รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สระแก้ว
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ ระดับดี
2 เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ ระดับดีเยี่ยม
3 เขาฉกรรจ์ พระเพลิง ระดับดีเยี่ยม
4 เขาฉกรรจ์ หนองหว้า ระดับดี
5 คลองหาด คลองไก่เถื่อน ระดับดี
6 คลองหาด คลองหาด ระดับดี
7 คลองหาด ซับมะกรูด ระดับดี
8 คลองหาด ไทยอุดม ระดับดี
9 คลองหาด ไทรเดี่ยว ระดับดี
10 คลองหาด ไทรทอง ระดับดี
11 คลองหาด เบญจขร ระดับดี
12 โคกสูง โคกสูง ระดับดีมาก
13 โคกสูง โนนหมากมุ่น ระดับดี
14 โคกสูง หนองม่วง ระดับดีมาก
15 โคกสูง หนองแวง ระดับดี
16 ตาพระยา โคคลาน ระดับดี
17 ตาพระยา ตาพระยา ระดับดีมาก
18 ตาพระยา ทัพไทย ระดับดีเยี่ยม
19 ตาพระยา ทัพราช ระดับดีมาก
20 ตาพระยา ทัพเสด็จ ระดับดี
21 เมืองสระแก้ว ระดับดี
22 เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง ระดับดีเยี่ยม
23 เมืองสระแก้ว ท่าเกษม ระดับดีเยี่ยม
24 เมืองสระแก้ว ท่าแยก ระดับดีเยี่ยม
25 เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง ระดับดี
26 เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน ระดับดีมาก
27 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ระดับดี
28 เมืองสระแก้ว สระขวัญ ระดับดีเยี่ยม
29 วังน้ำเย็น คลองหินปูน ระดับดีเยี่ยม
30 วังน้ำเย็น ตาหลังใน ระดับดี
31 วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ ระดับดีมาก
32 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น ระดับดีเยี่ยม
33 วังสมบูรณ์ วังทอง ระดับดี
34 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
35 วังสมบูรณ์ วังใหม่ ระดับดีเยี่ยม
36 วัฒนานคร ช่องกุ่ม ระดับดี
37 วัฒนานคร แซร์ออ ระดับดี
38 วัฒนานคร ท่าเกวียน ระดับดีมาก
39 วัฒนานคร โนนหมากเค็ง ระดับดีมาก
40 วัฒนานคร ผักขะ ระดับดี
41 วัฒนานคร วัฒนานคร ระดับดี
42 วัฒนานคร หนองตะเคียนบอน ระดับดีเยี่ยม
43 วัฒนานคร หนองน้ำใส ระดับดี
44 วัฒนานคร หนองแวง ระดับดีมาก
45 วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย ระดับดี
46 วัฒนานคร ห้วยโจด ระดับดีมาก
47 อรัญประเทศ คลองทับจันทร์ ระดับดีมาก
48 อรัญประเทศ คลองน้ำใส ระดับดีมาก
49 อรัญประเทศ ทับพริก ระดับดีมาก
50 อรัญประเทศ ท่าข้าม ระดับดีมาก
51 อรัญประเทศ บ้านด่าน ระดับดีมาก
52 อรัญประเทศ บ้านใหม่หนองไทร ระดับดีมาก
53 อรัญประเทศ ป่าไร่ ระดับดีมาก
54 อรัญประเทศ ผ่านศึก ระดับดีมาก
55 อรัญประเทศ ฟากห้วย ระดับดีมาก
56 อรัญประเทศ เมืองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
57 อรัญประเทศ หนองสังข์ ระดับดี
58 อรัญประเทศ หันทราย ระดับดีมาก
59 อรัญประเทศ อรัญประเทศ ระดับดี