รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สกลนคร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดบาก กุดบาก ระดับดีเยี่ยม
2 กุดบาก กุดไห ระดับดีเยี่ยม
3 กุดบาก นาม่อง ระดับดีเยี่ยม
4 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ ระดับดีเยี่ยม
5 กุสุมาลย์ นาเพียง ระดับดีมาก
6 กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ระดับดี
7 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล ระดับดีมาก
8 กุสุมาลย์ อุ่มจาน ระดับดี
9 คำตากล้า คำตากล้า ระดับดี
10 คำตากล้า นาแต้ ระดับดีเยี่ยม
11 คำตากล้า แพด ระดับดีเยี่ยม
12 คำตากล้า หนองบัวสิม ระดับดีมาก
13 โคกศรีสุพรรณ ด่านม่วงคำ ระดับดีเยี่ยม
14 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ ระดับดี
15 โคกศรีสุพรรณ แมดนาท่ม ระดับดีเยี่ยม
16 โคกศรีสุพรรณ เหล่าโพนค้อ ระดับดีเยี่ยม
17 เจริญศิลป์ โคกศิลา ระดับดีเยี่ยม
18 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ ระดับดีเยี่ยม
19 เจริญศิลป์ ทุ่งแก ระดับดีเยี่ยม
20 เจริญศิลป์ บ้านเหล่า ระดับดีเยี่ยม
21 เจริญศิลป์ หนองแปน ระดับดีเยี่ยม
22 เต่างอย จันทร์เพ็ญ ระดับดี
23 เต่างอย เต่างอย ระดับดี
24 เต่างอย นาตาล ระดับดีเยี่ยม
25 เต่างอย บึงทวาย ระดับดีเยี่ยม
26 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน ระดับดี
27 นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม ระดับดี
28 นิคมน้ำอูน หนองบัว ระดับดี
29 นิคมน้ำอูน หนองปลิง ระดับดี
30 บ้านม่วง ดงหม้อทองใต้ ระดับดีเยี่ยม
31 บ้านม่วง ดงหม้อทอง ระดับดีเยี่ยม
32 บ้านม่วง ดงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
33 บ้านม่วง โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
34 บ้านม่วง บ่อแก้ว ระดับดีเยี่ยม
35 บ้านม่วง ม่วง ระดับดีเยี่ยม
36 บ้านม่วง มาย ระดับดีเยี่ยม
37 บ้านม่วง หนองกวั่ง ระดับดีเยี่ยม
38 บ้านม่วง ห้วยหลัว ระดับดีเยี่ยม
39 พรรณานิคม ช้างมิ่ง ระดับดีเยี่ยม
40 พรรณานิคม เชิงชุม ระดับดีเยี่ยม
41 พรรณานิคม นาใน ระดับดีมาก
42 พรรณานิคม นาหัวบ่อ ระดับดีเยี่ยม
43 พรรณานิคม บะฮี ระดับดีเยี่ยม
44 พรรณานิคม พรรณา ระดับดีเยี่ยม
45 พรรณานิคม พอกน้อย ระดับดีเยี่ยม
46 พรรณานิคม ไร่ ระดับดีเยี่ยม
47 พรรณานิคม วังยาง ระดับดีเยี่ยม
48 พรรณานิคม สว่าง ไม่ผ่านเกณฑ์
49 พังโคน ต้นผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
50 พังโคน พังโคน ระดับดี
51 พังโคน ม่วงไข่ ระดับดีเยี่ยม
52 พังโคน แร่ ระดับดีเยี่ยม
53 พังโคน ไฮหย่อง ระดับดีเยี่ยม
54 โพนนาแก้ว เชียงสือ ระดับดี
55 โพนนาแก้ว นาแก้ว ระดับดี
56 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา ระดับดี
57 โพนนาแก้ว บ้านแป้น ระดับดี
58 โพนนาแก้ว บ้านโพน ระดับดีเยี่ยม
59 ภูพาน กกปลาซิว ระดับดีเยี่ยม
60 ภูพาน โคกภู ระดับดีเยี่ยม
61 ภูพาน สร้างค้อ ระดับดี
62 ภูพาน หลุบเลา ระดับดี
63 เมืองสกลนคร ขมิ้น ระดับดีมาก
64 เมืองสกลนคร โคกก่อง ระดับดี
65 เมืองสกลนคร งิ้วด่อน ระดับดี
66 เมืองสกลนคร เชียงเครือ ระดับดีมาก
67 เมืองสกลนคร ดงชน ระดับดีมาก
68 เมืองสกลนคร ดงมะไฟ ระดับดี
69 เมืองสกลนคร ท่าแร่ ระดับดี
70 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม ระดับดี
71 เมืองสกลนคร ธาตุนาเวง ระดับดี
72 เมืองสกลนคร โนนหอม ระดับดีมาก
73 เมืองสกลนคร พังขว้าง ระดับดี
74 เมืองสกลนคร ม่วงลาย ระดับดี
75 เมืองสกลนคร หนองลาด อ.เมืองสกลนคร ระดับดี
76 เมืองสกลนคร ห้วยยาง ระดับดีมาก
77 เมืองสกลนคร เหล่าปอแดง ระดับดีมาก
78 เมืองสกลนคร ฮางโฮง ระดับดีมาก
79 วานรนิวาส กุดเรือคำ ระดับดีเยี่ยม
80 วานรนิวาส ขัวก่าย ระดับดีมาก
81 วานรนิวาส คอนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
82 วานรนิวาส คูสะคาม ระดับดี
83 วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย ระดับดีเยี่ยม
84 วานรนิวาส ธาตุ ระดับดี
85 วานรนิวาส นาคำ ระดับดี
86 วานรนิวาส นาซอ ระดับดีเยี่ยม
87 วานรนิวาส วานรนิวาส ระดับดีเยี่ยม
88 วานรนิวาส ศรีวิชัย ระดับดีเยี่ยม
89 วานรนิวาส หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
90 วานรนิวาส หนองแวงใต้ ระดับดีมาก
91 วานรนิวาส หนองสนม ระดับดี
92 วานรนิวาส อินทร์แปลง ระดับดีเยี่ยม
93 วาริชภูมิ ค้อเขียว ระดับดีเยี่ยม
94 วาริชภูมิ คำบ่อ ระดับดีเยี่ยม
95 วาริชภูมิ ปลาโหล ระดับดีเยี่ยม
96 วาริชภูมิ วาริชภูมิ ระดับดีเยี่ยม
97 วาริชภูมิ หนองลาด อ.วาริชภูมิ ระดับดีเยี่ยม
98 สว่างแดนดิน ค้อใต้ ระดับดีมาก
99 สว่างแดนดิน คำสะอาด ระดับดีเยี่ยม
100 สว่างแดนดิน โคกสี ระดับดีเยี่ยม
101 สว่างแดนดิน ตาลโกน ระดับดี
102 สว่างแดนดิน ตาลเนิ้ง ระดับดีมาก
103 สว่างแดนดิน ทรายมูล ระดับดี
104 สว่างแดนดิน ธาตุทอง ระดับดีเยี่ยม
105 สว่างแดนดิน บงใต้ ระดับดีเยี่ยม
106 สว่างแดนดิน บงเหนือ ระดับดี
107 สว่างแดนดิน บ้านต้าย ระดับดีเยี่ยม
108 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน ระดับดี
109 สว่างแดนดิน พันนา ไม่ผ่านเกณฑ์
110 สว่างแดนดิน โพนสูง ระดับดีเยี่ยม
111 สว่างแดนดิน แวง ระดับดีเยี่ยม
112 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ระดับดี
113 สว่างแดนดิน หนองหลวง ระดับดีเยี่ยม
114 ส่องดาว ท่าศิลา ระดับดีเยี่ยม
115 ส่องดาว ปทุมวาปี ระดับดีเยี่ยม
116 ส่องดาว วัฒนา ระดับดีเยี่ยม
117 ส่องดาว ส่องดาว ระดับดีเยี่ยม
118 อากาศอำนวย ท่าก้อน ระดับดี
119 อากาศอำนวย นาฮี ระดับดี
120 อากาศอำนวย บะหว้า ระดับดีมาก
121 อากาศอำนวย โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
122 อากาศอำนวย โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
123 อากาศอำนวย วาใหญ่ ระดับดีมาก
124 อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา ระดับดี
125 อากาศอำนวย อากาศ ระดับดีเยี่ยม