รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด อุบลราชธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดข้าวปุ้น กาบิน ระดับดีเยี่ยม
2 กุดข้าวปุ้น แก่งเค็ง ระดับดีเยี่ยม
3 กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น ระดับดีเยี่ยม
4 กุดข้าวปุ้น โนนสวาง ระดับดีเยี่ยม
5 กุดข้าวปุ้น หนองทันน้ำ ระดับดีเยี่ยม
6 เขมราฐ แก้งเหนือ ระดับดีเยี่ยม
7 เขมราฐ ขามป้อม ระดับดีมาก
8 เขมราฐ เขมราฐ ระดับดีเยี่ยม
9 เขมราฐ เจียด ระดับดีเยี่ยม
10 เขมราฐ นาแวง ระดับดีเยี่ยม
11 เขมราฐ หนองนกทา ระดับดีมาก
12 เขมราฐ หนองผือ ระดับดีมาก
13 เขมราฐ หนองสิม ระดับดีมาก
14 เขมราฐ หัวนา ระดับดีเยี่ยม
15 เขื่องใน กลางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
16 เขื่องใน ก่อเอ้ ระดับดีมาก
17 เขื่องใน เขื่องใน ระดับดีมาก
18 เขื่องใน ค้อทอง ระดับดี
19 เขื่องใน ชีทวน ระดับดีเยี่ยม
20 เขื่องใน แดงหม้อ ระดับดีเยี่ยม
21 เขื่องใน ท่าไห ระดับดีเยี่ยม
22 เขื่องใน ธาตุน้อย ระดับดีเยี่ยม
23 เขื่องใน นาคำใหญ่ ระดับดี
24 เขื่องใน โนนรัง ระดับดี
25 เขื่องใน บ้านกอก ระดับดีเยี่ยม
26 เขื่องใน บ้านไทย ระดับดี
27 เขื่องใน ยางขี้นก ระดับดีมาก
28 เขื่องใน ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
29 เขื่องใน สร้างถ่อ ระดับดี
30 เขื่องใน สหธาตุ ระดับดี
31 เขื่องใน หนองเหล่า ระดับดี
32 เขื่องใน หัวดอน ระดับดีเยี่ยม
33 โขงเจียม โขงเจียม ระดับดีมาก
34 โขงเจียม นาโพธิ์กลาง ระดับดีเยี่ยม
35 โขงเจียม หนองแสงใหญ่ ระดับดีมาก
36 โขงเจียม ห้วยไผ่ ระดับดีมาก
37 โขงเจียม ห้วยยาง ระดับดีมาก
38 ดอนมดแดง คำไฮใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
39 ดอนมดแดง ดอนมดแดง ระดับดีเยี่ยม
40 ดอนมดแดง ท่าเมือง ระดับดีเยี่ยม
41 ดอนมดแดง เหล่าแดง ระดับดีเยี่ยม
42 เดชอุดม กลาง ระดับดีเยี่ยม
43 เดชอุดม กุดประทาย ระดับดีเยี่ยม
44 เดชอุดม แก้ง ระดับดีเยี่ยม
45 เดชอุดม คำครั่ง ระดับดีเยี่ยม
46 เดชอุดม ตบหู ระดับดีเยี่ยม
47 เดชอุดม ท่าโพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
48 เดชอุดม ทุ่งเทิง ระดับดีเยี่ยม
49 เดชอุดม นากระแซง ระดับดีเยี่ยม
50 เดชอุดม นาเจริญ ระดับดีเยี่ยม
51 เดชอุดม นาส่วง ระดับดีเยี่ยม
52 เดชอุดม โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
53 เดชอุดม บัวงาม ระดับดีเยี่ยม
54 เดชอุดม ป่าโมง ระดับดีมาก
55 เดชอุดม โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
56 เดชอุดม เมืองเดช ระดับดีเยี่ยม
57 เดชอุดม สมสะอาด ระดับดีเยี่ยม
58 ตระการพืชผล กระเดียน ระดับดีเยี่ยม
59 ตระการพืชผล กุดยาลวน ระดับดีมาก
60 ตระการพืชผล กุศกร ระดับดีมาก
61 ตระการพืชผล เกษม ระดับดีเยี่ยม
62 ตระการพืชผล ขามเปี้ย ระดับดีเยี่ยม
63 ตระการพืชผล ขุหลุ ระดับดีเยี่ยม
64 ตระการพืชผล คอนสาย ระดับดี
65 ตระการพืชผล คำเจริญ ระดับดี
66 ตระการพืชผล โคกจาน ระดับดีเยี่ยม
67 ตระการพืชผล เซเป็ด ระดับดีเยี่ยม
68 ตระการพืชผล ตระการ ระดับดีมาก
69 ตระการพืชผล ตากแดด ระดับดีเยี่ยม
70 ตระการพืชผล ถ้ำแข้ ระดับดีเยี่ยม
71 ตระการพืชผล ท่าหลวง ระดับดี
72 ตระการพืชผล นาพิน ระดับดีเยี่ยม
73 ตระการพืชผล นาสะไม ระดับดีเยี่ยม
74 ตระการพืชผล โนนกุง ระดับดีเยี่ยม
75 ตระการพืชผล บ้านแดง ระดับดีเยี่ยม
76 ตระการพืชผล เป้า ระดับดีเยี่ยม
77 ตระการพืชผล สะพือ ระดับดีมาก
78 ตระการพืชผล หนองเต่า ระดับดีเยี่ยม
79 ตระการพืชผล ห้วยฝ้ายพัฒนา ระดับดีมาก
80 ตระการพืชผล ไหล่ทุ่ง ระดับดี
81 ตาลสุม คำหว้า ระดับดีมาก
82 ตาลสุม จิกเทิง ระดับดีมาก
83 ตาลสุม ตาลสุม ระดับดีเยี่ยม
84 ตาลสุม นาคาย ระดับดีมาก
85 ตาลสุม สำโรง ระดับดีมาก
86 ตาลสุม หนองกุง ระดับดี
87 ทุ่งศรีอุดม กุดเรือ ระดับดีมาก
88 ทุ่งศรีอุดม โคกชำแระ ระดับดีมาก
89 ทุ่งศรีอุดม นาเกษม ระดับดีมาก
90 ทุ่งศรีอุดม นาห่อม ระดับดี
91 ทุ่งศรีอุดม หนองอ้ม ระดับดีเยี่ยม
92 นาจะหลวย นาจะหลวย ระดับดีเยี่ยม
93 นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
94 นาจะหลวย โนนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
95 นาจะหลวย บ้านตูม ระดับดีเยี่ยม
96 นาจะหลวย พรสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
97 นาจะหลวย โสกแสง ระดับดีเยี่ยม
98 นาตาล กองโพน ระดับดีเยี่ยม
99 นาตาล นาตาล ระดับดีเยี่ยม
100 นาตาล พะลาน ระดับดีเยี่ยม
101 นาตาล พังเคน ระดับดีเยี่ยม
102 นาเยีย นาดี ระดับดีเยี่ยม
103 นาเยีย นาเยีย ระดับดีเยี่ยม
104 นาเยีย นาเรือง ระดับดีเยี่ยม
105 น้ำขุ่น ขี้เหล็ก ระดับดีมาก
106 น้ำขุ่น โคกสะอาด ระดับดี
107 น้ำขุ่น ตาเกา ระดับดีเยี่ยม
108 น้ำขุ่น ไพบูลย์ ระดับดี
109 น้ำยืน เก่าขาม ระดับดีเยี่ยม
110 น้ำยืน โซง ระดับดีมาก
111 น้ำยืน โดมประดิษฐ์ ระดับดีมาก
112 น้ำยืน บุเปือย ระดับดีเยี่ยม
113 น้ำยืน ยาง ระดับดีมาก
114 น้ำยืน ยางใหญ่ ระดับดีมาก
115 น้ำยืน สีวิเชียร ระดับดีมาก
116 บุณฑริก คอแลน ระดับดีเยี่ยม
117 บุณฑริก นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
118 บุณฑริก โนนค้อ ระดับดีเยี่ยม
119 บุณฑริก บัวงาม ระดับดีเยี่ยม
120 บุณฑริก บ้านแมด ระดับดีเยี่ยม
121 บุณฑริก โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
122 บุณฑริก หนองสะโน ระดับดีเยี่ยม
123 บุณฑริก ห้วยข่า ระดับดีเยี่ยม
124 พิบูลมังสาหาร กุดชมภู ระดับดีเยี่ยม
125 พิบูลมังสาหาร ดอนจิก ระดับดีเยี่ยม
126 พิบูลมังสาหาร ทรายมูล ระดับดีเยี่ยม
127 พิบูลมังสาหาร นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
128 พิบูลมังสาหาร โนนกลาง ระดับดีเยี่ยม
129 พิบูลมังสาหาร โนนกาหลง ระดับดีมาก
130 พิบูลมังสาหาร บ้านแขม ระดับดีเยี่ยม
131 พิบูลมังสาหาร พิบูล ระดับดีมาก
132 พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร ระดับดีเยี่ยม
133 พิบูลมังสาหาร โพธิ์ศรี ระดับดีมาก
134 พิบูลมังสาหาร ระเว ระดับดีเยี่ยม
135 พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ระดับดีเยี่ยม
136 พิบูลมังสาหาร หนองบัวฮี ระดับดี
137 พิบูลมังสาหาร อ่างศิลา ระดับดี
138 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ระดับดีเยี่ยม
139 โพธิ์ไทร ม่วงใหญ่ ระดับดี
140 โพธิ์ไทร สองคอน ระดับดีเยี่ยม
141 โพธิ์ไทร สารภี ระดับดีเยี่ยม
142 โพธิ์ไทร สำโรง ระดับดีมาก
143 โพธิ์ไทร เหล่างาม ระดับดีมาก
144 ม่วงสามสิบ ดุมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
145 ม่วงสามสิบ เตย ระดับดีเยี่ยม
146 ม่วงสามสิบ นาเลิง ระดับดีเยี่ยม
147 ม่วงสามสิบ ไผ่ใหญ่ ระดับดีมาก
148 ม่วงสามสิบ โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
149 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ระดับดีเยี่ยม
150 ม่วงสามสิบ ยางโยภาพ ระดับดีเยี่ยม
151 ม่วงสามสิบ ยางสักกระโพหลุ่ม ระดับดีเยี่ยม
152 ม่วงสามสิบ หนองไข่นก ระดับดีเยี่ยม
153 ม่วงสามสิบ หนองช้างใหญ่ ระดับดีมาก
154 ม่วงสามสิบ หนองเมือง ระดับดีมาก
155 ม่วงสามสิบ หนองเหล่า ระดับดีเยี่ยม
156 ม่วงสามสิบ หนองฮาง ระดับดีมาก
157 ม่วงสามสิบ เหล่าบก ระดับดีมาก
158 เมืองอุบลราชธานี กระโสบ ระดับดีเยี่ยม
159 เมืองอุบลราชธานี กุดลาด ระดับดีเยี่ยม
160 เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
161 เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
162 เมืองอุบลราชธานี แจระแม ระดับดีมาก
163 เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ระดับดี
164 เมืองอุบลราชธานี ปทุม ระดับดีเยี่ยม
165 เมืองอุบลราชธานี ปะอาว ระดับดีเยี่ยม
166 เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย ระดับดีเยี่ยม
167 เมืองอุบลราชธานี หนองขอน ระดับดี
168 เมืองอุบลราชธานี หนองบ่อ ระดับดีมาก
169 เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ ระดับดีเยี่ยม
170 วารินชำราบ คำขวาง ระดับดีมาก
171 วารินชำราบ คำน้ำแซบ ระดับดีมาก
172 วารินชำราบ คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
173 วารินชำราบ ท่าลาด ระดับดีมาก
174 วารินชำราบ ธาตุ ระดับดีมาก
175 วารินชำราบ โนนผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
176 วารินชำราบ โนนโหนน ระดับดีมาก
177 วารินชำราบ บุ่งหวาย ระดับดีเยี่ยม
178 วารินชำราบ บุ่งไหม ระดับดีเยี่ยม
179 วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
180 วารินชำราบ เมืองศรีไค ระดับดีเยี่ยม
181 วารินชำราบ วารินชำราบ ระดับดีเยี่ยม
182 วารินชำราบ สระสมิง ระดับดีมาก
183 วารินชำราบ แสนสุข ระดับดีเยี่ยม
184 วารินชำราบ หนองกินเพล ระดับดีเยี่ยม
185 วารินชำราบ ห้วยขะยูง ระดับดีเยี่ยม
186 ศรีเมืองใหม่ แก้งกอก ระดับดีเยี่ยม
187 ศรีเมืองใหม่ คำไหล ระดับดีเยี่ยม
188 ศรีเมืองใหม่ ดอนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
189 ศรีเมืองใหม่ ตะบ่าย ระดับดีเยี่ยม
190 ศรีเมืองใหม่ นาคำ ระดับดีเยี่ยม
191 ศรีเมืองใหม่ นาเลิน ระดับดีมาก
192 ศรีเมืองใหม่ ลาดควาย ระดับดีเยี่ยม
193 ศรีเมืองใหม่ วาริน ระดับดีเยี่ยม
194 ศรีเมืองใหม่ สงยาง ระดับดีเยี่ยม
195 ศรีเมืองใหม่ หนามแท่ง ระดับดีเยี่ยม
196 ศรีเมืองใหม่ เอือดใหญ่ ระดับดีมาก
197 สว่างวีระวงศ์ แก่งโดม ระดับดีเยี่ยม
198 สว่างวีระวงศ์ ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
199 สว่างวีระวงศ์ บุ่งมะแลง ระดับดีเยี่ยม
200 สว่างวีระวงศ์ สว่าง ระดับดีเยี่ยม
201 สำโรง ขามป้อม ระดับดี
202 สำโรง ค้อน้อย ระดับดีเยี่ยม
203 สำโรง โคกก่อง ระดับดีมาก
204 สำโรง โคกสว่าง ระดับดีเยี่ยม
205 สำโรง โนนกลาง ระดับดีมาก
206 สำโรง โนนกาเล็น ระดับดีมาก
207 สำโรง บอน ระดับดีเยี่ยม
208 สำโรง สำโรง ระดับดีเยี่ยม
209 สำโรง หนองไฮ ระดับดีมาก
210 สิรินธร คันไร่ ระดับดีเยี่ยม
211 สิรินธร คำเขื่อนแก้ว ระดับดีเยี่ยม
212 สิรินธร ช่องเม็ก ระดับดีเยี่ยม
213 สิรินธร นิคมลำโดมน้อย ระดับดีเยี่ยม
214 สิรินธร โนนก่อ ระดับดีมาก
215 สิรินธร ฝางคำ ระดับดีเยี่ยม
216 เหล่าเสือโก้ก แพงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
217 เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง ระดับดีเยี่ยม
218 เหล่าเสือโก้ก หนองบก ระดับดีเยี่ยม
219 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก ระดับดีเยี่ยม