ระดับดีเยี่ยม
3 จุน พระธาตุขิงแกง ระดับดีมาก
4 จุน ลอ ระดับดี
5 จุน หงส์หิน ระดับดีเยี่ยม
6 จุน ห้วยข้าวก่ำ ระดับดีเยี่ยม
7 จุน ห้วยยางขาม ระดับดีเยี่ยม
8 เชียงคำ เจดีย์คำ ระดับดีเยี่ยม
9 เชียงคำ เชียงบาน ระดับดีเยี่ยม
10 เชียงคำ ทุ่งผาสุข ระดับดี
11 เชียงคำ น้ำแวน ระดับดีเยี่ยม
12 เชียงคำ ฝายกวาง ระดับดีมาก
13 เชียงคำ แม่ลาว ระดับดีมาก
14 เชียงคำ ร่มเย็น ระดับดีมาก
15 เชียงคำ เวียง ระดับดีเยี่ยม
16 เชียงคำ หย่วน ระดับดีมาก
17 เชียงคำ อ่างทอง ระดับดีมาก
18 เชียงม่วน เชียงม่วน ระดับดีเยี่ยม
19 เชียงม่วน บ้านมาง ระดับดีเยี่ยม
20 เชียงม่วน สระ ระดับดีเยี่ยม
21 ดอกคำใต้ คือเวียง ระดับดีเยี่ยม
22 ดอกคำใต้ ดงสุวรรณ ระดับดีมาก
23 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ระดับดี
24 ดอกคำใต้ ดอนศรีชุม ระดับดีมาก
25 ดอกคำใต้ บ้านถ้ำ ระดับดี
26 ดอกคำใต้ บ้านปิน ระดับดี
27 ดอกคำใต้ บุญเกิด ระดับดี
28 ดอกคำใต้ ป่าซาง ไม่ผ่านเกณฑ์
29 ดอกคำใต้ สว่างอารมณ์ ระดับดีเยี่ยม
30 ดอกคำใต้ สันโค้ง ระดับดีเยี่ยม
31 ดอกคำใต้ หนองหล่ม ระดับดีเยี่ยม
32 ดอกคำใต้ ห้วยลาน ระดับพัฒนา
33 ปง ขุนควร ระดับดีเยี่ยม
34 ปง ควร ระดับพื้นฐาน
35 ปง งิม ไม่ผ่านเกณฑ์
36 ปง ปง ไม่ผ่านเกณฑ์
37 ปง ออย ระดับดี
38 ภูกามยาว ดงเจน ระดับดี
39 ภูกามยาว แม่อิง ระดับดี
40 ภูกามยาว ห้วยแก้ว ระดับดี
41 ภูซาง เชียงแรง ระดับดีเยี่ยม
42 ภูซาง ทุ่งกล้วย ระดับดี
43 ภูซาง ป่าสัก ระดับดีเยี่ยม
44 ภูซาง ภูซาง ระดับดี
45 ภูซาง สบบง ไม่ผ่านเกณฑ์
46 เมืองพะเยา จำป่าหวาย ระดับดีเยี่ยม
47 เมืองพะเยา ท่าจำปี ระดับดีเยี่ยม
48 เมืองพะเยา ท่าวังทอง ระดับดีมาก
49 เมืองพะเยา บ้านต๋อม ระดับดีเยี่ยม
50 เมืองพะเยา บ้านต๊ำ ระดับดี
51 เมืองพะเยา บ้านตุ่น ระดับดี
52 เมืองพะเยา บ้านสาง ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองพะเยา บ้านใหม่ ระดับดี
54 เมืองพะเยา แม่กา ระดับดีเยี่ยม
55 เมืองพะเยา แม่นาเรือ ระดับดีมาก
56 เมืองพะเยา แม่ปืม ระดับดีมาก
57 เมืองพะเยา แม่ใส ระดับดีเยี่ยม
58 เมืองพะเยา สันป่าม่วง ระดับดี
59 แม่ใจ เจริญราษฎร์ ไม่ผ่านเกณฑ์
60 แม่ใจ บ้านเหล่า ระดับดีเยี่ยม
61 แม่ใจ ป่าแฝก ระดับดีเยี่ยม
62 แม่ใจ แม่ใจ ระดับดีเยี่ยม
63 แม่ใจ แม่สุก ระดับดีเยี่ยม
64 แม่ใจ ศรีถ้อย ระดับดี