รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด แพร่
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เด่นชัย เด่นชัย ระดับดีมาก
2 เด่นชัย ไทรย้อย ระดับดี
3 เด่นชัย ปงป่าหวาย ไม่ผ่านเกณฑ์
4 เด่นชัย แม่จั๊วะ ระดับดีเยี่ยม
5 เด่นชัย ห้วยไร่ ไม่ผ่านเกณฑ์
6 เมืองแพร่ แม่หล่าย ระดับดีเยี่ยม
7 เมืองแพร่ วังธง ระดับพื้นฐาน
8 เมืองแพร่ เหมืองหม้อ ระดับดีเยี่ยม
9 ร้องกวาง ทุ่งศรี ระดับดีเยี่ยม
10 ร้องกวาง บ้านเวียง ระดับดีมาก
11 ร้องกวาง แม่ทราย ระดับดีมาก
12 ร้องกวาง แม่ยางร้อง ระดับดีมาก
13 ร้องกวาง แม่ยางฮ่อ ระดับดีมาก
14 ร้องกวาง ร้องกวาง ระดับดีมาก
15 ร้องกวาง ร้องเข็ม ระดับดีมาก
16 ลอง ต้าผามอก ระดับดี
17 ลอง ทุ่งแล้ง ระดับดีมาก
18 ลอง บ้านปิน ไม่ผ่านเกณฑ์
19 ลอง ปากกาง ระดับพัฒนา
20 ลอง แม่ปาน ระดับดีเยี่ยม
21 ลอง เวียงต้า ไม่ผ่านเกณฑ์
22 ลอง ห้วยอ้อ ระดับดี
23 ลอง หัวทุ่ง ระดับดี
24 วังชิ้น ป่าสัก ไม่ผ่านเกณฑ์
25 วังชิ้น แม่ป้าก ระดับพัฒนา
26 วังชิ้น วังชิ้น ระดับดีมาก
27 วังชิ้น สรอย ไม่ผ่านเกณฑ์
28 สอง ทุ่งน้าว ระดับดีมาก
29 สอง ห้วยหม้าย ระดับดีมาก
30 สอง หัวเมือง ระดับดี
31 สูงเม่น ดอนมูล ระดับดีมาก
32 สูงเม่น น้ำชำ ระดับดีเยี่ยม
33 สูงเม่น บ้านกวาง ระดับดีเยี่ยม
34 สูงเม่น บ้านกาศ ระดับดีเยี่ยม
35 สูงเม่น บ้านปง ระดับดีเยี่ยม
36 สูงเม่น บ้านเหล่า ระดับดีมาก
37 สูงเม่น พระหลวง ระดับดีเยี่ยม
38 สูงเม่น ร่องกาศ ระดับดีเยี่ยม
39 สูงเม่น เวียงทอง ระดับดีเยี่ยม
40 สูงเม่น สบสาย ระดับดีเยี่ยม
41 สูงเม่น สูงเม่น ระดับดีมาก
42 สูงเม่น หัวฝาย ระดับดีเยี่ยม
43 หนองม่วงไข่ ตำหนักธรรม ระดับดี
44 หนองม่วงไข่ ทุ่งแค้ว ระดับดี
45 หนองม่วงไข่ น้ำรัด ระดับดี
46 หนองม่วงไข่ แม่คำมี ระดับดีมาก
47 หนองม่วงไข่ วังหลวง ระดับดี
48 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ ระดับดีเยี่ยม