รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด นครพนม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าอุเทน ไชยบุรี ระดับดีมาก
2 ท่าอุเทน ท่าจำปา ระดับดีมาก
3 ท่าอุเทน ท่าอุเทน ระดับดีมาก
4 ท่าอุเทน โนนตาล ระดับดีเยี่ยม
5 ท่าอุเทน พนอม ระดับดีมาก
6 ท่าอุเทน พะทาย ระดับดีมาก
7 ท่าอุเทน รามราช ระดับดี
8 ท่าอุเทน เวินพระบาท ระดับดีมาก
9 ท่าอุเทน หนองเทา ระดับดีมาก
10 ธาตุพนม กุดฉิม ระดับดีเยี่ยม
11 ธาตุพนม ดอนนางหงส์ ระดับดีมาก
12 ธาตุพนม ธาตุพนม ระดับดีมาก
13 ธาตุพนม ธาตุพนมเหนือ ระดับดี
14 ธาตุพนม นาถ่อน ระดับดีเยี่ยม
15 ธาตุพนม นาหนาด ระดับดีมาก
16 ธาตุพนม น้ำก่ำ ระดับดีมาก
17 ธาตุพนม ฝั่งแดง ระดับดีมาก
18 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
19 ธาตุพนม โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
20 ธาตุพนม แสนพัน ระดับดีเยี่ยม
21 ธาตุพนม อุ่มเหม้า ระดับดีมาก
22 นาแก ก้านเหลือง ระดับดีมาก
23 นาแก คำพี้ ระดับดีมาก
24 นาแก นาแก ระดับดีมาก
25 นาแก นาคู่ ระดับดีมาก
26 นาแก นาเลียง ระดับดีมาก
27 นาแก บ้านแก้ง ระดับดีมาก
28 นาแก พระซอง ระดับดีมาก
29 นาแก พิมาน ระดับดีเยี่ยม
30 นาแก พุ่มแก ระดับดีมาก
31 นาแก สีชมพู ระดับดีเยี่ยม
32 นาแก หนองบ่อ ระดับดีมาก
33 นาแก หนองสังข์ ระดับดีเยี่ยม
34 นาทม ดอนเตย ระดับดีเยี่ยม
35 นาทม นาทม ระดับดีมาก
36 นาทม หนองซน ระดับดีมาก
37 นาหว้า ท่าเรือ ระดับดีมาก
38 นาหว้า นาคูณใหญ่ ระดับดีมาก
39 นาหว้า นางัว ระดับดีเยี่ยม
40 นาหว้า นาหว้า ระดับดีเยี่ยม
41 นาหว้า บ้านเสียว ระดับดีเยี่ยม
42 นาหว้า เหล่าพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
43 บ้านแพง นาเข ระดับดีมาก
44 บ้านแพง นางัว ระดับดีมาก
45 บ้านแพง บ้านแพง ระดับดีมาก
46 บ้านแพง ไผ่ล้อม ระดับดีมาก
47 บ้านแพง โพนทอง ระดับดีมาก
48 บ้านแพง หนองแวง ระดับดีมาก
49 ปลาปาก กุตาไก้ ระดับดีมาก
50 ปลาปาก โคกสว่าง ระดับดี
51 ปลาปาก โคกสูง ระดับดีเยี่ยม
52 ปลาปาก นามะเขือ ระดับดี
53 ปลาปาก ปลาปาก ระดับดีเยี่ยม
54 ปลาปาก มหาชัย ระดับดีมาก
55 ปลาปาก หนองเทาใหญ่ ระดับดี
56 ปลาปาก หนองฮี ระดับดีมาก
57 โพนสวรรค์ นาขมิ้น ระดับดีมาก
58 โพนสวรรค์ นาใน ระดับดีเยี่ยม
59 โพนสวรรค์ นาหัวบ่อ ระดับดีมาก
60 โพนสวรรค์ บ้านค้อ ระดับดีเยี่ยม
61 โพนสวรรค์ โพนจาน ระดับดีมาก
62 โพนสวรรค์ โพนบก ระดับดีมาก
63 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
64 เมืองนครพนม กุรุคุ ระดับดีมาก
65 เมืองนครพนม ขามเฒ่า ระดับดีมาก
66 เมืองนครพนม คำเตย ระดับดีมาก
67 เมืองนครพนม ดงขวาง ระดับดี
68 เมืองนครพนม ท่าค้อ ระดับดี
69 เมืองนครพนม นาทราย ระดับดี
70 เมืองนครพนม นาราชควาย ระดับดีมาก
71 เมืองนครพนม ในเมือง ระดับดี
72 เมืองนครพนม บ้านกลาง ระดับดี
73 เมืองนครพนม บ้านผึ้ง ระดับดี
74 เมืองนครพนม โพธิ์ตาก ระดับดีมาก
75 เมืองนครพนม วังตามัว ระดับดีเยี่ยม
76 เมืองนครพนม หนองญาติ ระดับดีมาก
77 เมืองนครพนม หนองแสง ระดับดี
78 เมืองนครพนม อาจสามารถ ระดับดีมาก
79 เรณูนคร โคกหินแฮ่ ระดับดีเยี่ยม
80 เรณูนคร ท่าลาด ระดับดีเยี่ยม
81 เรณูนคร นาขาม ระดับดีมาก
82 เรณูนคร นางาม ระดับดีมาก
83 เรณูนคร โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
84 เรณูนคร เรณู ระดับดีมาก
85 เรณูนคร เรณูใต้ ระดับดีมาก
86 เรณูนคร หนองย่างชิ้น ระดับดีมาก
87 วังยาง โคกสี ระดับดีมาก
88 วังยาง ยอดชาด ระดับดีมาก
89 วังยาง วังยาง ระดับดีเยี่ยม
90 วังยาง หนองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
91 ศรีสงคราม ท่าบ่อสงคราม ระดับดีเยี่ยม
92 ศรีสงคราม นาคำ ระดับดีมาก
93 ศรีสงคราม นาเดื่อ ระดับดีมาก
94 ศรีสงคราม บ้านข่า ไม่ผ่านเกณฑ์
95 ศรีสงคราม บ้านเอื้อง ระดับดีมาก
96 ศรีสงคราม ศรีสงคราม ระดับดีเยี่ยม
97 ศรีสงคราม สามผง ระดับดีมาก
98 ศรีสงคราม หาดแพง ระดับดีมาก