รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด อุดรธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดจับ กุดจับ ระดับดีเยี่ยม
2 กุดจับ ขอนยูง ระดับดี
3 กุดจับ เชียงเพ็ง ระดับดีมาก
4 กุดจับ ตาลเลียน ระดับดี
5 กุดจับ ปะโค ระดับดีเยี่ยม
6 กุดจับ เมืองเพีย ระดับดีมาก
7 กุดจับ สร้างก่อ ระดับดี
8 กุมภวาปี กุมภวาปี ระดับดีเยี่ยม
9 กุมภวาปี เชียงแหว ระดับดีเยี่ยม
10 กุมภวาปี แชแล ระดับดี
11 กุมภวาปี ตูมใต้ ระดับดี
12 กุมภวาปี ท่าลี่ ระดับดีเยี่ยม
13 กุมภวาปี ปะโค ระดับดี
14 กุมภวาปี ผาสุก ระดับดีเยี่ยม
15 กุมภวาปี พันดอน ระดับดีเยี่ยม
16 กุมภวาปี เวียงคำ ระดับดีเยี่ยม
17 กุมภวาปี สีออ ระดับดีมาก
18 กุมภวาปี เสอเพลอ ระดับดีเยี่ยม
19 กุมภวาปี หนองหว้า ระดับดีมาก
20 กุมภวาปี ห้วยเกิ้ง ระดับพัฒนา
21 กู่แก้ว คอนสาย ระดับดีมาก
22 กู่แก้ว ค้อใหญ่ ระดับดีมาก
23 กู่แก้ว โนนทองอินทร์ ระดับดีมาก
24 กู่แก้ว บ้านจีต ระดับดีมาก
25 ไชยวาน คำเลาะ ระดับดีเยี่ยม
26 ไชยวาน ไชยวาน ระดับดีเยี่ยม
27 ไชยวาน โพนสูง ระดับดี
28 ไชยวาน หนองหลัก ระดับดีมาก
29 ทุ่งฝน ทุ่งฝน ระดับดีมาก
30 ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ ระดับดีมาก
31 ทุ่งฝน นาชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
32 ทุ่งฝน นาทม ระดับดีมาก
33 นายูง นาแค ระดับดีเยี่ยม
34 นายูง นายูง ระดับดีเยี่ยม
35 นายูง โนนทอง ระดับดีเยี่ยม
36 นายูง บ้านก้อง ระดับดีเยี่ยม
37 น้ำโสม นางัว ไม่ผ่านเกณฑ์
38 น้ำโสม น้ำโสม ระดับดี
39 น้ำโสม บ้านหยวก ระดับดีมาก
40 น้ำโสม ศรีสำราญ ระดับดีมาก
41 น้ำโสม สามัคคี ระดับดีมาก
42 น้ำโสม โสมเยี่ยม ระดับดีมาก
43 น้ำโสม หนองแวง ระดับดี
44 โนนสะอาด โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
45 โนนสะอาด ทมนางาม ระดับดีเยี่ยม
46 โนนสะอาด โนนสะอาด ระดับดี
47 โนนสะอาด บุ่งแก้ว ระดับดีเยี่ยม
48 โนนสะอาด โพธิ์ศรีสำราญ ระดับดีเยี่ยม
49 โนนสะอาด หนองกุงศรี ระดับดีเยี่ยม
50 บ้านดุง ดงเย็น ระดับดี
51 บ้านดุง ถ่อนนาลับ ระดับดี
52 บ้านดุง นาคำ ระดับดีมาก
53 บ้านดุง นาไหม ระดับดี
54 บ้านดุง บ้านจันทน์ ระดับดี
55 บ้านดุง บ้านชัย ระดับดี
56 บ้านดุง บ้านดุง ระดับดี
57 บ้านดุง บ้านตาด ระดับดี
58 บ้านดุง บ้านม่วง ระดับดี
59 บ้านดุง โพนสูง ระดับดีเยี่ยม
60 บ้านดุง วังทอง ระดับดี
61 บ้านดุง ศรีสุทโธ ระดับดีมาก
62 บ้านดุง อ้อมกอ ระดับดี
63 บ้านผือ กลางใหญ่ ระดับดี
64 บ้านผือ ข้าวสาร ระดับพัฒนา
65 บ้านผือ เขือน้ำ ระดับดี
66 บ้านผือ คำด้วง ระดับพัฒนา
67 บ้านผือ คำบง ระดับดีมาก
68 บ้านผือ จำปาโมง ระดับดีมาก
69 บ้านผือ โนนทอง ระดับดีมาก
70 บ้านผือ บ้านค้อ ระดับดีเยี่ยม
71 บ้านผือ บ้านผือ ระดับดีมาก
72 บ้านผือ เมืองพาน ระดับดี
73 บ้านผือ หนองแวง ระดับดี
74 บ้านผือ หนองหัวคู ระดับดี
75 บ้านผือ หายโศก ระดับดี
76 ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ระดับดี
77 ประจักษ์ศิลปาคม ห้วยสามพาด ระดับดี
78 ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน ระดับดีเยี่ยม
79 พิบูลย์รักษ์ ดอนกลอย ระดับดีมาก
80 พิบูลย์รักษ์ นาทราย ระดับดีเยี่ยม
81 พิบูลย์รักษ์ บ้านแดง ระดับดีมาก
82 เพ็ญ โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
83 เพ็ญ จอมศรี ระดับดีเยี่ยม
84 เพ็ญ เชียงหวาง ระดับดีเยี่ยม
85 เพ็ญ เตาไห ระดับดีมาก
86 เพ็ญ นาบัว ระดับดีเยี่ยม
87 เพ็ญ นาพู่ ไม่ผ่านเกณฑ์
88 เพ็ญ บ้านธาตุ ระดับดีเยี่ยม
89 เพ็ญ บ้านเหล่า ระดับดีเยี่ยม
90 เพ็ญ เพ็ญ ระดับดีเยี่ยม
91 เพ็ญ สร้างแป้น ระดับดีเยี่ยม
92 เพ็ญ สุมเส้า ระดับดีเยี่ยม
93 เมืองอุดรธานี กุดสระ ระดับดีมาก
94 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด ระดับดี
95 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ ระดับดีเยี่ยม
96 เมืองอุดรธานี เชียงยืน ระดับดีเยี่ยม
97 เมืองอุดรธานี นากว้าง ระดับดีมาก
98 เมืองอุดรธานี นาข่า ระดับดีมาก
99 เมืองอุดรธานี นาดี ระดับดีมาก
100 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ ระดับดี
101 เมืองอุดรธานี โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
102 เมืองอุดรธานี บ้านขาว ระดับพัฒนา
103 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น ระดับดี
104 เมืองอุดรธานี บ้านตาด ระดับพัฒนา
105 เมืองอุดรธานี บ้านเลื่อม ระดับดีเยี่ยม
106 เมืองอุดรธานี สามพร้าว ระดับพัฒนา
107 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง ระดับดีเยี่ยม
108 เมืองอุดรธานี หนองนาคำ ระดับดีเยี่ยม
109 เมืองอุดรธานี หนองบัว ระดับดี
110 เมืองอุดรธานี หนองไผ่ ระดับดี
111 เมืองอุดรธานี หนองไฮ ระดับดีมาก
112 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง ระดับพัฒนา
113 เมืองอุดรธานี หมูม่น ระดับดีมาก
114 วังสามหมอ คำโคกสูง ระดับดี
115 วังสามหมอ บะยาว ระดับดีมาก
116 วังสามหมอ ผาสุก ระดับดีเยี่ยม
117 วังสามหมอ วังสามหมอ ระดับดีมาก
118 วังสามหมอ หนองกุงทับม้า ระดับดีเยี่ยม
119 วังสามหมอ หนองหญ้าไซ ระดับดีเยี่ยม
120 ศรีธาตุ จำปี ระดับดี
121 ศรีธาตุ ตาดทอง ระดับดีมาก
122 ศรีธาตุ นายูง ระดับดี
123 ศรีธาตุ บ้านโปร่ง ระดับดีมาก
124 ศรีธาตุ ศรีธาตุ ระดับดี
125 ศรีธาตุ หนองนกเขียน ระดับดีมาก
126 ศรีธาตุ หัวนาคำ ระดับดี
127 สร้างคอม เชียงดา ระดับดีเยี่ยม
128 สร้างคอม นาสะอาด ระดับดีเยี่ยม
129 สร้างคอม บ้านโคก ระดับดีมาก
130 สร้างคอม บ้านยวด ระดับดีเยี่ยม
131 สร้างคอม บ้านหินโงม ระดับดีมาก
132 สร้างคอม สร้างคอม ระดับดีเยี่ยม
133 หนองวัวซอ กุดหมากไฟ ระดับดีมาก
134 หนองวัวซอ น้ำพ่น ระดับดีเยี่ยม
135 หนองวัวซอ โนนหวาย ระดับดีเยี่ยม
136 หนองวัวซอ หนองบัวบาน ระดับดีเยี่ยม
137 หนองวัวซอ หนองวัวซอ ระดับพัฒนา
138 หนองวัวซอ หนองอ้อ ระดับดีเยี่ยม
139 หนองวัวซอ หมากหญ้า ระดับดีเยี่ยม
140 หนองวัวซอ อูบมุง ระดับดีเยี่ยม
141 หนองแสง ทับกุง ระดับพื้นฐาน
142 หนองแสง นาดี ระดับดี
143 หนองแสง แสงสว่าง ระดับดีมาก
144 หนองแสง หนองแสง ระดับดี
145 หนองหาน ดอนหายโศก ระดับดี
146 หนองหาน บ้านเชียง ระดับดีเยี่ยม
147 หนองหาน บ้านยา ระดับดีเยี่ยม
148 หนองหาน ผักตบ ระดับดีมาก
149 หนองหาน พังงู ระดับพื้นฐาน
150 หนองหาน โพนงาม ระดับดี
151 หนองหาน สร้อยพร้าว ระดับดีเยี่ยม
152 หนองหาน สะแบง ระดับดี
153 หนองหาน หนองไผ่ ระดับดี
154 หนองหาน หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
155 หนองหาน หนองสระปลา ระดับดี
156 หนองหาน หนองหาน ระดับดี