รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ชัยภูมิ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ ระดับดี
2 เกษตรสมบูรณ์ โนนกอก ระดับดีมาก
3 เกษตรสมบูรณ์ โนนทอง ระดับดีเยี่ยม
4 เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
5 เกษตรสมบูรณ์ บ้านบัว ระดับดี
6 เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า ระดับดีเยี่ยม
7 เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
8 เกษตรสมบูรณ์ บ้านหัน ระดับดีมาก
9 เกษตรสมบูรณ์ สระโพนทอง ระดับดีมาก
10 เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า ระดับดีมาก
11 เกษตรสมบูรณ์ หนองโพนงาม ระดับดี
12 แก้งคร้อ เก่าย่าดี ระดับดีมาก
13 แก้งคร้อ โคกกุง ระดับดีมาก
14 แก้งคร้อ ช่องสามหมอ ระดับดีเยี่ยม
15 แก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน ระดับดีมาก
16 แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม ระดับดี
17 แก้งคร้อ บ้านแก้ง ระดับดีมาก
18 แก้งคร้อ หนองขาม ระดับดีมาก
19 แก้งคร้อ หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
20 แก้งคร้อ หนองสังข์ ระดับดีเยี่ยม
21 แก้งคร้อ หลุบคา ระดับดีมาก
22 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
23 คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย ระดับดีเยี่ยม
24 คอนสวรรค์ ช่องสามหมอ ระดับดี
25 คอนสวรรค์ โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
26 คอนสวรรค์ บ้านโสก ระดับดีเยี่ยม
27 คอนสวรรค์ ยางหวาย ระดับดีเยี่ยม
28 คอนสวรรค์ ศรีสำราญ ระดับดีเยี่ยม
29 คอนสวรรค์ หนองขาม ระดับดีเยี่ยม
30 คอนสวรรค์ ห้วยไร่ ระดับดีเยี่ยม
31 คอนสาร คอนสาร ระดับดีเยี่ยม
32 คอนสาร ดงกลาง ระดับดีเยี่ยม
33 คอนสาร ดงบัง ระดับดีมาก
34 คอนสาร ทุ่งนาเลา ระดับดี
35 คอนสาร ทุ่งพระ ระดับดีมาก
36 คอนสาร ทุ่งลุยลาย ระดับดีเยี่ยม
37 คอนสาร โนนคูณ ระดับดีมาก
38 คอนสาร ห้วยยาง ระดับดี
39 จัตุรัส กุดน้ำใส ระดับดีมาก
40 จัตุรัส บ้านกอก ระดับดีเยี่ยม
41 จัตุรัส บ้านขาม ระดับดีมาก
42 จัตุรัส ละหาน ระดับดีเยี่ยม
43 จัตุรัส ส้มป่อย ระดับดีมาก
44 จัตุรัส หนองโดน ระดับดีเยี่ยม
45 จัตุรัส หนองบัวโคก ระดับดีเยี่ยม
46 จัตุรัส หนองบัวบาน ระดับดีมาก
47 จัตุรัส หนองบัวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
48 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
49 ซับใหญ่ ตะโกทอง ระดับดีเยี่ยม
50 ซับใหญ่ ท่ากูบ ระดับดีมาก
51 เทพสถิต นายางกลัก ระดับดีเยี่ยม
52 เทพสถิต บ้านไร่ ระดับดีมาก
53 เทพสถิต โป่งนก ระดับดี
54 เทพสถิต วะตะแบก ระดับดีเยี่ยม
55 เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว ระดับดี
56 เนินสง่า กะฮาด ระดับดีเยี่ยม
57 เนินสง่า ตาเนิน ระดับดีเยี่ยม
58 เนินสง่า รังงาม ระดับดีเยี่ยม
59 เนินสง่า หนองฉิม ระดับดีเยี่ยม
60 บ้านเขว้า ชีบน ระดับดี
61 บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ระดับดี
62 บ้านเขว้า โนนแดง ระดับดี
63 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ระดับดีเยี่ยม
64 บ้านเขว้า ภูแลนคา ระดับดี
65 บ้านเขว้า ลุ่มลำชี ระดับดีเยี่ยม
66 บ้านแท่น บ้านเต่า ไม่ผ่านเกณฑ์
67 บ้านแท่น บ้านแท่น ระดับดีเยี่ยม
68 บ้านแท่น สระพัง ระดับดีเยี่ยม
69 บ้านแท่น สามสวน ระดับดีเยี่ยม
70 บ้านแท่น หนองคู ระดับดีมาก
71 บำเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว ระดับพื้นฐาน
72 บำเหน็จณรงค์ โคกเพชรพัฒนา ระดับพัฒนา
73 บำเหน็จณรงค์ โคกเริงรมย์ ไม่ผ่านเกณฑ์
74 บำเหน็จณรงค์ บ้านชวน ระดับดีมาก
75 บำเหน็จณรงค์ บ้านตาล ระดับดี
76 บำเหน็จณรงค์ บ้านเพชร ระดับดีเยี่ยม
77 บำเหน็จณรงค์ หัวทะเล ระดับพื้นฐาน
78 ภักดีชุมพล เจาทอง ระดับดีเยี่ยม
79 ภักดีชุมพล บ้านเจียง ระดับดีเยี่ยม
80 ภักดีชุมพล วังทอง ระดับดีเยี่ยม
81 ภักดีชุมพล แหลมทอง ระดับดีเยี่ยม
82 ภูเขียว กวางโจน ระดับดี
83 ภูเขียว กุดยม ระดับดี
84 ภูเขียว โคกสะอาด ระดับดี
85 ภูเขียว ธาตุทอง ระดับดี
86 ภูเขียว บ้านแก้ง ระดับดีเยี่ยม
87 ภูเขียว บ้านดอน ระดับดีเยี่ยม
88 ภูเขียว บ้านเพชร ระดับดี
89 ภูเขียว ผักปัง ระดับดีเยี่ยม
90 ภูเขียว หนองคอนไทย ระดับดีมาก
91 ภูเขียว หนองตูม ระดับดี
92 ภูเขียว โอโล ระดับดี
93 เมืองชัยภูมิ กุดตุ้ม ระดับดีเยี่ยม
94 เมืองชัยภูมิ โคกสูง ระดับดี
95 เมืองชัยภูมิ ชีลอง ระดับดีมาก
96 เมืองชัยภูมิ ซับสีทอง ระดับดี
97 เมืองชัยภูมิ ท่าหินโงม ระดับดีมาก
98 เมืองชัยภูมิ นาฝาย ระดับดีมาก
99 เมืองชัยภูมิ นาเสียว ระดับดีเยี่ยม
100 เมืองชัยภูมิ โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
101 เมืองชัยภูมิ ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
102 เมืองชัยภูมิ บ้านค่าย ระดับดีมาก
103 เมืองชัยภูมิ บ้านเล่า ระดับดีมาก
104 เมืองชัยภูมิ บุ่งคล้า ระดับดี
105 เมืองชัยภูมิ โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
106 เมืองชัยภูมิ รอบเมือง ระดับดีมาก
107 เมืองชัยภูมิ ลาดใหญ่ ระดับดี
108 เมืองชัยภูมิ หนองนาแซง ระดับดี
109 เมืองชัยภูมิ หนองไผ่ ระดับดีมาก
110 เมืองชัยภูมิ ห้วยต้อน ระดับดีมาก
111 เมืองชัยภูมิ ห้วยบง ระดับดีเยี่ยม
112 หนองบัวแดง กุดชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
113 หนองบัวแดง คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
114 หนองบัวแดง ถ้ำวัวแดง ระดับดีเยี่ยม
115 หนองบัวแดง ท่าใหญ่ ระดับดี
116 หนองบัวแดง นางแดด ระดับดี
117 หนองบัวแดง วังชมภู ระดับดี
118 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ระดับดีเยี่ยม
119 หนองบัวแดง หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
120 หนองบัวระเหว โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
121 หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ ระดับดีเยี่ยม
122 หนองบัวระเหว โสกปลาดุก ระดับดีเยี่ยม
123 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ระดับดีเยี่ยม
124 หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ระดับดีเยี่ยม