รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด มหาสารคาม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันทรวิชัย กุดใส้จ่อ ระดับดีเยี่ยม
2 กันทรวิชัย ขามเฒ่าพัฒนา ระดับดี
3 กันทรวิชัย ขามเรียง ระดับดีเยี่ยม
4 กันทรวิชัย เขวาใหญ่ ระดับดี
5 กันทรวิชัย คันธารราษฎร์ ระดับดี
6 กันทรวิชัย โคกพระ ระดับดีเยี่ยม
7 กันทรวิชัย ท่าขอนยาง ระดับดีเยี่ยม
8 กันทรวิชัย นาสีนวน ระดับดีเยี่ยม
9 กันทรวิชัย มะค่า ระดับดีเยี่ยม
10 กันทรวิชัย ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
11 กุดรัง กุดรัง ระดับดี
12 กุดรัง นาโพธิ์ ระดับดี
13 กุดรัง เลิงแฝก ระดับดี
14 กุดรัง หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
15 กุดรัง ห้วยเตย ระดับดีเยี่ยม
16 แกดำ แกดำ ระดับดีเยี่ยม
17 แกดำ โนนภิบาล ระดับดีเยี่ยม
18 แกดำ มิตรภาพ ระดับดีเยี่ยม
19 แกดำ วังแสง ระดับดีเยี่ยม
20 แกดำ หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
21 โกสุมพิสัย แก้งแก ไม่ผ่านเกณฑ์
22 โกสุมพิสัย เขวาไร่ ระดับดี
23 โกสุมพิสัย เขื่อน ระดับดี
24 โกสุมพิสัย ดอนกลาง ระดับดี
25 โกสุมพิสัย แพง ระดับดีเยี่ยม
26 โกสุมพิสัย โพนงาม ระดับดีมาก
27 โกสุมพิสัย ยางท่าแจ้ง ระดับดี
28 โกสุมพิสัย ยางน้อย ระดับดีเยี่ยม
29 โกสุมพิสัย เลิงใต้ ระดับดีมาก
30 โกสุมพิสัย วังยาว ระดับดี
31 โกสุมพิสัย หนองกุงสวรรค์ ระดับดี
32 โกสุมพิสัย หนองบอน ระดับดี
33 โกสุมพิสัย หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
34 โกสุมพิสัย หนองเหล็ก ระดับดี
35 โกสุมพิสัย หัวขวาง ระดับดีเยี่ยม
36 โกสุมพิสัย เหล่า ระดับดี
37 โกสุมพิสัย แห่ใต้ ระดับดีเยี่ยม
38 ชื่นชม กุดปลาดุก ระดับดีเยี่ยม
39 ชื่นชม ชื่นชม ระดับดีมาก
40 ชื่นชม หนองกุง ระดับดีมาก
41 ชื่นชม เหล่าดอกไม้ ระดับดีเยี่ยม
42 เชียงยืน กู่ทอง ระดับดี
43 เชียงยืน เชียงยืน ระดับดีเยี่ยม
44 เชียงยืน ดอนเงิน ระดับดี
45 เชียงยืน นาทอง ระดับดีเยี่ยม
46 เชียงยืน โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
47 เชียงยืน เสือเฒ่า ระดับดีเยี่ยม
48 เชียงยืน หนองซอน ระดับดี
49 เชียงยืน เหล่าบัวบาน ระดับดี
50 นาเชือก เขวาไร่ ระดับดีมาก
51 นาเชือก นาเชือก ระดับดีเยี่ยม
52 นาเชือก ปอพาน ระดับดีเยี่ยม
53 นาเชือก สันป่าตอง ระดับดีเยี่ยม
54 นาเชือก สำโรง ระดับดีเยี่ยม
55 นาเชือก หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
56 นาเชือก หนองแดง ระดับดีเยี่ยม
57 นาเชือก หนองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
58 นาเชือก หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
59 นาเชือก หนองเรือ ระดับดีเยี่ยม
60 นาดูน กู่สันตรัตน์ ระดับดีเยี่ยม
61 นาดูน ดงดวน ระดับดีมาก
62 นาดูน ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
63 นาดูน ดงยาง ระดับดีเยี่ยม
64 นาดูน นาดูน ระดับดีเยี่ยม
65 นาดูน พระธาตุ ระดับดีเยี่ยม
66 นาดูน หนองคู ระดับดี
67 นาดูน หนองไผ่ ระดับดีมาก
68 นาดูน หัวดง ระดับดีมาก
69 บรบือ กำพี้ ระดับดีมาก
70 บรบือ ดอนงัว ระดับดีมาก
71 บรบือ โนนแดง ระดับดีเยี่ยม
72 บรบือ โนนราษี ระดับดีเยี่ยม
73 บรบือ บรบือ ระดับดี
74 บรบือ บ่อใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
75 บรบือ บัวมาศ ระดับดี
76 บรบือ ยาง ระดับดีมาก
77 บรบือ วังไชย ระดับดีเยี่ยม
78 บรบือ วังใหม่ ระดับดี
79 บรบือ หนองโก ระดับดีเยี่ยม
80 บรบือ หนองคูขาด ระดับดี
81 บรบือ หนองจิก ระดับดีเยี่ยม
82 บรบือ หนองม่วง ระดับดี
83 บรบือ หนองสิม ระดับดี
84 พยัคฆภูมิพิสัย ก้ามปู ระดับดีเยี่ยม
85 พยัคฆภูมิพิสัย นาสีนวล ระดับดี
86 พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน ระดับดี
87 พยัคฆภูมิพิสัย ภารแอ่น ระดับดี
88 พยัคฆภูมิพิสัย เม็กดำ ระดับดี
89 พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเตา ระดับดีเยี่ยม
90 พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือ ระดับดีเยี่ยม
91 พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์เจริญ ระดับดีเยี่ยม
92 พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์พัฒนา ระดับดี
93 พยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก ระดับดี
94 พยัคฆภูมิพิสัย เวียงชัย ระดับดี
95 พยัคฆภูมิพิสัย เวียงสะอาด ระดับดี
96 พยัคฆภูมิพิสัย หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
97 พยัคฆภูมิพิสัย หนองบัวแก้ว ระดับดีเยี่ยม
98 เมืองมหาสารคาม เกิ้ง ระดับดี
99 เมืองมหาสารคาม แก่งเลิงจาน ระดับดีเยี่ยม
100 เมืองมหาสารคาม เขวา ระดับดีเยี่ยม
101 เมืองมหาสารคาม โคกก่อ ระดับดีเยี่ยม
102 เมืองมหาสารคาม ดอนหว่าน ระดับดีเยี่ยม
103 เมืองมหาสารคาม ตลาด ระดับดีมาก
104 เมืองมหาสารคาม ท่าตูม ระดับดี
105 เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน ระดับดีเยี่ยม
106 เมืองมหาสารคาม บัวค้อ ระดับดีมาก
107 เมืองมหาสารคาม ลาดพัฒนา ระดับดีมาก
108 เมืองมหาสารคาม แวงน่าง ระดับดี
109 เมืองมหาสารคาม หนองโน ระดับดีเยี่ยม
110 เมืองมหาสารคาม หนองปลิง ระดับดีเยี่ยม
111 เมืองมหาสารคาม ห้วยแอ่ง ระดับดีเยี่ยม
112 ยางสีสุราช ดงเมือง ระดับดี
113 ยางสีสุราช นาภู ระดับดีเยี่ยม
114 ยางสีสุราช บ้านกู่ ระดับดีเยี่ยม
115 ยางสีสุราช ยางสีสุราช ระดับดีเยี่ยม
116 ยางสีสุราช แวงดง ระดับดี
117 ยางสีสุราช สร้างแซ่ง ระดับดีมาก
118 ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ระดับดีเยี่ยม
119 วาปีปทุม ขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
120 วาปีปทุม แคน ระดับดีมาก
121 วาปีปทุม โคกสีทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
122 วาปีปทุม งัวบา ระดับดีเยี่ยม
123 วาปีปทุม ดงใหญ่ ระดับดี
124 วาปีปทุม นาข่า ระดับดีเยี่ยม
125 วาปีปทุม บ้านหวาย ระดับดี
126 วาปีปทุม ประชาพัฒนา ระดับดีมาก
127 วาปีปทุม โพธิ์ชัย ระดับดี
128 วาปีปทุม เสือโก้ก ระดับดีเยี่ยม
129 วาปีปทุม หนองทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
130 วาปีปทุม หนองแสง ระดับดี
131 วาปีปทุม หนองแสน ไม่ผ่านเกณฑ์
132 วาปีปทุม หนองไฮ ระดับดีเยี่ยม
133 วาปีปทุม หัวเรือ ระดับดีเยี่ยม