รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ยโสธร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดชุม กำแมด ระดับดีเยี่ยม
2 กุดชุม กุดชุม ระดับดี
3 กุดชุม คำน้ำสร้าง ระดับดี
4 กุดชุม นาโส่ ระดับดีมาก
5 กุดชุม โนนเปือย ระดับดี
6 กุดชุม โพนงาม ระดับดีมาก
7 กุดชุม หนองหมี ระดับดี
8 กุดชุม หนองแหน ระดับดี
9 กุดชุม ห้วยแก้ง ระดับดี
10 ค้อวัง กุดน้ำใส ระดับดี
11 ค้อวัง ค้อวัง ระดับดีเยี่ยม
12 ค้อวัง น้ำอ้อม ระดับดีมาก
13 ค้อวัง ฟ้าห่วน ระดับดีมาก
14 คำเขื่อนแก้ว กู่จาน ระดับดีเยี่ยม
15 คำเขื่อนแก้ว แคนน้อย ระดับดีเยี่ยม
16 คำเขื่อนแก้ว ดงแคนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
17 คำเขื่อนแก้ว ดงเจริญ ระดับดีเยี่ยม
18 คำเขื่อนแก้ว ทุ่งมน ระดับพัฒนา
19 คำเขื่อนแก้ว นาแก ระดับดี
20 คำเขื่อนแก้ว นาคำ ไม่ผ่านเกณฑ์
21 คำเขื่อนแก้ว โพนทัน ไม่ผ่านเกณฑ์
22 คำเขื่อนแก้ว ย่อ ระดับดีเยี่ยม
23 คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก ระดับพัฒนา
24 ทรายมูล ดงมะไฟ ระดับดีเยี่ยม
25 ทรายมูล ดู่ลาด ระดับดีเยี่ยม
26 ทรายมูล ทรายมูล ระดับดีมาก
27 ทรายมูล นาเวียง ระดับพื้นฐาน
28 ทรายมูล ไผ่ ระดับดีมาก
29 ไทยเจริญ คำเตย ระดับดี
30 ไทยเจริญ คำไผ่ ระดับดีมาก
31 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ระดับพัฒนา
32 ไทยเจริญ น้ำคำ ระดับดี
33 ไทยเจริญ ส้มผ่อ ระดับดีเยี่ยม
34 ป่าติ้ว กระจาย ระดับดีมาก
35 ป่าติ้ว โคกนาโก ระดับดี
36 ป่าติ้ว เชียงเพ็ง ระดับดี
37 ป่าติ้ว โพธิ์ไทร ระดับดี
38 ป่าติ้ว ศรีฐาน ระดับดีมาก
39 มหาชนะชัย โนนทราย ระดับดีมาก
40 มหาชนะชัย บากเรือ ระดับดี
41 มหาชนะชัย บึงแก ระดับดี
42 มหาชนะชัย พระเสาร์ ไม่ผ่านเกณฑ์
43 มหาชนะชัย ฟ้าหยาด ระดับดี
44 มหาชนะชัย สงยาง ระดับพัฒนา
45 มหาชนะชัย หัวเมือง ระดับดีมาก
46 เมืองยโสธร ขั้นไดใหญ่ ระดับดี
47 เมืองยโสธร ขุมเงิน ระดับดีมาก
48 เมืองยโสธร เขื่องคำ ระดับดีเยี่ยม
49 เมืองยโสธร ค้อเหนือ ระดับดี
50 เมืองยโสธร ดู่ทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
51 เมืองยโสธร เดิด ระดับดีมาก
52 เมืองยโสธร ตาดทอง ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองยโสธร ทุ่งแต้ ระดับดีเยี่ยม
54 เมืองยโสธร ทุ่งนางโอก ระดับดีเยี่ยม
55 เมืองยโสธร นาสะไมย์ ระดับดีเยี่ยม
56 เมืองยโสธร น้ำคำใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
57 เมืองยโสธร ในเมือง ระดับดีมาก
58 เมืองยโสธร สำราญ ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองยโสธร สิงห์ ระดับดีเยี่ยม
60 เมืองยโสธร หนองคู ระดับดีเยี่ยม
61 เมืองยโสธร หนองเป็ด ระดับดีมาก
62 เมืองยโสธร หนองเรือ ระดับดี
63 เมืองยโสธร หนองหิน ระดับดีเยี่ยม
64 เลิงนกทา กุดเชียงหมี ระดับดี
65 เลิงนกทา กุดแห่ ระดับดีมาก
66 เลิงนกทา โคกสำราญ ระดับดีเยี่ยม
67 เลิงนกทา บุ่งค้า ระดับดีเยี่ยม
68 เลิงนกทา ศรีแก้ว ระดับดี
69 เลิงนกทา สร้างมิ่ง ระดับดี
70 เลิงนกทา สวาท ระดับดีมาก
71 เลิงนกทา สามแยก ระดับดีเยี่ยม
72 เลิงนกทา สามัคคี ระดับดี
73 เลิงนกทา ห้องแซง ระดับดีเยี่ยม