รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สุรินทร์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กาบเชิง กาบเชิง ระดับดีเยี่ยม
2 กาบเชิง คูตัน ระดับดีมาก
3 กาบเชิง โคกตะเคียน ระดับดีมาก
4 กาบเชิง ด่าน ระดับดีเยี่ยม
5 กาบเชิง ตะเคียน ระดับพัฒนา
6 กาบเชิง แนงมุด ระดับดีเยี่ยม
7 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ ระดับดีเยี่ยม
8 เขวาสินรินทร์ ตากูก ระดับดีเยี่ยม
9 เขวาสินรินทร์ บ้านแร่ ระดับดีมาก
10 เขวาสินรินทร์ บึง ระดับดีเยี่ยม
11 เขวาสินรินทร์ ปราสาททอง ระดับดีมาก
12 จอมพระ กระหาด ระดับดี
13 จอมพระ จอมพระ ระดับดีเยี่ยม
14 จอมพระ ชุมแสง ระดับดี
15 จอมพระ บ้านผือ ระดับดี
16 จอมพระ บุแกรง ระดับดีมาก
17 จอมพระ เป็นสุข ระดับดีเยี่ยม
18 จอมพระ เมืองลีง ระดับดีเยี่ยม
19 จอมพระ ลุ่มระวี ระดับดีเยี่ยม
20 จอมพระ หนองสนิท ระดับดีเยี่ยม
21 ชุมพลบุรี กระเบื้อง ระดับดี
22 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ระดับดีเยี่ยม
23 ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ระดับดี
24 ชุมพลบุรี ไพรขลา ระดับดี
25 ชุมพลบุรี เมืองบัว ระดับดี
26 ชุมพลบุรี ยะวึก ระดับดีเยี่ยม
27 ชุมพลบุรี ศรีณรงค์ ระดับดีมาก
28 ชุมพลบุรี สระขุด ระดับดี
29 ชุมพลบุรี หนองเรือ ระดับดี
30 ท่าตูม กระโพ ระดับดีเยี่ยม
31 ท่าตูม ท่าตูม ระดับดีมาก
32 ท่าตูม ทุ่งกุลา ระดับดีเยี่ยม
33 ท่าตูม บะ ระดับดีเยี่ยม
34 ท่าตูม บัวโคก ระดับดีเยี่ยม
35 ท่าตูม พรมเทพ ระดับดีเยี่ยม
36 ท่าตูม โพนครก ระดับดี
37 ท่าตูม เมืองแก ระดับดีเยี่ยม
38 ท่าตูม หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
39 ท่าตูม หนองเมธี ระดับดีเยี่ยม
40 โนนนารายณ์ คำผง ระดับดีเยี่ยม
41 โนนนารายณ์ โนน ระดับดีมาก
42 โนนนารายณ์ ระเวียง ไม่ผ่านเกณฑ์
43 โนนนารายณ์ หนองเทพ ระดับดีเยี่ยม
44 โนนนารายณ์ หนองหลวง ระดับดีเยี่ยม
45 บัวเชด จรัส ระดับดี
46 บัวเชด ตาวัง ระดับดี
47 บัวเชด บัวเชด ระดับดีเยี่ยม
48 บัวเชด สะเดา ไม่ผ่านเกณฑ์
49 บัวเชด สำเภาลูน ระดับดีเยี่ยม
50 บัวเชด อาโพน ระดับดี
51 ปราสาท กังแอน ระดับดีมาก
52 ปราสาท กันตวจระมวล ระดับดีเยี่ยม
53 ปราสาท โคกยาง ระดับดีเยี่ยม
54 ปราสาท โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
55 ปราสาท เชื้อเพลิง ระดับดีเยี่ยม
56 ปราสาท โชคนาสาม ระดับดี
57 ปราสาท ตานี ระดับดีเยี่ยม
58 ปราสาท ตาเบา ระดับดี
59 ปราสาท ทมอ ระดับดี
60 ปราสาท ทุ่งมน ระดับดีเยี่ยม
61 ปราสาท บ้านไทร ระดับดีมาก
62 ปราสาท บ้านพลวง ระดับดีเยี่ยม
63 ปราสาท ประทัดบุ ระดับดีเยี่ยม
64 ปราสาท ปราสาททนง ระดับดีเยี่ยม
65 ปราสาท ปรือ ไม่ผ่านเกณฑ์
66 ปราสาท ไพล ระดับดี
67 ปราสาท สมุด ระดับดีเยี่ยม
68 ปราสาท หนองใหญ่ ระดับดี
69 พนมดงรัก โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
70 พนมดงรัก จีกแดก ระดับดีเยี่ยม
71 พนมดงรัก ตาเมียง ระดับดีเยี่ยม
72 พนมดงรัก บักได ระดับดี
73 เมืองสุรินทร์ กาเกาะ ระดับดี
74 เมืองสุรินทร์ แกใหญ่ ระดับดี
75 เมืองสุรินทร์ คอโค ระดับดี
76 เมืองสุรินทร์ เฉนียง ระดับดี
77 เมืองสุรินทร์ ตระแสง ระดับดีเยี่ยม
78 เมืองสุรินทร์ ตั้งใจ ระดับพัฒนา
79 เมืองสุรินทร์ ตาอ็อง ระดับดีเยี่ยม
80 เมืองสุรินทร์ ท่าสว่าง ระดับดีเยี่ยม
81 เมืองสุรินทร์ เทนมีย์ ระดับดี
82 เมืองสุรินทร์ นอกเมือง ระดับดี
83 เมืองสุรินทร์ นาดี ระดับดีมาก
84 เมืองสุรินทร์ นาบัว ระดับดี
85 เมืองสุรินทร์ ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
86 เมืองสุรินทร์ บุฤาษี ระดับดี
87 เมืองสุรินทร์ เพี้ยราม ระดับดี
88 เมืองสุรินทร์ เมืองที ระดับพัฒนา
89 เมืองสุรินทร์ ราม ระดับดี
90 เมืองสุรินทร์ สลักได ระดับดีเยี่ยม
91 เมืองสุรินทร์ สวาย ระดับดีมาก
92 เมืองสุรินทร์ สำโรง ระดับพื้นฐาน
93 เมืองสุรินทร์ แสลงพันธ์ ระดับดี
94 รัตนบุรี กุดขาคีม ระดับดีมาก
95 รัตนบุรี แก ระดับดีเยี่ยม
96 รัตนบุรี ดอนแรด ระดับดีมาก
97 รัตนบุรี ทับใหญ่ ระดับดีมาก
98 รัตนบุรี ธาตุ ระดับดีเยี่ยม
99 รัตนบุรี น้ำเขียว ระดับดีมาก
100 รัตนบุรี เบิด ระดับดีเยี่ยม
101 รัตนบุรี ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
102 รัตนบุรี ยางสว่าง ระดับดีเยี่ยม
103 รัตนบุรี รัตนบุรี ระดับดีเยี่ยม
104 รัตนบุรี หนองบัวทอง ระดับดีเยี่ยม
105 รัตนบุรี หนองบัวบาน ระดับดีมาก
106 ลำดวน โชคเหนือ ระดับดีเยี่ยม
107 ลำดวน ตระเปียงเตีย ระดับดีมาก
108 ลำดวน ตรำดม ระดับดี
109 ลำดวน ลำดวน ระดับดี
110 ลำดวน อู่โลก ระดับดีมาก
111 ศรีณรงค์ แจนแวน ระดับดีเยี่ยม
112 ศรีณรงค์ ณรงค์ ระดับดีมาก
113 ศรีณรงค์ ตรวจ ระดับดีเยี่ยม
114 ศรีณรงค์ ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
115 ศรีณรงค์ หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
116 ศีขรภูมิ กุดหวาย ระดับพัฒนา
117 ศีขรภูมิ ขวาวใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
118 ศีขรภูมิ คาละแมะ ระดับดีเยี่ยม
119 ศีขรภูมิ จารพัต ระดับดีเยี่ยม
120 ศีขรภูมิ ช่างปี่ ระดับดี
121 ศีขรภูมิ ตรมไพร ระดับดีมาก
122 ศีขรภูมิ ตรึม ระดับดีมาก
123 ศีขรภูมิ แตล ระดับดีมาก
124 ศีขรภูมิ นารุ่ง ระดับดีเยี่ยม
125 ศีขรภูมิ ผักไหม ระดับพื้นฐาน
126 ศีขรภูมิ ยาง ระดับดีเยี่ยม
127 ศีขรภูมิ ระแงง ระดับดี
128 ศีขรภูมิ หนองขวาว ระดับดีเยี่ยม
129 ศีขรภูมิ หนองบัว ระดับพื้นฐาน
130 ศีขรภูมิ หนองเหล็ก ระดับดี
131 สนม แคน ระดับดีมาก
132 สนม นานวน ระดับดีมาก
133 สนม โพนโก ระดับดี
134 สนม สนม ระดับดีเยี่ยม
135 สนม หนองระฆัง ระดับดีมาก
136 สนม หนองอียอ ระดับพัฒนา
137 สนม หัวงัว ระดับดีมาก
138 สังขะ กระเทียม ระดับดีเยี่ยม
139 สังขะ ขอนแตก ระดับดี
140 สังขะ ดม ระดับดีเยี่ยม
141 สังขะ ตาคง ไม่ผ่านเกณฑ์
142 สังขะ ตาตุม ระดับดี
143 สังขะ ทับทัน ระดับดีมาก
144 สังขะ เทพรักษา ระดับดีเยี่ยม
145 สังขะ บ้านจารย์ ระดับดีเยี่ยม
146 สังขะ พระแก้ว ระดับพื้นฐาน
147 สังขะ สะกาด ระดับดีเยี่ยม
148 สังขะ สังขะ ไม่ผ่านเกณฑ์
149 สำโรงทาบ กระออม ระดับดีมาก
150 สำโรงทาบ เกาะแก้ว ระดับดีเยี่ยม
151 สำโรงทาบ ประดู่ ระดับดี
152 สำโรงทาบ ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
153 สำโรงทาบ สะโน ระดับดีเยี่ยม
154 สำโรงทาบ สำโรงทาบ ระดับดีมาก
155 สำโรงทาบ เสม็จ ระดับดีเยี่ยม
156 สำโรงทาบ หนองไผ่ล้อม ระดับดีมาก
157 สำโรงทาบ หนองฮะ ระดับดีเยี่ยม
158 สำโรงทาบ หมื่นศรี ระดับดี