รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด หนองบัวลำภู
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 นากลาง กุดดินจี่ ระดับดี
2 นากลาง กุดแห่ ระดับดีเยี่ยม
3 นากลาง เก่ากลอย ระดับดี
4 นากลาง ดงสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
5 นากลาง ด่านช้าง ระดับดีเยี่ยม
6 นากลาง นากลาง ระดับดีเยี่ยม
7 นากลาง โนนเมือง ระดับดีมาก
8 นากลาง ฝั่งแดง ระดับดีเยี่ยม
9 นากลาง อุทัยสวรรค์ ระดับดีมาก
10 นาวัง เทพคีรี ระดับดีเยี่ยม
11 นาวัง นาแก ระดับดีเยี่ยม
12 นาวัง นาเหล่า ระดับดีเยี่ยม
13 นาวัง วังทอง ระดับดีมาก
14 นาวัง วังปลาป้อม ระดับดีเยี่ยม
15 โนนสัง กุดดู่ ระดับดีเยี่ยม
16 โนนสัง โคกม่วง ระดับดี
17 โนนสัง โคกใหญ่ ระดับดี
18 โนนสัง นิคมพัฒนา ระดับดี
19 โนนสัง โนนเมือง ระดับดีมาก
20 โนนสัง โนนสัง ระดับดีเยี่ยม
21 โนนสัง บ้านค้อ ระดับดีมาก
22 โนนสัง บ้านถิ่น ระดับดีเยี่ยม
23 โนนสัง ปางกู่ ระดับดีเยี่ยม
24 โนนสัง หนองเรือ ระดับดีเยี่ยม
25 เมืองหนองบัวลำภู กุดจิก ระดับดีเยี่ยม
26 เมืองหนองบัวลำภู นาคำไฮ ระดับดีเยี่ยม
27 เมืองหนองบัวลำภู นามะเฟือง ระดับดีเยี่ยม
28 เมืองหนองบัวลำภู โนนขมิ้น ระดับดีเยี่ยม
29 เมืองหนองบัวลำภู โนนทัน ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองหนองบัวลำภู บ้านขาม ระดับดีเยี่ยม
31 เมืองหนองบัวลำภู บ้านพร้าว ระดับดีเยี่ยม
32 เมืองหนองบัวลำภู ป่าไม้งาม ระดับดี
33 เมืองหนองบัวลำภู โพธิ์ชัย ระดับดี
34 เมืองหนองบัวลำภู ลำภู ระดับดีมาก
35 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองหนองบัวลำภู หนองภัยศูนย์ ระดับดีเยี่ยม
37 เมืองหนองบัวลำภู หนองสวรรค์ ระดับดี
38 เมืองหนองบัวลำภู หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
39 เมืองหนองบัวลำภู หัวนา ระดับดีเยี่ยม
40 ศรีบุญเรือง กุดสะเทียน ระดับดีมาก
41 ศรีบุญเรือง ทรายทอง ระดับดีเยี่ยม
42 ศรีบุญเรือง นากอก ระดับดีมาก
43 ศรีบุญเรือง โนนม่วง ระดับดีเยี่ยม
44 ศรีบุญเรือง โนนสะอาด ระดับดีมาก
45 ศรีบุญเรือง เมืองใหม่ ระดับดีเยี่ยม
46 ศรีบุญเรือง ยางหล่อ ระดับดีเยี่ยม
47 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ระดับดีเยี่ยม
48 ศรีบุญเรือง หนองกุงแก้ว ระดับดีเยี่ยม
49 ศรีบุญเรือง หนองแก ระดับดี
50 ศรีบุญเรือง หนองบัวใต้ ระดับดีมาก
51 ศรีบุญเรือง หันนางาม ระดับดีมาก
52 สุวรรณคูหา กุดผึ้ง ระดับดีมาก
53 สุวรรณคูหา ดงมะไฟ ระดับดีเยี่ยม
54 สุวรรณคูหา นาด่าน ระดับดีมาก
55 สุวรรณคูหา นาดี ระดับดีเยี่ยม
56 สุวรรณคูหา นาสี ระดับดีเยี่ยม
57 สุวรรณคูหา บ้านโคก ระดับดีเยี่ยม
58 สุวรรณคูหา บุญทัน ระดับดีมาก
59 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา ระดับดีเยี่ยม