รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด บึงกาฬ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เซกา ซาง ระดับดีมาก
2 เซกา เซกา ระดับดี
3 เซกา ท่ากกแดง ระดับดีเยี่ยม
4 เซกา ท่าสะอาด ระดับดีเยี่ยม
5 เซกา น้ำจั้น ระดับดีเยี่ยม
6 เซกา บ้านต้อง ระดับดีเยี่ยม
7 เซกา ป่งไฮ ระดับดีเยี่ยม
8 เซกา โสกก่าม ระดับดีเยี่ยม
9 เซกา หนองทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
10 โซ่พิสัย คำแก้ว ระดับดี
11 โซ่พิสัย โซ่ ระดับดีเยี่ยม
12 โซ่พิสัย ถ้ำเจริญ ระดับดีเยี่ยม
13 โซ่พิสัย บัวตูม ระดับดีเยี่ยม
14 โซ่พิสัย ศรีชมภู ระดับดี
15 โซ่พิสัย หนองพันทา ระดับดี
16 โซ่พิสัย เหล่าทอง ระดับดี
17 บึงโขงหลง ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
18 บึงโขงหลง ท่าดอกคำ ระดับดี
19 บึงโขงหลง บึงโขงหลง ระดับดีเยี่ยม
20 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง ระดับดีเยี่ยม
21 บุ่งคล้า โคกกว้าง ระดับดีเยี่ยม
22 บุ่งคล้า บุ่งคล้า ระดับดีเยี่ยม
23 บุ่งคล้า หนองเดิ่น ระดับดีเยี่ยม
24 ปากคาด นากั้ง ระดับดีมาก
25 ปากคาด นาดง ระดับดี
26 ปากคาด โนนศิลา ระดับดีเยี่ยม
27 ปากคาด ปากคาด ระดับดีเยี่ยม
28 ปากคาด สมสนุก ระดับดีเยี่ยม
29 ปากคาด หนองยอง ระดับดีเยี่ยม
30 พรเจริญ ดอนหญ้านาง ระดับดีเยี่ยม
31 พรเจริญ ป่าแฝก ระดับดี
32 พรเจริญ พรเจริญ ระดับดี
33 พรเจริญ วังชมภู ระดับดี
34 พรเจริญ ศรีชมภู ระดับดี
35 พรเจริญ ศรีสำราญ ระดับดี
36 พรเจริญ หนองหัวช้าง ระดับดีมาก
37 เมืองบึงกาฬ คำนาดี ระดับดีเยี่ยม
38 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง ระดับดี
39 เมืองบึงกาฬ ไคสี ระดับดีเยี่ยม
40 เมืองบึงกาฬ ชัยพร ระดับดีมาก
41 เมืองบึงกาฬ นาสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
43 เมืองบึงกาฬ โนนสว่าง ระดับดีมาก
44 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ระดับดี
45 เมืองบึงกาฬ โป่งเปือย ระดับดีมาก
46 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ์ ระดับดี
47 เมืองบึงกาฬ หนองเลิง ระดับดี
48 เมืองบึงกาฬ หอคำ ระดับดี
49 ศรีวิไล ชุมภูพร ระดับดี
50 ศรีวิไล นาสะแบง ระดับดีเยี่ยม
51 ศรีวิไล นาสิงห์ ระดับดี
52 ศรีวิไล นาแสง ระดับดีมาก
53 ศรีวิไล ศรีวิไล ระดับดี