รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด น่าน
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่าน ระดับพัฒนา
2 เฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น ระดับดี
3 เชียงกลาง เชียงกลาง ระดับดีเยี่ยม
4 เชียงกลาง เชียงคาน ระดับดีมาก
5 เชียงกลาง เปือ ระดับดีเยี่ยม
6 เชียงกลาง พญาแก้ว ระดับดีเยี่ยม
7 เชียงกลาง พระธาตุ ระดับดีมาก
8 เชียงกลาง พระพุทธบาท ระดับพัฒนา
9 ท่าวังผา จอมพระ ระดับดี
10 ท่าวังผา ตาลชุม ระดับดี
11 ท่าวังผา ท่าวังผา ระดับดีมาก
12 ท่าวังผา ป่าคา ระดับดี
13 ท่าวังผา ผาตอ ระดับดีเยี่ยม
14 ท่าวังผา ผาทอง ระดับดี
15 ท่าวังผา ยม ระดับดี
16 ท่าวังผา ริม ระดับดี
17 ท่าวังผา ศรีภูมิ ระดับดีเยี่ยม
18 ท่าวังผา แสนทอง ระดับดี
19 ทุ่งช้าง งอบ ระดับดีเยี่ยม
20 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ระดับดีมาก
21 ทุ่งช้าง ปอน ระดับดีเยี่ยม
22 ทุ่งช้าง และ ระดับดีมาก
23 นาน้อย เชียงของ ระดับดี
24 นาน้อย นาน้อย ระดับดี
25 นาน้อย น้ำตก ระดับดี
26 นาน้อย บัวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
27 นาน้อย ศรีษะเกษ ระดับดีเยี่ยม
28 นาน้อย สถาน ระดับดี
29 นาน้อย สันทะ ระดับดีมาก
30 นาหมื่น นาทะนุง ระดับดี
31 นาหมื่น บ่อแก้ว ระดับดีมาก
32 นาหมื่น ปิงหลวง ระดับดี
33 นาหมื่น เมืองลี ระดับดี
34 บ่อเกลือ ดงพญา ระดับดี
35 บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ ระดับพัฒนา
36 บ่อเกลือ บ่อเกลือเหนือ ระดับดี
37 บ่อเกลือ ภูฟ้า ระดับดีมาก
38 บ้านหลวง บ้านพี้ ระดับดี
39 บ้านหลวง บ้านฟ้า ระดับดี
40 บ้านหลวง ป่าคาหลวง ระดับพัฒนา
41 บ้านหลวง สวด ระดับดีเยี่ยม
42 ปัว แงง ระดับดีมาก
43 ปัว เจดีย์ชัย ระดับดี
44 ปัว ไชยวัฒนา ระดับดีมาก
45 ปัว ปัว ระดับดีเยี่ยม
46 ปัว ป่ากลาง ระดับดี
47 ปัว ภูคา ระดับพัฒนา
48 ปัว วรนคร ระดับดีมาก
49 ปัว ศิลาเพชร ระดับดีเยี่ยม
50 ปัว ศิลาแลง ระดับดีเยี่ยม
51 ปัว สกาด ระดับดี
52 ปัว สถาน ระดับดีเยี่ยม
53 ปัว อวน ระดับดี
54 ภูเพียง ท่าน้าว ระดับดีเยี่ยม
55 ภูเพียง นาปัง ระดับดีเยี่ยม
56 ภูเพียง น้ำเกี๋ยน ระดับดีเยี่ยม
57 ภูเพียง น้ำแก่น ระดับดีเยี่ยม
58 ภูเพียง ฝายแก้ว ระดับดีเยี่ยม
59 ภูเพียง ม่วงตึ๊ด ระดับดีเยี่ยม
60 ภูเพียง เมืองจัง ระดับดีเยี่ยม
61 เมืองน่าน กองควาย ระดับพัฒนา
62 เมืองน่าน ไชยสถาน ระดับดีเยี่ยม
63 เมืองน่าน ดู่ใต้ ระดับดีเยี่ยม
64 เมืองน่าน ถืมตอง ระดับดีเยี่ยม
65 เมืองน่าน นาชาว ระดับดี
66 เมืองน่าน ในเวียง ระดับดีเยี่ยม
67 เมืองน่าน บ่อสวก ระดับดีมาก
68 เมืองน่าน บ่อ ระดับพัฒนา
69 เมืองน่าน ผาสิงห์ ระดับดี
70 เมืองน่าน เรือง ระดับดีมาก
71 เมืองน่าน สะเนียน ระดับดี
72 แม่จริม น้ำปาย ระดับดีมาก
73 แม่จริม น้ำพาง ระดับดี
74 แม่จริม แม่จริม ระดับดีเยี่ยม
75 แม่จริม หนองแดง ระดับพัฒนา
76 แม่จริม หมอเมือง ระดับดีเยี่ยม
77 เวียงสา กลางเวียง ระดับดีมาก
78 เวียงสา ขึ่ง ระดับดี
79 เวียงสา จอมจันทร์ ระดับพัฒนา
80 เวียงสา ตาลชุม ระดับดี
81 เวียงสา ทุ่งศรีทอง ระดับพัฒนา
82 เวียงสา นาเหลือง ระดับดีเยี่ยม
83 เวียงสา น้ำปั้ว ระดับดี
84 เวียงสา น้ำมวบ ระดับดีมาก
85 เวียงสา ปงสนุก ระดับดี
86 เวียงสา แม่ขะนิง ไม่ผ่านเกณฑ์
87 เวียงสา แม่สาคร ระดับดีเยี่ยม
88 เวียงสา แม่สา ระดับดีเยี่ยม
89 เวียงสา ยาบหัวนา ไม่ผ่านเกณฑ์
90 เวียงสา ส้านนาหนองใหม่ ระดับดีมาก
91 เวียงสา ส้าน ระดับดีเยี่ยม
92 เวียงสา ไหล่น่าน ระดับพัฒนา
93 เวียงสา อ่ายนาไลย ระดับดี
94 สองแคว ชนแดน ระดับดีมาก
95 สองแคว นาไร่หลวง ระดับดีมาก
96 สองแคว ยอด ระดับดีเยี่ยม
97 สันติสุข ดู่พงษ์ ระดับพัฒนา
98 สันติสุข ป่าแลวหลวง ระดับดี
99 สันติสุข พงษ์ ไม่ผ่านเกณฑ์