รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด มุกดาหาร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 คำชะอี คำชะอี ระดับดีเยี่ยม
2 คำชะอี คำบก ระดับดีมาก
3 คำชะอี น้ำเที่ยง ระดับดีมาก
4 คำชะอี บ้านค้อ ระดับดี
5 คำชะอี บ้านซ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์
6 คำชะอี บ้านเหล่า ระดับดีมาก
7 คำชะอี โพนงาม ระดับดี
8 คำชะอี หนองเอี่ยน ระดับดีเยี่ยม
9 คำชะอี เหล่าสร้างถ่อ ระดับดีเยี่ยม
10 ดงหลวง กกตูม ระดับดี
11 ดงหลวง ชะโนดน้อย ระดับดีมาก
12 ดงหลวง ดงหลวง ระดับดีมาก
13 ดงหลวง พังแดง ระดับดีมาก
14 ดงหลวง หนองแคน ระดับดีมาก
15 ดงหลวง หนองบัว ระดับดีมาก
16 ดอนตาล ดอนตาล ระดับดีเยี่ยม
17 ดอนตาล นาสะเม็ง ระดับดีมาก
18 ดอนตาล บ้านแก้ง ระดับดีมาก
19 ดอนตาล บ้านบาก ระดับดี
20 ดอนตาล ป่าไร่ ระดับดีมาก
21 ดอนตาล โพธิ์ไทร ระดับดีมาก
22 นิคมคำสร้อย โชคชัย ระดับดีมาก
23 นิคมคำสร้อย นากอก ระดับดีมาก
24 นิคมคำสร้อย นาอุดม ระดับดี
25 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย ระดับดีมาก
26 นิคมคำสร้อย ร่มเกล้า ระดับดีมาก
27 นิคมคำสร้อย หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
28 เมืองมุกดาหาร กุดแข้ ระดับดีมาก
29 เมืองมุกดาหาร คำป่าหลาย ระดับดีมาก
30 เมืองมุกดาหาร คำอาฮวน ระดับดีมาก
31 เมืองมุกดาหาร ดงมอน ระดับดีมาก
32 เมืองมุกดาหาร ดงเย็น ระดับดีมาก
33 เมืองมุกดาหาร นาสีนวน ระดับดีมาก
34 เมืองมุกดาหาร นาโสก ระดับดีมาก
35 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ่ ระดับดีมาก
36 เมืองมุกดาหาร โพนทราย ระดับดีเยี่ยม
37 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ระดับดีมาก
38 เมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง ระดับดีมาก
39 หนองสูง โนนยาง ระดับดีเยี่ยม
40 หนองสูง บ้านเป้า ระดับดีเยี่ยม
41 หนองสูง ภูวง ระดับดีมาก
42 หนองสูง หนองสูง ระดับดีเยี่ยม
43 หนองสูง หนองสูงใต้ ระดับดีมาก
44 หนองสูง หนองสูงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
45 หว้านใหญ่ ชะโนด ระดับดีเยี่ยม
46 หว้านใหญ่ ดงหมู ระดับดีเยี่ยม
47 หว้านใหญ่ บางทรายน้อย ระดับดีมาก
48 หว้านใหญ่ ป่งขาม ระดับดี
49 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ ระดับดีมาก