รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด กาฬสินธุ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กมลาไสย กมลาไสย ระดับดีมาก
2 กมลาไสย โคกสมบูรณ์ ระดับดีมาก
3 กมลาไสย เจ้าท่า ระดับดีเยี่ยม
4 กมลาไสย ดงลิง ระดับดีเยี่ยม
5 กมลาไสย ธัญญา ระดับดีมาก
6 กมลาไสย โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
7 กมลาไสย หนองแปน ระดับดีเยี่ยม
8 กมลาไสย หลักเมือง ระดับดีมาก
9 กุฉินารายณ์ กุดค้าว ระดับดี
10 กุฉินารายณ์ กุดหว้า ระดับดีเยี่ยม
11 กุฉินารายณ์ จุมจัง ระดับดีเยี่ยม
12 กุฉินารายณ์ แจนแลน ระดับดี
13 กุฉินารายณ์ นาโก ระดับดีเยี่ยม
14 กุฉินารายณ์ นาขาม ระดับดี
15 กุฉินารายณ์ บัวขาว ระดับดีเยี่ยม
16 กุฉินารายณ์ สมสะอาด ระดับดีเยี่ยม
17 กุฉินารายณ์ สามขา ระดับดี
18 กุฉินารายณ์ หนองห้าง ระดับดีเยี่ยม
19 กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
20 กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม ระดับดี
21 เขาวง กุดปลาค้าว ระดับดี
22 เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ ระดับดี
23 เขาวง คุ้มเก่า ระดับดีมาก
24 เขาวง สงเปลือย ระดับดี
25 เขาวง สระพังทอง ระดับดี
26 เขาวง หนองผือ ระดับพัฒนา
27 คำม่วง ดินจี่ ระดับดีเยี่ยม
28 คำม่วง ทุ่งคลอง ระดับดีเยี่ยม
29 คำม่วง นาทัน ระดับดีมาก
30 คำม่วง นาบอน ระดับดี
31 คำม่วง เนินยาง ระดับดีเยี่ยม
32 คำม่วง โพน ระดับดีเยี่ยม
33 ฆ้องชัย โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
34 ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา ระดับดีมาก
35 ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง ระดับดีเยี่ยม
36 ฆ้องชัย ลำชี ระดับดีเยี่ยม
37 ฆ้องชัย เหล่ากลาง ระดับดี
38 ดอนจาน ดงพยุง ระดับดีเยี่ยม
39 ดอนจาน ดอนจาน ระดับดีเยี่ยม
40 ดอนจาน นาจำปา ระดับดีเยี่ยม
41 ดอนจาน ม่วงนา ระดับดีเยี่ยม
42 ดอนจาน สะอาดไชยศรี ระดับดีเยี่ยม
43 ท่าคันโท กุงเก่า ระดับดีมาก
44 ท่าคันโท กุดจิก ระดับดีเยี่ยม
45 ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ระดับดีมาก
46 ท่าคันโท ท่าคันโท ระดับดีเยี่ยม
47 ท่าคันโท นาตาล ระดับดีมาก
48 ท่าคันโท ยางอู้ม ระดับดีเยี่ยม
49 นาคู นาคู ระดับดีเยี่ยม
50 นาคู โนนนาจาน ระดับดีเยี่ยม
51 นาคู บ่อแก้ว ระดับดี
52 นาคู ภูแล่นช้าง ระดับดีเยี่ยม
53 นาคู สายนาวัง ระดับดีเยี่ยม
54 นามน นามน ระดับดี
55 นามน ยอดแกง ระดับดีเยี่ยม
56 นามน สงเปลือย ระดับดีเยี่ยม
57 นามน หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
58 นามน หลักเหลี่ยม ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น ระดับดีมาก
60 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ระดับดีมาก
61 เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น ระดับดีมาก
62 เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ ระดับดีมาก
63 เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ ระดับดีมาก
64 เมืองกาฬสินธุ์ บึงวิชัย ระดับดีมาก
65 เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
66 เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง ระดับดีมาก
67 เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน ระดับดีมาก
68 เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ ระดับดีมาก
69 เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง ระดับดีมาก
70 เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว ระดับดีมาก
71 เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน ระดับดีมาก
72 เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง ระดับดีมาก
73 เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ ระดับดีมาก
74 เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ ระดับดีมาก
75 เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ ระดับดีมาก
76 ยางตลาด เขาพระนอน ระดับดี
77 ยางตลาด คลองขาม ระดับดีมาก
78 ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
79 ยางตลาด นาเชือก ระดับดีเยี่ยม
80 ยางตลาด นาดี ระดับดีเยี่ยม
81 ยางตลาด โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
82 ยางตลาด บัวบาน ระดับดีเยี่ยม
83 ยางตลาด ยางตลาด ระดับดีเยี่ยม
84 ยางตลาด เว่อ ระดับดีเยี่ยม
85 ยางตลาด หนองตอกแป้น ระดับดีเยี่ยม
86 ยางตลาด หนองอิเฒ่า ระดับดีมาก
87 ยางตลาด หัวงัว ระดับดีเยี่ยม
88 ยางตลาด หัวนาคำ ระดับดีมาก
89 ยางตลาด อิตื้อ ระดับดี
90 ยางตลาด อุ่มเม่า ระดับดีเยี่ยม
91 ร่องคำ ร่องคำ ระดับดีเยี่ยม
92 ร่องคำ สามัคคี ระดับดีมาก
93 ร่องคำ เหล่าอ้อย ระดับดี
94 สมเด็จ แซงบาดาล ระดับดีเยี่ยม
95 สมเด็จ ผาเสวย ระดับพื้นฐาน
96 สมเด็จ มหาไชย ระดับดี
97 สมเด็จ ลำห้วยหลัว ระดับดีเยี่ยม
98 สมเด็จ ศรีสมเด็จ ระดับดีเยี่ยม
99 สมเด็จ สมเด็จ ระดับดีเยี่ยม
100 สมเด็จ หนองแวง ระดับดี
101 สมเด็จ หมูม่น ระดับดีเยี่ยม
102 สหัสขันธ์ นามะเขือ ระดับดี
103 สหัสขันธ์ นิคม ระดับดี
104 สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง ระดับดี
105 สหัสขันธ์ โนนบุรี ระดับดี
106 สหัสขันธ์ โนนศิลา ระดับดี
107 สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง ระดับดี
108 สหัสขันธ์ ภูสิงห์ ระดับดี
109 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ระดับดี
110 สามชัย คำสร้างเที่ยง ระดับดีมาก
111 สามชัย สำราญ ระดับดี
112 สามชัย สำราญใต้ ระดับดี
113 สามชัย หนองช้าง ระดับดี
114 หนองกุงศรี โคกเครือ ระดับดีเยี่ยม
115 หนองกุงศรี ดงมูล ระดับดีเยี่ยม
116 หนองกุงศรี ลำหนองแสน ระดับดีเยี่ยม
117 หนองกุงศรี เสาเล้า ระดับดีเยี่ยม
118 หนองกุงศรี หนองกุงศรี ระดับดี
119 หนองกุงศรี หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
120 หนองกุงศรี หนองสรวง ระดับดีเยี่ยม
121 หนองกุงศรี หนองหิน ระดับดี
122 หนองกุงศรี หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
123 ห้วยผึ้ง คำบง ระดับดีเยี่ยม
124 ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น ระดับดีเยี่ยม
125 ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ระดับดี
126 ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ระดับดีเยี่ยม
127 ห้วยเม็ก กุดโดน ระดับดีเยี่ยม
128 ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว ระดับดีเยี่ยม
129 ห้วยเม็ก คำใหญ่ ระดับดี
130 ห้วยเม็ก ทรายทอง ระดับดีมาก
131 ห้วยเม็ก โนนสะอาด ระดับดีมาก
132 ห้วยเม็ก บึงนาเรียง ระดับดีมาก
133 ห้วยเม็ก พิมูล ระดับดี
134 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ระดับดีเยี่ยม
135 ห้วยเม็ก หัวหิน ระดับดี