รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ขอนแก่น
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระนวน ดูนสาด ระดับดี
2 กระนวน น้ำอ้อม ระดับดี
3 กระนวน บ้านฝาง ระดับดีเยี่ยม
4 กระนวน หนองกุงใหญ่ ระดับดี
5 กระนวน หนองโก ระดับพื้นฐาน
6 กระนวน หนองโน ระดับดีเยี่ยม
7 กระนวน ห้วยโจด ระดับดี
8 กระนวน ห้วยยาง ระดับดี
9 กระนวน หัวนาคำ ระดับดีเยี่ยม
10 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ระดับดี
11 เขาสวนกวาง คำม่วง ระดับดี
12 เขาสวนกวาง ดงเมืองแอม ระดับดีเยี่ยม
13 เขาสวนกวาง นางิ้ว ระดับดี
14 เขาสวนกวาง โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
15 โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
16 โคกโพธิ์ไชย นาแพง ระดับดีเยี่ยม
17 โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก ระดับดีเยี่ยม
18 โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย ระดับดีเยี่ยม
19 ชนบท กุดเพียขอม ไม่ผ่านเกณฑ์
20 ชนบท ชนบท ระดับดีเยี่ยม
21 ชนบท โนนพะยอม ระดับดีเยี่ยม
22 ชนบท บ้านแท่น ระดับดี
23 ชนบท ปอแดง ระดับดีเยี่ยม
24 ชนบท วังแสง ระดับดี
25 ชนบท ศรีบุญเรือง ระดับดีเยี่ยม
26 ชนบท ห้วยแก ระดับดี
27 ชุมแพ ขัวเรียง ระดับดี
28 ชุมแพ ชุมแพ ระดับดี
29 ชุมแพ ไชยสอ ระดับดี
30 ชุมแพ นาเพียง ระดับดี
31 ชุมแพ นาหนองทุ่ม ระดับดีมาก
32 ชุมแพ โนนสะอาด ระดับดี
33 ชุมแพ โนนหัน ระดับดี
34 ชุมแพ โนนอุดม ระดับดีเยี่ยม
35 ชุมแพ วังหินลาด ระดับดีเยี่ยม
36 ชุมแพ หนองเขียด ระดับดีเยี่ยม
37 ชุมแพ หนองไผ่ ระดับดี
38 ชุมแพ หนองเสาเล้า ระดับดี
39 ซำสูง กระนวน ระดับดีเยี่ยม
40 ซำสูง คำแมด ระดับดี
41 ซำสูง คูคำ ระดับดีเยี่ยม
42 ซำสูง บ้านโนน ระดับดีเยี่ยม
43 ซำสูง ห้วยเตย ระดับดีมาก
44 น้ำพอง กุดน้ำใส ระดับดี
45 น้ำพอง ทรายมูล ระดับดี
46 น้ำพอง ท่ากระเสริม ระดับดี
47 น้ำพอง น้ำพอง ระดับดี
48 น้ำพอง บัวเงิน ระดับดี
49 น้ำพอง บัวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
50 น้ำพอง บ้านขาม ระดับดีเยี่ยม
51 น้ำพอง พังทุย ระดับดี
52 น้ำพอง ม่วงหวาน ระดับดีเยี่ยม
53 น้ำพอง วังชัย ระดับดี
54 น้ำพอง สะอาด ระดับดี
55 น้ำพอง หนองกุง ระดับดี
56 โนนศิลา โนนแดง ระดับดี
57 โนนศิลา โนนศิลา ระดับดี
58 โนนศิลา บ้านหัน ระดับดีเยี่ยม
59 โนนศิลา เปือยใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
60 โนนศิลา หนองปลาหมอ ระดับดี
61 บ้านไผ่ แคนเหนือ ระดับดี
62 บ้านไผ่ ในเมือง ระดับพื้นฐาน
63 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ระดับดี
64 บ้านไผ่ บ้านลาน ระดับดีเยี่ยม
65 บ้านไผ่ ป่าปอ ระดับดี
66 บ้านไผ่ ภูเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
67 บ้านไผ่ เมืองเฟีย ระดับดีเยี่ยม
68 บ้านไผ่ หนองน้ำใส ระดับดีเยี่ยม
69 บ้านไผ่ หัวหนอง ระดับดี
70 บ้านไผ่ หินตั้ง ระดับดี
71 บ้านฝาง โคกงาม ระดับดีมาก
72 บ้านฝาง โนนฆ้อง ระดับดีเยี่ยม
73 บ้านฝาง บ้านฝาง ระดับดีเยี่ยม
74 บ้านฝาง บ้านเหล่า ระดับดีมาก
75 บ้านฝาง ป่ามะนาว ระดับดีมาก
76 บ้านฝาง ป่าหวายนั่ง ระดับดีเยี่ยม
77 บ้านฝาง หนองบัว ระดับดีมาก
78 บ้านแฮด โคกสำราญ ระดับดี
79 บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
80 บ้านแฮด บ้านแฮด ระดับดีเยี่ยม
81 บ้านแฮด หนองแซง ระดับดีเยี่ยม
82 เปือยน้อย ขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
83 เปือยน้อย เปือยน้อย ระดับดีเยี่ยม
84 เปือยน้อย วังม่วง ระดับดีเยี่ยม
85 เปือยน้อย สระแก้ว ระดับดีเยี่ยม
86 พระยืน ขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
87 พระยืน บ้านโต้น ระดับดีมาก
88 พระยืน พระบุ ระดับดีเยี่ยม
89 พระยืน พระยืน ระดับดีเยี่ยม
90 พระยืน หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
91 พล เก่างิ้ว ระดับดี
92 พล โคกสง่า ระดับดีเยี่ยม
93 พล โจดหนองแก ระดับดี
94 พล โนนข่า ระดับดีมาก
95 พล เพ็กใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
96 พล เมืองพล ระดับดี
97 พล ลอมคอม ระดับดีมาก
98 พล โสกนกเต็น ระดับดี
99 พล หนองมะเขือ ระดับดี
100 พล หนองแวงนางเบ้า ระดับดีมาก
101 พล หนองแวงโสกพระ ระดับดี
102 พล หัวทุ่ง ระดับดีมาก
103 ภูผาม่าน นาฝาย ระดับดีเยี่ยม
104 ภูผาม่าน โนนคอม ระดับดีเยี่ยม
105 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ระดับดี
106 ภูผาม่าน วังสวาบ ระดับดี
107 ภูผาม่าน ห้วยม่วง ระดับดีเยี่ยม
108 ภูเวียง กุดขอนแก่น ระดับดี
109 ภูเวียง ดินดำ ระดับดีเยี่ยม
110 ภูเวียง ทุ่งชมพู ระดับดี
111 ภูเวียง นาชุมแสง ระดับดี
112 ภูเวียง นาหว้า ระดับดีเยี่ยม
113 ภูเวียง บ้านเรือ ระดับดีเยี่ยม
114 ภูเวียง ภูเวียง ระดับดี
115 ภูเวียง สงเปือย ระดับดีเยี่ยม
116 ภูเวียง หนองกุงเซิน ระดับดีเยี่ยม
117 ภูเวียง หนองกุงธนสาร ระดับดีเยี่ยม
118 ภูเวียง หว้าทอง ระดับดี
119 มัญจาคีรี กุดเค้า ระดับดีเยี่ยม
120 มัญจาคีรี คำแคน ระดับดีเยี่ยม
121 มัญจาคีรี ท่าศาลา ระดับดีเยี่ยม
122 มัญจาคีรี นาข่า ระดับดีเยี่ยม
123 มัญจาคีรี นางาม ระดับดีเยี่ยม
124 มัญจาคีรี โพนเพ็ก ระดับดีเยี่ยม
125 มัญจาคีรี สวนหม่อน ระดับดีเยี่ยม
126 มัญจาคีรี หนองแปน ระดับดีเยี่ยม
127 เมืองขอนแก่น โคกสี ระดับดี
128 เมืองขอนแก่น ดอนช้าง ระดับดีมาก
129 เมืองขอนแก่น ดอนหัน ระดับดีมาก
130 เมืองขอนแก่น แดงใหญ่ ระดับดี
131 เมืองขอนแก่น ท่าพระ ระดับดี
132 เมืองขอนแก่น โนนท่อน ระดับดี
133 เมืองขอนแก่น ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
134 เมืองขอนแก่น บ้านค้อ ระดับดี
135 เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
136 เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด ระดับดี
137 เมืองขอนแก่น บ้านหว้า ระดับดีเยี่ยม
138 เมืองขอนแก่น บึงเนียม ระดับดี
139 เมืองขอนแก่น พระลับ ระดับดีเยี่ยม
140 เมืองขอนแก่น เมืองเก่า ระดับดี
141 เมืองขอนแก่น ศิลา ระดับดีเยี่ยม
142 เมืองขอนแก่น สาวะถี ระดับดี
143 เมืองขอนแก่น สำราญ ระดับดี
144 เมืองขอนแก่น หนองตูม ระดับดีเยี่ยม
145 เวียงเก่า เขาน้อย ระดับดีเยี่ยม
146 เวียงเก่า ในเมือง ระดับดี
147 เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
148 แวงน้อย ก้านเหลือง ระดับดีเยี่ยม
149 แวงน้อย ทางขวาง ระดับดี
150 แวงน้อย ท่านางแนว ระดับดีเยี่ยม
151 แวงน้อย ท่าวัด ระดับดีเยี่ยม
152 แวงน้อย ละหานนา ระดับดีเยี่ยม
153 แวงน้อย แวงน้อย ระดับดีเยี่ยม
154 แวงใหญ่ คอนฉิม ระดับดีเยี่ยม
155 แวงใหญ่ โนนทอง ระดับดี
156 แวงใหญ่ โนนสะอาด ระดับดี
157 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
158 แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง ระดับดีเยี่ยม
159 สีชมพู ซำยาง ระดับดี
160 สีชมพู ดงลาน ระดับดีเยี่ยม
161 สีชมพู นาจาน ระดับดีเยี่ยม
162 สีชมพู บริบูรณ์ ระดับดี
163 สีชมพู บ้านใหม่ ระดับดี
164 สีชมพู ภูห่าน ระดับดี
165 สีชมพู วังเพิ่ม ระดับดี
166 สีชมพู ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
167 สีชมพู สีชมพู ระดับดีเยี่ยม
168 สีชมพู หนองแดง ระดับดี
169 หนองนาคำ กุดธาตุ ระดับดีเยี่ยม
170 หนองนาคำ ขนวน ระดับดีเยี่ยม
171 หนองนาคำ บ้านโคก ระดับดี
172 หนองเรือ กุดกว้าง ระดับดีเยี่ยม
173 หนองเรือ จระเข้ ระดับดี
174 หนองเรือ โนนทอง ระดับดี
175 หนองเรือ โนนทัน ระดับดีมาก
176 หนองเรือ โนนสะอาด ระดับดี
177 หนองเรือ บ้านกง ระดับดีเยี่ยม
178 หนองเรือ บ้านผือ ระดับดี
179 หนองเรือ บ้านเม็ง ระดับดี
180 หนองเรือ ยางคำ ระดับดีเยี่ยม
181 หนองเรือ หนองเรือ ระดับดี
182 หนองสองห้อง คึมชาด ระดับดีเยี่ยม
183 หนองสองห้อง ดงเค็ง ระดับพื้นฐาน
184 หนองสองห้อง ดอนดั่ง ระดับดี
185 หนองสองห้อง ดอนดู่ ระดับดีเยี่ยม
186 หนองสองห้อง ตะกั่วป่า ระดับดี
187 หนองสองห้อง โนนธาตุ ระดับดีเยี่ยม
188 หนองสองห้อง วังหิน ระดับดี
189 หนองสองห้อง สำโรง ระดับดี
190 หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม ระดับดีเยี่ยม
191 หนองสองห้อง หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
192 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ระดับดี
193 หนองสองห้อง หันโจด ระดับดี
194 อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ ระดับดีเยี่ยม
195 อุบลรัตน์ โคกสูง ระดับดีเยี่ยม
196 อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง ระดับดี
197 อุบลรัตน์ นาคำ ระดับดี
198 อุบลรัตน์ บ้านดง ระดับดี
199 อุบลรัตน์ ศรีสุขสำราญ ระดับดีเยี่ยม