รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด เลย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เชียงคาน เขาแก้ว ระดับดีเยี่ยม
2 เชียงคาน จอมศรี ระดับดีมาก
3 เชียงคาน เชียงคาน ระดับดีเยี่ยม
4 เชียงคาน ธาตุ ระดับดีเยี่ยม
5 เชียงคาน นาซ่าว ระดับดีเยี่ยม
6 เชียงคาน บุฮม ระดับดีเยี่ยม
7 เชียงคาน ปากตม ระดับดีเยี่ยม
8 เชียงคาน หาดทรายขาว ระดับดีเยี่ยม
9 ด่านซ้าย กกสะทอน ระดับดีเยี่ยม
10 ด่านซ้าย โคกงาม ระดับดี
11 ด่านซ้าย ด่านซ้าย ระดับดี
12 ด่านซ้าย นาดี ระดับดี
13 ด่านซ้าย นาหอ ระดับดีเยี่ยม
14 ด่านซ้าย ปากหมัน ระดับดีเยี่ยม
15 ด่านซ้าย โป่ง ระดับดีเยี่ยม
16 ด่านซ้าย โพนสูง ระดับดีเยี่ยม
17 ด่านซ้าย วังยาว ระดับดี
18 ด่านซ้าย อิปุ่ม ระดับดีเยี่ยม
19 ท่าลี่ โคกใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
20 ท่าลี่ ท่าลี่ ระดับดีมาก
21 ท่าลี่ น้ำแคม ระดับดีมาก
22 ท่าลี่ น้ำทูน ระดับพัฒนา
23 ท่าลี่ หนองผือ ระดับดีเยี่ยม
24 ท่าลี่ อาฮี ระดับดีมาก
25 นาด้วง ท่าสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
26 นาด้วง ท่าสะอาด ระดับดี
27 นาด้วง นาด้วง ระดับดีมาก
28 นาด้วง นาดอกคำ ไม่ผ่านเกณฑ์
29 นาแห้ว นาพึง ระดับพื้นฐาน
30 นาแห้ว นามาลา ระดับดี
31 นาแห้ว นาแห้ว ระดับดี
32 นาแห้ว แสงภา ระดับดี
33 นาแห้ว เหล่ากอหก ระดับพัฒนา
34 ปากชม ชมเจริญ ระดับดีมาก
35 ปากชม เชียงกลม ระดับดีมาก
36 ปากชม ปากชม ระดับดีเยี่ยม
37 ปากชม ห้วยบ่อซืน ระดับดีเยี่ยม
38 ปากชม ห้วยพิชัย ระดับดีมาก
39 ปากชม หาดคัมภีร์ ระดับดี
40 ผาขาว ท่าช้างคล้อง ระดับดีมาก
41 ผาขาว โนนปอแดง ระดับดีมาก
42 ผาขาว โนนป่าซาง ระดับดีเยี่ยม
43 ผาขาว บ้านเพิ่ม ระดับดีเยี่ยม
44 ผาขาว ผาขาว ระดับดี
45 ภูกระดึง ผานกเค้า ระดับดีเยี่ยม
46 ภูกระดึง ภูกระดึง ระดับดีเยี่ยม
47 ภูกระดึง ศรีฐาน ระดับพัฒนา
48 ภูกระดึง ห้วยส้ม ระดับดีมาก
49 ภูเรือ ท่าศาลา ระดับดี
50 ภูเรือ ปลาบ่า ระดับดี
51 ภูเรือ ร่องจิก ระดับดีมาก
52 ภูเรือ ลาดค่าง ระดับดีมาก
53 ภูเรือ สานตม ระดับดี
54 ภูเรือ หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
55 ภูหลวง แก่งศรีภูมิ ระดับดี
56 ภูหลวง ภูหอ ระดับดีเยี่ยม
57 ภูหลวง เลยวังไสย์ ระดับดี
58 ภูหลวง หนองคัน ระดับดีเยี่ยม
59 ภูหลวง ห้วยสีเสียด ระดับดี
60 เมืองเลย กกดู่ ระดับพัฒนา
61 เมืองเลย กกทอง ระดับดี
62 เมืองเลย กุดป่อง ระดับดีเยี่ยม
63 เมืองเลย ชัยพฤกษ์ ระดับดีมาก
64 เมืองเลย นาแขม ระดับดีมาก
65 เมืองเลย นาดินดำ ระดับดี
66 เมืองเลย นาโป่ง ระดับดีเยี่ยม
67 เมืองเลย นาอ้อ ระดับดี
68 เมืองเลย นาอาน ระดับดี
69 เมืองเลย น้ำสวย ไม่ผ่านเกณฑ์
70 เมืองเลย น้ำหมาน ระดับดี
71 เมืองเลย เมือง ระดับดีเยี่ยม
72 เมืองเลย ศรีสองรัก ระดับพัฒนา
73 เมืองเลย เสี้ยว ระดับดีมาก
74 วังสะพุง เขาหลวง ระดับพื้นฐาน
75 วังสะพุง โคกขมิ้น ระดับดี
76 วังสะพุง ทรายขาว ระดับดีมาก
77 วังสะพุง ปากปวน ระดับดีเยี่ยม
78 วังสะพุง ผาน้อย ระดับดีเยี่ยม
79 วังสะพุง ผาบิ้ง ระดับดีเยี่ยม
80 วังสะพุง วังสะพุง ระดับดีเยี่ยม
81 วังสะพุง ศรีสงคราม ระดับดีเยี่ยม
82 วังสะพุง หนองงิ้ว ระดับดีมาก
83 วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง ระดับดีเยี่ยม
84 หนองหิน ตาดข่า ระดับดีเยี่ยม
85 หนองหิน ปวนพุ ระดับดีเยี่ยม
86 หนองหิน หนองหิน ระดับดีมาก
87 เอราวัณ ทรัพย์ไพวัลย์ ระดับดีเยี่ยม
88 เอราวัณ ผาสามยอด ระดับพัฒนา
89 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง ระดับดีเยี่ยม
90 เอราวัณ เอราวัณ ระดับดีเยี่ยม