รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ศรีสะเกษ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันทรลักษ์ กระแชง ระดับดีเยี่ยม
2 กันทรลักษ์ กุดเสลา ระดับดีเยี่ยม
3 กันทรลักษ์ ขนุน ระดับดีมาก
4 กันทรลักษ์ จานใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
5 กันทรลักษ์ ชำ ระดับดีมาก
6 กันทรลักษ์ ตระกาจ ระดับดีเยี่ยม
7 กันทรลักษ์ ทุ่งใหญ่ ระดับดี
8 กันทรลักษ์ น้ำอ้อม ระดับดีเยี่ยม
9 กันทรลักษ์ โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
10 กันทรลักษ์ บึงมะลู ระดับดีเยี่ยม
11 กันทรลักษ์ ภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
12 กันทรลักษ์ ภูผาหมอก ระดับดีเยี่ยม
13 กันทรลักษ์ เมือง ระดับดีเยี่ยม
14 กันทรลักษ์ รุง ระดับดีเยี่ยม
15 กันทรลักษ์ ละลาย ระดับดีเยี่ยม
16 กันทรลักษ์ เวียงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
17 กันทรลักษ์ สวนกล้วย ระดับดีเยี่ยม
18 กันทรลักษ์ สังเม็ก ระดับดีเยี่ยม
19 กันทรลักษ์ เสาธงชัย ระดับดีเยี่ยม
20 กันทรลักษ์ หนองหญ้าลาด ระดับดีเยี่ยม
21 กันทรารมย์ คำเนียม ระดับดี
22 กันทรารมย์ จาน ระดับดีมาก
23 กันทรารมย์ ดูน ระดับดี
24 กันทรารมย์ ดู่ ระดับดี
25 กันทรารมย์ ทาม ระดับดีมาก
26 กันทรารมย์ โนนสัง ระดับดีเยี่ยม
27 กันทรารมย์ บัวน้อย ระดับดีเยี่ยม
28 กันทรารมย์ ผักแพว ระดับดี
29 กันทรารมย์ เมืองน้อย ระดับดีมาก
30 กันทรารมย์ ยาง ระดับดีเยี่ยม
31 กันทรารมย์ ละทาย ระดับดีเยี่ยม
32 กันทรารมย์ หนองแก้ว ระดับดีมาก
33 กันทรารมย์ หนองบัว ระดับดี
34 กันทรารมย์ หนองแวง ระดับดีมาก
35 กันทรารมย์ หนองหัวช้าง ระดับดี
36 กันทรารมย์ อีปาด ระดับดีเยี่ยม
37 ขุขันธ์ กฤษณา ระดับดีเยี่ยม
38 ขุขันธ์ กันทรารมย์ ระดับดีเยี่ยม
39 ขุขันธ์ โคกเพชร ระดับดีเยี่ยม
40 ขุขันธ์ จะกง ระดับดีเยี่ยม
41 ขุขันธ์ ใจดี ระดับดีเยี่ยม
42 ขุขันธ์ ดองกำเม็ด ระดับดี
43 ขุขันธ์ ตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
44 ขุขันธ์ ตาอุด ระดับดีเยี่ยม
45 ขุขันธ์ นิคมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
46 ขุขันธ์ ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
47 ขุขันธ์ ปรือใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
48 ขุขันธ์ ลมศักดิ์ ระดับดีมาก
49 ขุขันธ์ ศรีตระกูล ระดับดีเยี่ยม
50 ขุขันธ์ ศรีสะอาด ระดับดีเยี่ยม
51 ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
52 ขุขันธ์ สำโรงตาเจ็น ระดับดี
53 ขุขันธ์ โสน ระดับดีเยี่ยม
54 ขุขันธ์ หนองฉลอง ระดับดี
55 ขุขันธ์ ห้วยใต้ ระดับดีเยี่ยม
56 ขุขันธ์ ห้วยสำราญ ระดับดีเยี่ยม
57 ขุขันธ์ ห้วยเหนือ ระดับดีเยี่ยม
58 ขุขันธ์ หัวเสือ ระดับดีเยี่ยม
59 ขุนหาญ กระหวัน ระดับดีเยี่ยม
60 ขุนหาญ กันทรอม ระดับดีเยี่ยม
61 ขุนหาญ ขุนหาญ ระดับดีเยี่ยม
62 ขุนหาญ โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
63 ขุนหาญ บักดอง ระดับดีเยี่ยม
64 ขุนหาญ พราน ระดับดีเยี่ยม
65 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ ระดับดีเยี่ยม
66 ขุนหาญ โพธิ์วงศ์ ระดับดีเยี่ยม
67 ขุนหาญ ไพร ระดับดีเยี่ยม
68 ขุนหาญ ภูฝ้าย ระดับดีเยี่ยม
69 ขุนหาญ สิ ระดับดีเยี่ยม
70 ขุนหาญ ห้วยจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
71 น้ำเกลี้ยง เขิน ระดับดีเยี่ยม
72 น้ำเกลี้ยง คูบ ระดับดีเยี่ยม
73 น้ำเกลี้ยง ตองปิด ระดับดีเยี่ยม
74 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ระดับดีเยี่ยม
75 น้ำเกลี้ยง รุ่งระวี ระดับดีเยี่ยม
76 น้ำเกลี้ยง ละเอาะ ระดับดีเยี่ยม
77 โนนคูณ โนนค้อ ระดับดีเยี่ยม
78 โนนคูณ บก ระดับดี
79 โนนคูณ โพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
80 โนนคูณ หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
81 โนนคูณ เหล่ากวาง ระดับดีเยี่ยม
82 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ระดับดีเยี่ยม
83 บึงบูรพ์ เป๊าะ ระดับดีเยี่ยม
84 เบญจลักษ์ ท่าคล้อ ระดับดีเยี่ยม
85 เบญจลักษ์ เสียว ระดับดีเยี่ยม
86 เบญจลักษ์ หนองงูเหลือม ระดับดี
87 เบญจลักษ์ หนองหว้า ระดับดี
88 เบญจลักษ์ หนองฮาง ระดับดีเยี่ยม
89 ปรางค์กู่ กู่ ระดับดี
90 ปรางค์กู่ ดู่ ระดับดี
91 ปรางค์กู่ ตูม ระดับดี
92 ปรางค์กู่ พิมาย ระดับดีเยี่ยม
93 ปรางค์กู่ พิมายเหนือ ระดับดี
94 ปรางค์กู่ โพธิ์ศรี ระดับดี
95 ปรางค์กู่ สมอ ระดับดีเยี่ยม
96 ปรางค์กู่ สวาย ระดับดีมาก
97 ปรางค์กู่ สำโรงปราสาท ระดับดีมาก
98 ปรางค์กู่ หนองเชียงทูน ระดับดีเยี่ยม
99 พยุห์ ตำแย ระดับดีเยี่ยม
100 พยุห์ โนนเพ็ก ระดับดีเยี่ยม
101 พยุห์ พยุห์ ระดับดีเยี่ยม
102 พยุห์ พรหมสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
103 พยุห์ หนองค้า ระดับดีเยี่ยม
104 โพธิ์ศรีสุวรรณ โดด ระดับดีเยี่ยม
105 โพธิ์ศรีสุวรรณ ผือใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
106 โพธิ์ศรีสุวรรณ เสียว ระดับดีเยี่ยม
107 โพธิ์ศรีสุวรรณ หนองม้า ระดับดีเยี่ยม
108 โพธิ์ศรีสุวรรณ อีเซ ระดับดีมาก
109 ไพรบึง ดินแดง ระดับดีเยี่ยม
110 ไพรบึง โนนปูน ระดับดี
111 ไพรบึง ปราสาทเยอ ระดับดีเยี่ยม
112 ไพรบึง ไพรบึง ระดับดีเยี่ยม
113 ไพรบึง สำโรงพลัน ระดับดีมาก
114 ไพรบึง สุขสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
115 ภูสิงห์ โคกตาล ระดับดีมาก
116 ภูสิงห์ ดงรัก ระดับดีมาก
117 ภูสิงห์ ตะเคียนราม ระดับดีเยี่ยม
118 ภูสิงห์ ไพรพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
119 ภูสิงห์ ละลม ระดับดีเยี่ยม
120 ภูสิงห์ ห้วยตามอญ ระดับดี
121 ภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู ระดับดีมาก
122 เมืองจันทร์ ตาโกน ระดับดีเยี่ยม
123 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
124 เมืองจันทร์ หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
125 เมืองศรีสะเกษ คูซอด ระดับดีเยี่ยม
126 เมืองศรีสะเกษ จาน ระดับดีเยี่ยม
127 เมืองศรีสะเกษ ซำ ระดับดีเยี่ยม
128 เมืองศรีสะเกษ ตะดอบ ระดับดีเยี่ยม
129 เมืองศรีสะเกษ ทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
130 เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ ระดับดีเยี่ยม
131 เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
132 เมืองศรีสะเกษ โพนข่า ระดับดีเยี่ยม
133 เมืองศรีสะเกษ โพนเขวา ระดับดีเยี่ยม
134 เมืองศรีสะเกษ โพนค้อ ระดับดีเยี่ยม
135 เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ ระดับดีเยี่ยม
136 เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ ระดับดีเยี่ยม
137 เมืองศรีสะเกษ หญ้าปล้อง ระดับดีเยี่ยม
138 เมืองศรีสะเกษ หนองแก้ว ระดับดีเยี่ยม
139 เมืองศรีสะเกษ หนองครก ระดับดีเยี่ยม
140 เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
141 เมืองศรีสะเกษ หนองไฮ ระดับดีเยี่ยม
142 เมืองศรีสะเกษ หมากเขียบ ระดับดีเยี่ยม
143 ยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม ระดับดีเยี่ยม
144 ยางชุมน้อย คอนกาม ระดับดีเยี่ยม
145 ยางชุมน้อย โนนคูณ ระดับดีเยี่ยม
146 ยางชุมน้อย บึงบอน ระดับดีเยี่ยม
147 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ระดับดีเยี่ยม
148 ยางชุมน้อย ยางชุมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
149 ยางชุมน้อย ลิ้นฟ้า ระดับดีมาก
150 ราษีไศล จิกสังข์ทอง ระดับดีเยี่ยม
151 ราษีไศล ด่าน ระดับดีเยี่ยม
152 ราษีไศล ดู่ ระดับดีเยี่ยม
153 ราษีไศล บัวหุ่ง ระดับดีเยี่ยม
154 ราษีไศล ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
155 ราษีไศล เมืองคง ระดับดีเยี่ยม
156 ราษีไศล เมืองแคน ระดับดีเยี่ยม
157 ราษีไศล ส้มป่อย ระดับดีเยี่ยม
158 ราษีไศล สร้างปี่ ระดับดีเยี่ยม
159 ราษีไศล หนองแค ระดับดีเยี่ยม
160 ราษีไศล หนองหมี ระดับดีเยี่ยม
161 ราษีไศล หนองอึ่ง ระดับดีเยี่ยม
162 ราษีไศล หว้านคำ ระดับดีเยี่ยม
163 วังหิน ดวนใหญ่ ระดับดี
164 วังหิน ทุ่งสว่าง ระดับดีเยี่ยม
165 วังหิน ธาตุ ระดับดีเยี่ยม
166 วังหิน บ่อแก้ว ระดับดีเยี่ยม
167 วังหิน บุสูง ระดับดี
168 วังหิน โพนยาง ระดับดีเยี่ยม
169 วังหิน วังหิน ระดับดีเยี่ยม
170 วังหิน ศรีสำราญ ระดับดี
171 ศรีรัตนะ ตูม ระดับดีเยี่ยม
172 ศรีรัตนะ พิงพวย ระดับดีเยี่ยม
173 ศรีรัตนะ ศรีแก้ว ระดับดีเยี่ยม
174 ศรีรัตนะ ศรีโนนงาม ระดับดีเยี่ยม
175 ศรีรัตนะ สระเยาว์ ระดับดี
176 ศรีรัตนะ สะพุง ระดับดีเยี่ยม
177 ศรีรัตนะ เสื่องข้าว ระดับดีเยี่ยม
178 ศิลาลาด กุง ระดับดีเยี่ยม
179 ศิลาลาด คลีกลิ้ง ระดับดีเยี่ยม
180 ศิลาลาด โจดม่วง ระดับดีเยี่ยม
181 ศิลาลาด หนองบัวดง ระดับดีเยี่ยม
182 ห้วยทับทัน กล้วยกว้าง ระดับดีเยี่ยม
183 ห้วยทับทัน จานแสนไชย ระดับดีเยี่ยม
184 ห้วยทับทัน ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
185 ห้วยทับทัน ผักไหม ระดับดีเยี่ยม
186 ห้วยทับทัน เมืองหลวง ระดับดีเยี่ยม
187 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ระดับดีเยี่ยม
188 อุทุมพรพิสัย ก้านเหลือง ระดับดีเยี่ยม
189 อุทุมพรพิสัย กำแพง ระดับดีเยี่ยม
190 อุทุมพรพิสัย ขะยูง ระดับดี
191 อุทุมพรพิสัย แขม ระดับดีเยี่ยม
192 อุทุมพรพิสัย แข้ ระดับดี
193 อุทุมพรพิสัย โคกจาน ระดับดี
194 อุทุมพรพิสัย โคกหล่าม ระดับดีเยี่ยม
195 อุทุมพรพิสัย ตาเกษ ระดับดีเยี่ยม
196 อุทุมพรพิสัย แต้ ระดับดี
197 อุทุมพรพิสัย ทุ่งไชย ระดับดี
198 อุทุมพรพิสัย ปะอาว ระดับดี
199 อุทุมพรพิสัย โพธิ์ชัย ระดับดี
200 อุทุมพรพิสัย รังแร้ง ระดับดีเยี่ยม
201 อุทุมพรพิสัย สระกำแพงใหญ่ ระดับดี
202 อุทุมพรพิสัย สำโรง ระดับดี
203 อุทุมพรพิสัย หนองห้าง ระดับดีเยี่ยม
204 อุทุมพรพิสัย หนองไฮ ระดับดี
205 อุทุมพรพิสัย หัวช้าง ระดับดี
206 อุทุมพรพิสัย อี่หล่ำ ระดับดี