รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด อำนาจเจริญ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ชานุมาน คำเขื่อนแก้ว ระดับดีเยี่ยม
2 ชานุมาน โคกก่ง ระดับดีเยี่ยม
3 ชานุมาน โคกสาร ระดับดี
4 ชานุมาน ชานุมาน ระดับดีเยี่ยม
5 ชานุมาน ป่าก่อ ระดับดีเยี่ยม
6 ปทุมราชวงศา คำโพน ระดับดีเยี่ยม
7 ปทุมราชวงศา นาป่าแซง ระดับดีเยี่ยม
8 ปทุมราชวงศา โนนงาม ระดับดี
9 ปทุมราชวงศา ลือ ระดับดีเยี่ยม
10 ปทุมราชวงศา ห้วย ระดับดีเยี่ยม
11 พนา จานลาน ระดับดีเยี่ยม
12 พนา พนา ระดับดีเยี่ยม
13 พนา พระเหลา ระดับดีเยี่ยม
14 พนา ไม้กลอน ระดับดีเยี่ยม
15 เมืองอำนาจเจริญ กุดปลาดุก ระดับดีเยี่ยม
16 เมืองอำนาจเจริญ ไก่คำ ระดับดีเยี่ยม
17 เมืองอำนาจเจริญ คึมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
18 เมืองอำนาจเจริญ ดอนเมย ไม่ผ่านเกณฑ์
19 เมืองอำนาจเจริญ นาแต้ ระดับพื้นฐาน
20 เมืองอำนาจเจริญ นาผือ ระดับดีมาก
21 เมืองอำนาจเจริญ นายม ระดับดีเยี่ยม
22 เมืองอำนาจเจริญ นาหมอม้า ระดับดีเยี่ยม
23 เมืองอำนาจเจริญ น้ำปลีก ระดับดีเยี่ยม
24 เมืองอำนาจเจริญ โนนโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
25 เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง ระดับดีเยี่ยม
26 เมืองอำนาจเจริญ หนองมะแซว ระดับดีมาก
27 เมืองอำนาจเจริญ ห้วยไร่ ระดับดีเยี่ยม
28 ลืออำนาจ ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
29 ลืออำนาจ ดงมะยาง ระดับดีเยี่ยม
30 ลืออำนาจ เปือย ระดับดีเยี่ยม
31 ลืออำนาจ แมด ระดับดีเยี่ยม
32 ลืออำนาจ ไร่ขี ระดับดีเยี่ยม
33 เสนางคนิคม นาเวียง ระดับดีเยี่ยม
34 เสนางคนิคม โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
35 เสนางคนิคม ไร่สีสุก ระดับดีเยี่ยม
36 เสนางคนิคม หนองสามสี ระดับดีเยี่ยม
37 เสนางคนิคม หนองไฮ ระดับดีเยี่ยม
38 หัวตะพาน คำพระ ระดับดีเยี่ยม
39 หัวตะพาน เค็งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
40 หัวตะพาน จิกดู่ ไม่ผ่านเกณฑ์
41 หัวตะพาน โพนเมืองน้อย ระดับดีเยี่ยม
42 หัวตะพาน รัตนวารี ระดับดีเยี่ยม
43 หัวตะพาน สร้างถ่อน้อย ระดับดีเยี่ยม