รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ลำปาง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะคา เกาะคา ระดับดีเยี่ยม
2 เกาะคา ท่าผา ระดับดีเยี่ยม
3 เกาะคา นาแก้ว ระดับดีมาก
4 เกาะคา นาแส่ง ระดับดีมาก
5 เกาะคา ลำปางหลวง ระดับดีเยี่ยม
6 เกาะคา วังพร้าว ระดับดีเยี่ยม
7 เกาะคา ศาลา ระดับดีเยี่ยม
8 เกาะคา ใหม่พัฒนา ระดับดีมาก
9 เกาะคา ไหล่หิน ระดับดีมาก
10 งาว นาแก ระดับดี
11 งาว บ้านโป่ง ระดับดีเยี่ยม
12 งาว บ้านร้อง ระดับดี
13 งาว บ้านหวด ระดับดี
14 งาว บ้านแหง ระดับดี
15 งาว บ้านอ้อน ระดับดีเยี่ยม
16 งาว ปงเตา ระดับดี
17 งาว แม่ตีบ ระดับดีเยี่ยม
18 งาว หลวงใต้ ระดับดีเยี่ยม
19 งาว หลวงเหนือ ระดับดีมาก
20 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ระดับดีมาก
21 แจ้ห่ม ทุ่งผึ้ง ระดับดีมาก
22 แจ้ห่ม บ้านสา ระดับดีเยี่ยม
23 แจ้ห่ม ปงดอน ระดับดีมาก
24 แจ้ห่ม เมืองมาย ระดับดีเยี่ยม
25 แจ้ห่ม แม่สุก ระดับดีมาก
26 แจ้ห่ม วิเชตนคร ระดับดีมาก
27 เถิน เถินบุรี ระดับดีเยี่ยม
28 เถิน นาโป่ง ระดับดีเยี่ยม
29 เถิน แม่ถอด ไม่ผ่านเกณฑ์
30 เถิน แม่ปะ ระดับพื้นฐาน
31 เถิน แม่มอก ไม่ผ่านเกณฑ์
32 เถิน แม่วะ ไม่ผ่านเกณฑ์
33 เถิน ล้อมแรด ไม่ผ่านเกณฑ์
34 เถิน เวียงมอก ระดับดี
35 เมืองปาน แจ้ซ้อน ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองปาน ทุ่งกว๋าว ระดับดี
37 เมืองปาน บ้านขอ ระดับดี
38 เมืองปาน เมืองปาน ระดับดีเยี่ยม
39 เมืองปาน หัวเมือง ระดับพื้นฐาน
40 เมืองลำปาง กล้วยแพะ ไม่ผ่านเกณฑ์
41 เมืองลำปาง ชมพู ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองลำปาง ทุ่งฝาย ไม่ผ่านเกณฑ์
43 เมืองลำปาง บ้านเป้า ไม่ผ่านเกณฑ์
44 เมืองลำปาง บ้านเอื้อม ระดับพัฒนา
45 เมืองลำปาง ปงแสนทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
46 เมืองลำปาง พระบาท ระดับพัฒนา
47 แม่ทะ ดอนไฟ ระดับดีมาก
48 แม่ทะ นาครัว ระดับดีเยี่ยม
49 แม่ทะ น้ำโจ้ ระดับดีเยี่ยม
50 แม่ทะ บ้านกิ่ว ระดับดีเยี่ยม
51 แม่ทะ บ้านบอม ระดับดี
52 แม่ทะ ป่าตัน ระดับดีเยี่ยม
53 แม่ทะ แม่ทะ ระดับดีเยี่ยม
54 แม่ทะ วังเงิน ระดับดีมาก
55 แม่ทะ สันดอนแก้ว ระดับดี
56 แม่ทะ หัวเสือ ระดับดีเยี่ยม
57 แม่พริก ผาปัง ระดับดีเยี่ยม
58 แม่พริก พระบาทวังตวง ระดับดี
59 แม่พริก แม่ปุ ระดับดี
60 แม่พริก แม่พริก ระดับดี
61 แม่เมาะ จางเหนือ ระดับดี
62 แม่เมาะ นาสัก ระดับดีมาก
63 แม่เมาะ บ้านดง ระดับดี
64 แม่เมาะ แม่เมาะ ระดับดีมาก
65 แม่เมาะ สบป้าด ระดับดี
66 วังเหนือ ทุ่งฮั้ว ระดับดีมาก
67 วังเหนือ ร่องเคาะ ระดับดีมาก
68 วังเหนือ วังแก้ว ระดับพัฒนา
69 วังเหนือ วังซ้าย ระดับดี
70 วังเหนือ วังใต้ ระดับดี
71 วังเหนือ วังทรายคำ ระดับดี
72 วังเหนือ วังทอง ระดับพัฒนา
73 วังเหนือ วังเหนือ ระดับดี
74 สบปราบ นายาง ระดับดี
75 สบปราบ แม่กัวะ ระดับดี
76 สบปราบ สมัย ไม่ผ่านเกณฑ์
77 เสริมงาม ทุ่งงาม ระดับดีเยี่ยม
78 เสริมงาม เสริมกลาง ระดับดี
79 เสริมงาม เสริมขวา ระดับพื้นฐาน
80 เสริมงาม เสริมซ้าย ระดับดี
81 ห้างฉัตร ปงยางคก ระดับดีมาก
82 ห้างฉัตร เมืองยาว ระดับดี
83 ห้างฉัตร แม่สัน ระดับดี
84 ห้างฉัตร วอแก้ว ระดับดี
85 ห้างฉัตร เวียงตาล ระดับดี
86 ห้างฉัตร หนองหล่ม ระดับดี
87 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ระดับดีเยี่ยม