รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ลำพูน
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ระดับดี
2 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ระดับพัฒนา
3 ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง ระดับดี
4 บ้านธิ บ้านธิ ระดับดี
5 บ้านธิ ห้วยยาบ ระดับดี
6 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ระดับดีเยี่ยม
7 บ้านโฮ่ง ป่าพลู ระดับดี
8 บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย ระดับพัฒนา
9 บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย ระดับดี
10 บ้านโฮ่ง เหล่ายาว ระดับดี
11 ป่าซาง ท่าตุ้ม ระดับดี
12 ป่าซาง นครเจดีย์ ระดับดี
13 ป่าซาง น้ำดิบ ระดับดี
14 ป่าซาง บ้านเรือน ระดับดี
15 ป่าซาง ปากบ่อง ระดับดี
16 ป่าซาง ป่าซาง ระดับดี
17 ป่าซาง ม่วงน้อย ระดับดีเยี่ยม
18 ป่าซาง มะกอก ระดับพัฒนา
19 ป่าซาง แม่แรง ระดับดีเยี่ยม
20 เมืองลำพูน ต้นธง ระดับดี
21 เมืองลำพูน ในเมือง ระดับดี
22 เมืองลำพูน บ้านกลาง ระดับดี
23 เมืองลำพูน บ้านแป้น ระดับดี
24 เมืองลำพูน ประตูป่า ระดับดี
25 เมืองลำพูน ป่าสัก ระดับดี
26 เมืองลำพูน มะเขือแจ้ ระดับดีเยี่ยม
27 เมืองลำพูน ริมปิง ระดับดีเยี่ยม
28 เมืองลำพูน เวียงยอง ระดับพัฒนา
29 เมืองลำพูน ศรีบัวบาน ระดับดี
30 เมืองลำพูน หนองช้างคืน ระดับดี
31 เมืองลำพูน หนองหนาม ระดับพัฒนา
32 เมืองลำพูน เหมืองง่า ระดับดี
33 เมืองลำพูน เหมืองจี้ ระดับดี
34 เมืองลำพูน อุโมงค์ ระดับดีเยี่ยม
35 แม่ทา ทากาศ ระดับดีมาก
36 แม่ทา ทาขุมเงิน ระดับดีมาก
37 แม่ทา ทาทุ่งหลวง ระดับดี
38 แม่ทา ทาปลาดุก ระดับดี
39 แม่ทา ทาแม่ลอบ ระดับดี
40 แม่ทา ทาสบเส้า ระดับดี
41 ลี้ ก้อ ระดับดี
42 ลี้ ดงดำ ระดับพัฒนา
43 ลี้ นาทราย ระดับดี
44 ลี้ ป่าไผ่ ระดับดี
45 ลี้ แม่ตืน ระดับดี
46 ลี้ แม่ลาน ระดับพัฒนา
47 ลี้ ลี้ ระดับดีเยี่ยม
48 ลี้ ศรีวิชัย ระดับดี
49 เวียงหนองล่อง วังผาง ระดับดี
50 เวียงหนองล่อง หนองยวง ระดับดี
51 เวียงหนองล่อง หนองล่อง ระดับดี