รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ร้อยเอ็ด
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกษตรวิสัย กำแพง ระดับดีเยี่ยม
2 เกษตรวิสัย กู่กาสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
3 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ระดับดีเยี่ยม
4 เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ระดับดีเยี่ยม
5 เกษตรวิสัย ดงครั่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
6 เกษตรวิสัย ทุ่งทอง ระดับดีเยี่ยม
7 เกษตรวิสัย น้ำอ้อม ระดับดีเยี่ยม
8 เกษตรวิสัย โนนสว่าง ระดับดีเยี่ยม
9 เกษตรวิสัย บ้านฝาง ระดับดีเยี่ยม
10 เกษตรวิสัย เมืองบัว ระดับดีเยี่ยม
11 เกษตรวิสัย สิงห์โคก ระดับดีเยี่ยม
12 เกษตรวิสัย หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
13 เกษตรวิสัย เหล่าหลวง ระดับดีเยี่ยม
14 จตุรพักตรพิมาน โคกล่าม ระดับดี
15 จตุรพักตรพิมาน ดงกลาง ระดับดีเยี่ยม
16 จตุรพักตรพิมาน ดงแดง ระดับดี
17 จตุรพักตรพิมาน ดู่น้อย ระดับดี
18 จตุรพักตรพิมาน น้ำใส ระดับดี
19 จตุรพักตรพิมาน ป่าสังข์ ระดับดีเยี่ยม
20 จตุรพักตรพิมาน เมืองหงส์ ระดับดีเยี่ยม
21 จตุรพักตรพิมาน ลิ้นฟ้า ระดับดี
22 จตุรพักตรพิมาน ศรีโคตร ระดับดี
23 จตุรพักตรพิมาน หนองผือ ระดับดีเยี่ยม
24 จตุรพักตรพิมาน หัวช้าง ระดับดี
25 จตุรพักตรพิมาน อีง่อง ระดับดี
26 จังหาร จังหาร ระดับดี
27 จังหาร ดงสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
28 จังหาร ดินดำ ระดับดี
29 จังหาร ปาฝา ระดับดี
30 จังหาร ผักแว่น ระดับดี
31 จังหาร ม่วงลาด ระดับดี
32 จังหาร ยางใหญ่ ระดับดี
33 จังหาร แสนชาติ ระดับดีเยี่ยม
34 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ระดับดี
35 เชียงขวัญ บ้านเขือง ระดับดี
36 เชียงขวัญ พระเจ้า ระดับดี
37 เชียงขวัญ พระธาตุ ระดับดี
38 เชียงขวัญ พลับพลา ระดับดี
39 เชียงขวัญ หมูม้น ระดับดีเยี่ยม
40 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ระดับดี
41 ทุ่งเขาหลวง เทอดไทย ระดับดีเยี่ยม
42 ทุ่งเขาหลวง บึงงาม ระดับดี
43 ทุ่งเขาหลวง มะบ้า ระดับดีเยี่ยม
44 ทุ่งเขาหลวง เหล่า ระดับดี
45 ธวัชบุรี เขวาทุ่ง ระดับดีมาก
46 ธวัชบุรี ธงธานี ระดับดีเยี่ยม
47 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ระดับดีเยี่ยม
48 ธวัชบุรี นิเวศน์ ระดับดีมาก
49 ธวัชบุรี บึงนคร ระดับดีเยี่ยม
50 ธวัชบุรี ไพศาล ระดับดีเยี่ยม
51 ธวัชบุรี มะอึ ระดับดีเยี่ยม
52 ธวัชบุรี เมืองน้อย ระดับดี
53 ธวัชบุรี ราชธานี ระดับดี
54 ธวัชบุรี หนองไผ่ ระดับดี
55 ธวัชบุรี หนองพอก ระดับดีมาก
56 ธวัชบุรี อุ่มเม้า ระดับดี
57 ปทุมรัตต์ ขี้เหล็ก ระดับดี
58 ปทุมรัตต์ ดอกล้ำ ระดับดีเยี่ยม
59 ปทุมรัตต์ โนนสง่า ระดับดี
60 ปทุมรัตต์ โนนสวรรค์ ระดับดี
61 ปทุมรัตต์ บัวแดง ระดับดีเยี่ยม
62 ปทุมรัตต์ โพนสูง ระดับดี
63 ปทุมรัตต์ สระบัว ระดับดีเยี่ยม
64 ปทุมรัตต์ หนองแคน ระดับดีเยี่ยม
65 พนมไพร กุดน้ำใส ระดับดี
66 พนมไพร ค้อใหญ่ ระดับดี
67 พนมไพร คำไฮ ระดับดี
68 พนมไพร โคกสว่าง ระดับดีมาก
69 พนมไพร ชานุวรรณ ระดับดี
70 พนมไพร นานวล ระดับดีเยี่ยม
71 พนมไพร พนมไพร ระดับดีเยี่ยม
72 พนมไพร โพธิ์ชัย ระดับดีมาก
73 พนมไพร โพธิ์ใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
74 พนมไพร วารีสวัสดิ์ ระดับดี
75 พนมไพร สระแก้ว ระดับดี
76 พนมไพร แสนสุข ระดับดีเยี่ยม
77 พนมไพร หนองทัพไทย ระดับดี
78 โพธิ์ชัย ขามเบี้ย ระดับดีเยี่ยม
79 โพธิ์ชัย คำพอุง ระดับดี
80 โพธิ์ชัย เชียงใหม่ ระดับดีเยี่ยม
81 โพธิ์ชัย ดอนโอง ระดับดีมาก
82 โพธิ์ชัย บัวคำ ระดับดี
83 โพธิ์ชัย โพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
84 โพธิ์ชัย สะอาด ระดับดีเยี่ยม
85 โพธิ์ชัย หนองตาไก้ ระดับดีเยี่ยม
86 โพธิ์ชัย อัคคะคำ ระดับดีมาก
87 โพนทราย ท่าหาดยาว ระดับดีมาก
88 โพนทราย โพนทราย ระดับดี
89 โพนทราย ยางคำ ระดับดี
90 โพนทราย ศรีสว่าง ระดับดี
91 โพนทราย สามขา ระดับดีเยี่ยม
92 โพนทอง คำนาดี ระดับดี
93 โพนทอง โคกกกม่วง ระดับดี
94 โพนทอง โคกสูง ระดับดี
95 โพนทอง นาอุดม ระดับดีมาก
96 โพนทอง โนนชัยศรี ระดับดี
97 โพนทอง พรมสวรรค์ ระดับดี
98 โพนทอง โพธิ์ทอง ระดับดี
99 โพนทอง โพธิ์ศรีสว่าง ระดับดี
100 โพนทอง วังสามัคคี ระดับดี
101 โพนทอง แวง ระดับดี
102 โพนทอง สระนกแก้ว ระดับดี
103 โพนทอง สว่าง ระดับดี
104 โพนทอง หนองใหญ่ ระดับดี
105 โพนทอง อุ่มเม่า ระดับดี
106 เมยวดี ชมสะอาด ระดับดี
107 เมยวดี ชุมพร ระดับดี
108 เมยวดี บุ่งเลิศ ระดับดี
109 เมยวดี เมยวดี ระดับดี
110 เมืองร้อยเอ็ด ขอนแก่น ระดับดีเยี่ยม
111 เมืองร้อยเอ็ด แคนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
112 เมืองร้อยเอ็ด ดงลาน ระดับดีเยี่ยม
113 เมืองร้อยเอ็ด นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
114 เมืองร้อยเอ็ด โนนตาล ระดับดี
115 เมืองร้อยเอ็ด โนนรัง ระดับดีเยี่ยม
116 เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
117 เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร (ปอพาน) ระดับดีเยี่ยม
118 เมืองร้อยเอ็ด เมืองทอง ระดับดีเยี่ยม
119 เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง ระดับดีเยี่ยม
120 เมืองร้อยเอ็ด สะอาดสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
121 เมืองร้อยเอ็ด สีแก้ว ระดับดีเยี่ยม
122 เมืองร้อยเอ็ด หนองแก้ว ระดับดีเยี่ยม
123 เมืองร้อยเอ็ด หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
124 เมืองร้อยเอ็ด เหนือเมือง ระดับดีเยี่ยม
125 เมืองสรวง กกกุง ระดับดี
126 เมืองสรวง คูเมือง ระดับดี
127 เมืองสรวง เมืองสรวง ระดับดี
128 เมืองสรวง หนองผือ ระดับดี
129 เมืองสรวง หนองหิน ระดับดี
130 ศรีสมเด็จ บ้านบาก ระดับดีเยี่ยม
131 ศรีสมเด็จ โพธิ์ทอง ระดับดีมาก
132 ศรีสมเด็จ โพธิ์สัย ระดับดี
133 ศรีสมเด็จ เมืองเปลือย ระดับดี
134 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ระดับดี
135 ศรีสมเด็จ สวนจิก ระดับดี
136 ศรีสมเด็จ หนองแวงควง ระดับดี
137 ศรีสมเด็จ หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
138 สุวรรณภูมิ จำปาขัน ระดับดีเยี่ยม
139 สุวรรณภูมิ ช้างเผือก ระดับดีเยี่ยม
140 สุวรรณภูมิ ดอกไม้ ระดับดีมาก
141 สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา ระดับดีมาก
142 สุวรรณภูมิ ทุ่งศรีเมือง ระดับดีมาก
143 สุวรรณภูมิ ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
144 สุวรรณภูมิ นาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
145 สุวรรณภูมิ น้ำคำ ระดับดีเยี่ยม
146 สุวรรณภูมิ บ่อพันขัน ระดับดีมาก
147 สุวรรณภูมิ เมืองทุ่ง ระดับดีมาก
148 สุวรรณภูมิ สระคู ระดับดีเยี่ยม
149 สุวรรณภูมิ ห้วยหินลาด ระดับดีเยี่ยม
150 สุวรรณภูมิ หัวช้าง ระดับดีมาก
151 สุวรรณภูมิ หัวโทน ระดับดีเยี่ยม
152 สุวรรณภูมิ หินกอง ระดับดีเยี่ยม
153 เสลภูมิ กลาง ระดับดีมาก
154 เสลภูมิ เกาะแก้ว ระดับดี
155 เสลภูมิ ขวัญเมือง ระดับดีมาก
156 เสลภูมิ ขวาว ระดับดี
157 เสลภูมิ ท่าม่วง ระดับดี
158 เสลภูมิ นางาม ระดับดี
159 เสลภูมิ นาแซง ระดับดี
160 เสลภูมิ นาเมือง ระดับดี
161 เสลภูมิ นาเลิง ระดับดี
162 เสลภูมิ บึงเกลือ ระดับดีมาก
163 เสลภูมิ พรสวรรค์ ระดับดี
164 เสลภูมิ โพธิ์ทอง ระดับดี
165 เสลภูมิ ภูเงิน ระดับดี
166 เสลภูมิ เมืองไพร ระดับดี
167 เสลภูมิ วังหลวง ระดับดีเยี่ยม
168 เสลภูมิ ศรีวิลัย ระดับดี
169 เสลภูมิ หนองหลวง ระดับดี
170 เสลภูมิ เหล่าน้อย ระดับดี
171 หนองพอก กกโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
172 หนองพอก โคกสว่าง ระดับดี
173 หนองพอก ท่าสีดา ระดับดี
174 หนองพอก บึงงาม ระดับดี
175 หนองพอก ผาน้ำย้อย ระดับดี
176 หนองพอก ภูเขาทอง ระดับดี
177 หนองพอก รอบเมือง ระดับดี
178 หนองพอก หนองขุ่นใหญ่ ระดับดี
179 หนองพอก หนองพอก ระดับดี
180 หนองฮี ดูกอึ่ง ระดับดี
181 หนองฮี เด่นราษฎร์ ระดับดี
182 หนองฮี สาวแห ระดับดี
183 หนองฮี หนองฮี ระดับดี
184 อาจสามารถ ขี้เหล็ก ระดับดี
185 อาจสามารถ บ้านแจ้ง ระดับดี
186 อาจสามารถ บ้านดู่ ระดับดีเยี่ยม
187 อาจสามารถ โพนเมือง ระดับดี
188 อาจสามารถ หนองขาม ระดับดี
189 อาจสามารถ หนองบัว ระดับดี
190 อาจสามารถ หนองหมื่นถ่าน ระดับดี
191 อาจสามารถ หน่อม ระดับดี
192 อาจสามารถ โหรา ระดับดี
193 อาจสามารถ อาจสามารถ ระดับดีเยี่ยม