รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด อุตรดิตถ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ตรอน ข่อยสูง ระดับดี
2 ตรอน น้ำอ่าง ระดับดี
3 ตรอน บ้านแก่ง ระดับดี
4 ตรอน วังแดง ระดับดี
5 ตรอน หาดสองแคว ระดับดีเยี่ยม
6 ทองแสนขัน น้ำพี้ ระดับดี
7 ทองแสนขัน บ่อทอง ระดับดี
8 ทองแสนขัน ป่าคาย ระดับดี
9 ทองแสนขัน ผักขวง ระดับดีมาก
10 ท่าปลา ระดับดี
11 ท่าปลา จริม ระดับดี
12 ท่าปลา ท่าปลา ระดับดี
13 ท่าปลา นางพญา ระดับดี
14 ท่าปลา น้ำหมัน ระดับดี
15 ท่าปลา ผาเลือด ระดับดี
16 ท่าปลา ร่วมจิต ระดับดี
17 ท่าปลา หาดล้า ระดับดี
18 น้ำปาด เด่นเหล็ก ระดับดี
19 น้ำปาด น้ำไคร้ ระดับดี
20 น้ำปาด น้ำไผ่ ระดับดี
21 น้ำปาด บ้านฝาย ระดับดี
22 น้ำปาด แสนตอ ระดับดี
23 น้ำปาด ห้วยมุ่น ระดับดี
24 บ้านโคก นาขุม ระดับดี
25 บ้านโคก บ่อเบี้ย ระดับดี
26 บ้านโคก บ้านโคก ระดับดี
27 บ้านโคก ม่วงเจ็ดต้น ระดับดี
28 พิชัย คอรุม ระดับดี
29 พิชัย ท่ามะเฟือง ระดับดี
30 พิชัย ท่าสัก ระดับดี
31 พิชัย นายาง ระดับดี
32 พิชัย นาอิน ระดับดี
33 พิชัย ในเมือง ระดับดี
34 พิชัย บ้านโคน ระดับดี
35 พิชัย บ้านดารา ระดับดี
36 พิชัย บ้านหม้อ ระดับดี
37 พิชัย พญาแมน ระดับดี
38 พิชัย ไร่อ้อย ระดับดี
39 ฟากท่า บ้านเสี้ยว ระดับดี
40 ฟากท่า ฟากท่า ระดับดี
41 ฟากท่า สองคอน ระดับดี
42 ฟากท่า สองห้อง ระดับดี
43 เมืองอุตรดิตถ์ ขุนฝาง ระดับดี
44 เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา ระดับดี
45 เมืองอุตรดิตถ์ งิ้วงาม ระดับดี
46 เมืองอุตรดิตถ์ ถ้ำฉลอง ระดับดี
47 เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา ระดับดี
48 เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ ระดับดี
49 เมืองอุตรดิตถ์ น้ำริด ระดับดี
50 เมืองอุตรดิตถ์ บ้านเกาะ ระดับดี
51 เมืองอุตรดิตถ์ บ้านด่านนาขาม ระดับดี
52 เมืองอุตรดิตถ์ บ้านด่าน ระดับดี
53 เมืองอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า ระดับดี
54 เมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก ระดับดี
55 เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้ ระดับดี
56 เมืองอุตรดิตถ์ วังดิน ระดับดี
57 เมืองอุตรดิตถ์ แสนตอ ระดับดี
58 เมืองอุตรดิตถ์ หาดกรวด ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองอุตรดิตถ์ หาดงิ้ว ระดับดี
60 ลับแล ชัยจุมพล ระดับดี
61 ลับแล ด่านแม่คำมัน ระดับดี
62 ลับแล ทุ่งยั้ง ระดับดี
63 ลับแล นานกกก ระดับดีมาก
64 ลับแล ไผ่ล้อม ระดับดี
65 ลับแล ฝายหลวง ระดับดี
66 ลับแล แม่พูล ระดับดี
67 ลับแล ศรีพนมมาศ ระดับดี