รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด หนองคาย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าบ่อ กองนาง ระดับดีเยี่ยม
2 ท่าบ่อ โคกคอน ระดับดีเยี่ยม
3 ท่าบ่อ ท่าบ่อ ระดับดีเยี่ยม
4 ท่าบ่อ นาข่า ระดับดีเยี่ยม
5 ท่าบ่อ น้ำโมง ระดับดีเยี่ยม
6 ท่าบ่อ บ้านเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
7 ท่าบ่อ บ้านถ่อน ระดับดีเยี่ยม
8 ท่าบ่อ บ้านว่าน ระดับดีเยี่ยม
9 ท่าบ่อ โพนสา ระดับดีเยี่ยม
10 ท่าบ่อ หนองนาง ระดับดีเยี่ยม
11 เฝ้าไร่ นาดี ระดับดีมาก
12 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ ระดับดีเยี่ยม
13 เฝ้าไร่ วังหลวง ระดับดีมาก
14 เฝ้าไร่ หนองหลวง ระดับดีเยี่ยม
15 เฝ้าไร่ อุดมพร ระดับดีมาก
16 โพธิ์ตาก ด่านศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
17 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก ระดับดีเยี่ยม
18 โพธิ์ตาก โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
19 โพนพิสัย กุดบง ระดับดีเยี่ยม
20 โพนพิสัย จุมพล ระดับดีเยี่ยม
21 โพนพิสัย ชุมช้าง ระดับดีเยี่ยม
22 โพนพิสัย เซิม ระดับดีเยี่ยม
23 โพนพิสัย ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
24 โพนพิสัย นาหนัง ระดับดีเยี่ยม
25 โพนพิสัย บ้านผือ ระดับดีเยี่ยม
26 โพนพิสัย บ้านโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
27 โพนพิสัย วัดหลวง ระดับดีเยี่ยม
28 โพนพิสัย สร้างนางขาว ระดับดีเยี่ยม
29 โพนพิสัย เหล่าต่างคำ ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองหนองคาย กวนวัน ระดับดีมาก
31 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน ระดับดีเยี่ยม
32 เมืองหนองคาย ในเมือง ระดับดีมาก
33 เมืองหนองคาย บ้านเดื่อ ระดับดีมาก
34 เมืองหนองคาย ปะโค ระดับดีเยี่ยม
35 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองหนองคาย โพธิ์ชัย ระดับพัฒนา
37 เมืองหนองคาย โพนสว่าง ระดับดีมาก
38 เมืองหนองคาย มีชัย ระดับดีเยี่ยม
39 เมืองหนองคาย เมืองหมี ระดับดีมาก
40 เมืองหนองคาย วัดธาตุ ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองหนองคาย เวียงคุก ระดับดีมาก
42 เมืองหนองคาย สีกาย ระดับดีเยี่ยม
43 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองหนองคาย หาดคำ ระดับดีมาก
45 เมืองหนองคาย หินโงม ระดับดีมาก
46 รัตนวาปี นาทับไฮ ระดับดีมาก
47 รัตนวาปี บ้านต้อน ระดับดีเยี่ยม
48 รัตนวาปี พระบาทนาสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
49 รัตนวาปี โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
50 รัตนวาปี รัตนวาปี ระดับดีเยี่ยม
51 ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ ระดับดีมาก
52 ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท ระดับดีเยี่ยม
53 ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ระดับดีมาก
54 ศรีเชียงใหม่ หนองปลาปาก ระดับดีเยี่ยม
55 สระใคร คอกช้าง ระดับดีมาก
56 สระใคร บ้านฝาง ระดับดีเยี่ยม
57 สระใคร สระใคร ระดับดีเยี่ยม
58 สังคม แก้งไก่ ระดับดีเยี่ยม
59 สังคม นางิ้ว ระดับดีเยี่ยม
60 สังคม บ้านม่วง ระดับดีเยี่ยม
61 สังคม ผาตั้ง ระดับดีเยี่ยม
62 สังคม สังคม ระดับดีเยี่ยม