รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด เชียงใหม่
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กัลยาณิวัฒนา แจ่มหลวง ระดับดีมาก
2 กัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์ ระดับดีมาก
3 กัลยาณิวัฒนา แม่แดด ระดับดีมาก
4 จอมทอง ข่วงเปา ระดับดีมาก
5 จอมทอง ดอยแก้ว ระดับดีเยี่ยม
6 จอมทอง บ้านแปะ ระดับดีมาก
7 จอมทอง บ้านหลวง ระดับดีเยี่ยม
8 จอมทอง แม่สอย ระดับดีมาก
9 จอมทอง สบเตี๊ยะ ระดับดีมาก
10 เชียงดาว เชียงดาว ระดับดีมาก
11 เชียงดาว ทุ่งข้าวพวง ระดับดีมาก
12 เชียงดาว ปิงโค้ง ระดับดีมาก
13 เชียงดาว เมืองคอง ระดับดี
14 เชียงดาว เมืองงาย ระดับดีเยี่ยม
15 เชียงดาว เมืองนะ ระดับดีมาก
16 เชียงดาว แม่นะ ระดับดีมาก
17 ไชยปราการ ปงตำ ระดับดีเยี่ยม
18 ไชยปราการ แม่ทะลบ ระดับดีเยี่ยม
19 ไชยปราการ ศรีดงเย็น ระดับดีมาก
20 ไชยปราการ หนองบัว ระดับดีมาก
21 ดอยเต่า ดอยเต่า ระดับดีเยี่ยม
22 ดอยเต่า ท่าเดื่อ ระดับดีมาก
23 ดอยเต่า บงตัน ระดับดีมาก
24 ดอยเต่า บ้านแอ่น ระดับดีมาก
25 ดอยเต่า โปงทุ่ง ระดับดีมาก
26 ดอยเต่า มืดกา ระดับดีมาก
27 ดอยสะเก็ด เชิงดอย ระดับดีเยี่ยม
28 ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ ระดับดีมาก
29 ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ่ ระดับดีมาก
30 ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ ระดับดีเยี่ยม
31 ดอยสะเก็ด ป่าป้อง ระดับดีมาก
32 ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง ระดับดีมาก
33 ดอยสะเก็ด ป่าลาน ระดับดีเยี่ยม
34 ดอยสะเก็ด แม่คือ ระดับดีเยี่ยม
35 ดอยสะเก็ด แม่โป่ง ระดับดี
36 ดอยสะเก็ด แม่ฮ้อยเงิน ระดับดีเยี่ยม
37 ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
38 ดอยสะเก็ด สง่าบ้าน ระดับดีเยี่ยม
39 ดอยสะเก็ด สันปูเลย ระดับดีเยี่ยม
40 ดอยสะเก็ด สำราญราษฎร์ ระดับดีมาก
41 ดอยหล่อ ดอยหล่อ ระดับดีมาก
42 ดอยหล่อ ยางคราม ระดับดีเยี่ยม
43 ดอยหล่อ สองแคว ระดับดีมาก
44 ดอยหล่อ สันติสุข ระดับดีมาก
45 ฝาง โป่งน้ำร้อน ระดับดีมาก
46 ฝาง ม่อนปิ่น ระดับดีมาก
47 ฝาง แม่ข่า ระดับดีเยี่ยม
48 ฝาง แม่คะ ระดับดีเยี่ยม
49 ฝาง แม่งอน ระดับดีมาก
50 ฝาง แม่สูน ระดับดีเยี่ยม
51 ฝาง เวียง ระดับดีมาก
52 ฝาง สันทราย ระดับดีเยี่ยม
53 พร้าว เขื่อนผาก ระดับดีมาก
54 พร้าว ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
55 พร้าว น้ำแพร่ ระดับดีมาก
56 พร้าว บ้านโป่ง ระดับดีมาก
57 พร้าว ป่าตุ้ม ระดับดีมาก
58 พร้าว ป่าไหน่ ระดับดีมาก
59 พร้าว แม่ปั๋ง ระดับดีมาก
60 พร้าว แม่แวน ระดับดีเยี่ยม
61 พร้าว เวียง ระดับดีเยี่ยม
62 พร้าว สันทราย ระดับดีมาก
63 พร้าว โหล่งขอด ระดับดีเยี่ยม
64 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก ระดับดีมาก
65 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา ระดับดีมาก
66 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด ระดับดีเยี่ยม
67 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ระดับดีมาก
68 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ระดับดีมาก
69 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ ระดับดีมาก
70 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ ระดับดีมาก
71 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง ระดับดีเยี่ยม
72 แม่แจ่ม กองแขก ระดับดีมาก
73 แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง ระดับดีมาก
74 แม่แจ่ม ท่าผา ระดับดีมาก
75 แม่แจ่ม บ้านทับ ระดับดีมาก
76 แม่แจ่ม ปางหินฝน ระดับดีมาก
77 แม่แจ่ม แม่นาจร ระดับดีมาก
78 แม่แจ่ม แม่ศึก ระดับดีมาก
79 แม่แตง กื้ดช้าง ระดับดี
80 แม่แตง ขี้เหล็ก ระดับดีมาก
81 แม่แตง ช่อแล ระดับดีเยี่ยม
82 แม่แตง บ้านช้าง ระดับดีเยี่ยม
83 แม่แตง บ้านเป้า ระดับดีเยี่ยม
84 แม่แตง ป่าแป๋ ระดับดีมาก
85 แม่แตง เมืองก๋าย ระดับดีมาก
86 แม่แตง แม่แตง ระดับดีมาก
87 แม่แตง แม่หอพระ ระดับดีเยี่ยม
88 แม่แตง สบเปิง ระดับดีเยี่ยม
89 แม่แตง สันป่ายาง ระดับดีเยี่ยม
90 แม่แตง สันมหาพน ระดับดีเยี่ยม
91 แม่แตง อินทขิล ระดับดีมาก
92 แม่ริม ขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
93 แม่ริม ดอนแก้ว ระดับดีเยี่ยม
94 แม่ริม โป่งแยง ระดับดีมาก
95 แม่ริม แม่แรม ระดับดีมาก
96 แม่ริม แม่สา ระดับดีมาก
97 แม่ริม ริมใต้ ระดับดีมาก
98 แม่ริม ริมเหนือ ระดับดีมาก
99 แม่ริม สะลวง ระดับดีเยี่ยม
100 แม่ริม สันโป่ง ระดับดีเยี่ยม
101 แม่ริม ห้วยทราย ระดับดีมาก
102 แม่ริม เหมืองแก้ว ระดับดีมาก
103 แม่วาง ดอนเปา ระดับดีมาก
104 แม่วาง ทุ่งปี้ ระดับดีมาก
105 แม่วาง ทุ่งรวงทอง ระดับดีมาก
106 แม่วาง บ้านกาด ระดับดี
107 แม่วาง แม่วิน ระดับดี
108 แม่ออน ทาเหนือ ระดับดีมาก
109 แม่ออน บ้านสหกรณ์ ระดับดีมาก
110 แม่ออน แม่ทา ระดับดีเยี่ยม
111 แม่ออน ห้วยแก้ว ระดับดีมาก
112 แม่ออน ออนกลาง ระดับดีมาก
113 แม่ออน ออนเหนือ ระดับดีมาก
114 แม่อาย ท่าตอน ระดับดีมาก
115 แม่อาย บ้านหลวง ระดับดีมาก
116 แม่อาย มะลิกา ระดับดีมาก
117 แม่อาย แม่นาวาง ระดับดีมาก
118 แม่อาย แม่สาว ระดับดีมาก
119 แม่อาย แม่อาย ระดับดีเยี่ยม
120 แม่อาย สันต้นหมื้อ ระดับดีมาก
121 เวียงแหง เปียงหลวง ระดับดีมาก
122 เวียงแหง เมืองแหง ระดับดีมาก
123 เวียงแหง แสนไห ระดับดีมาก
124 สะเมิง บ่อแก้ว ระดับดีมาก
125 สะเมิง แม่สาบ ระดับดีมาก
126 สะเมิง ยั้งเมิน ระดับดีมาก
127 สะเมิง สะเมิงใต้ ระดับดีมาก
128 สะเมิง สะเมิงเหนือ ระดับดีมาก
129 สันกำแพง แช่ช้าง ระดับดีมาก
130 สันกำแพง ต้นเปา ระดับดีเยี่ยม
131 สันกำแพง ทรายมูล ระดับดีมาก
132 สันกำแพง บวกค้าง ระดับดีเยี่ยม
133 สันกำแพง แม่ปูคา ระดับดีเยี่ยม
134 สันกำแพง ร้องวัวแดง ระดับดีมาก
135 สันกำแพง สันกลาง ระดับดีมาก
136 สันกำแพง สันกำแพง ระดับดีเยี่ยม
137 สันกำแพง ห้วยทราย ระดับดี
138 สันกำแพง ออนใต้ ระดับดีเยี่ยม
139 สันทราย ป่าไผ่ ระดับดีมาก
140 สันทราย เมืองเล็น ระดับดีเยี่ยม
141 สันทราย แม่แฝกใหม่ ระดับดีเยี่ยม
142 สันทราย แม่แฝก ระดับดีเยี่ยม
143 สันทราย สันทรายน้อย ระดับดีเยี่ยม
144 สันทราย สันทรายหลวง ระดับดีเยี่ยม
145 สันทราย สันนาเม็ง ระดับดีเยี่ยม
146 สันทราย สันป่าเปา ระดับดีเยี่ยม
147 สันทราย สันพระเนตร ระดับดีเยี่ยม
148 สันทราย หนองจ๊อม ระดับดีมาก
149 สันทราย หนองหาร ระดับดีมาก
150 สันทราย หนองแหย่ง ระดับดีมาก
151 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ระดับดีเยี่ยม
152 สันป่าตอง ทุ่งต้อม ระดับดีเยี่ยม
153 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ระดับดีเยี่ยม
154 สันป่าตอง น้ำบ่อหลวง ไม่ผ่านเกณฑ์
155 สันป่าตอง บ้านกลาง ระดับดีเยี่ยม
156 สันป่าตอง บ้านแม ระดับดีเยี่ยม
157 สันป่าตอง มะขามหลวง ระดับดีเยี่ยม
158 สันป่าตอง มะขุนหวาน ระดับดีเยี่ยม
159 สันป่าตอง แม่ก๊า ระดับดีมาก
160 สันป่าตอง ยุหว่า ระดับดีมาก
161 สันป่าตอง สันกลาง ระดับดีเยี่ยม
162 สารภี ขัวมุง ระดับดีเยี่ยม
163 สารภี ชมภู ระดับดีเยี่ยม
164 สารภี ไชยสถาน ระดับดีเยี่ยม
165 สารภี ดอนแก้ว ระดับดีมาก
166 สารภี ท่ากว้าง ระดับดีเยี่ยม
167 สารภี ท่าวังตาล ระดับดีเยี่ยม
168 สารภี ป่าบง ระดับดีเยี่ยม
169 สารภี ยางเนิ้ง ระดับดีมาก
170 สารภี สันทราย ระดับดีเยี่ยม
171 สารภี สารภี ระดับดีมาก
172 สารภี หนองผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
173 สารภี หนองแฝก ระดับดีมาก
174 หางดง ขุนคง ระดับดีเยี่ยม
175 หางดง น้ำแพร่ ระดับดีเยี่ยม
176 หางดง บ้านปง ระดับดีเยี่ยม
177 หางดง บ้านแหวน ระดับดีเยี่ยม
178 หางดง สบแม่ข่า ระดับดีเยี่ยม
179 หางดง สันผักหวาน ระดับดีเยี่ยม
180 หางดง หนองแก๋ว ระดับดีเยี่ยม
181 หางดง หนองควาย ระดับดีเยี่ยม
182 หางดง หนองตอง ระดับดีเยี่ยม
183 หางดง หางดง ระดับดีมาก
184 หางดง หารแก้ว ระดับดีเยี่ยม
185 อมก๋อย นาเกียน ระดับดีมาก
186 อมก๋อย ม่อนจอง ระดับดี
187 อมก๋อย แม่ตื่น ระดับดีมาก
188 อมก๋อย ยางเปียง ระดับดีมาก
189 อมก๋อย สบโขง ระดับดี
190 อมก๋อย อมก๋อย ระดับดีมาก
191 ฮอด นาคอเรือ ระดับดีมาก
192 ฮอด บ่อสลี ระดับดีมาก
193 ฮอด บ่อหลวง ระดับดีมาก
194 ฮอด บ้านตาล ระดับดีมาก
195 ฮอด หางดง ระดับดีมาก
196 ฮอด ฮอด ระดับดีเยี่ยม